Projekti

LiepU īstenotās programmas un projekti

Valsts pētījumu programmas

     

Latviešu valoda

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte
Kontaktpersona: Ieva Ozola

2018-2021

Aktualitātes

LATVALA - 
Latviešu valodas apguve
Reģionālistika   Terminoloģija Onomastika Sociolingvistika

“Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE)

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0006)


2021. gada 20. decembris – 2024. gada 19. decembriMūsdienu latviešu valodas lietojums un attīstība
(Nr. VPP-LETONIKA-2022/1-0001)

1.07.2022.-19.12.2024.


Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide  
(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)


20.12.2021.–19.12.2024.


Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība
(Nr.VPP-IZM-DH-2020/1-0001)


05.10.2020.–04.10.2022


ARTSS - Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem.
Vadošais partneris Rīgas Tehniskā universitāte
Kontaktpersona Anita Jansone


Aktualitātes

   

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)

LZP

Kontaktpersona:
Lāsma Latsone
lasma.latsone@liepu.lv

  01.01.2021. – 31.12. 2023.

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

(Nr. EKII-1.1/4)

   

Nr. lzp-2018/2-0131 “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā

Vadošais partneris: Ventspils Augstskola

Kontaktpersona
Diāna Laiveniece

 

01.12.2018-01.12.2020

COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku (Nr. lzp-2020/2-0317)

LZP
Vadošais partneris: Banku augstskola

Kontaktpersona: Dzintra Atstāja

Projekta vietne: https://sdce.ba.lv/

  01.12.2020. – 31.12.2021.

Citi valsts pasūtīti pētījumi

Digitālās vārdnīcas “e-Pupa” papildināšana

 

Īstenots

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Nikolaja ģimnāzijā

(Nr. EKII-1.1/4)

   

           

Īstenoto programmu un projektu arhīvs