Padomes

Profesoru padomes

 Apstiprinātas Liepājas Universitātes Senātā

2018. gada 17. decembrī

LiepU profesoru padome “Izglītības zinātnes”

Dr.paed.
Alīda Samuseviča

LiepU profesore

Padomes priekšsēdētāja

Dr.paed.
Dina Bethere

LiepU profesore

Dr.paed.
Inta Klāsone

LiepU profesore

Dr.paed.
Ilze Miķelsone

LiepU profesore

Dr.paed.
Linda Pavītola

LiepU profesore

Dr.paed.
Rudīte Andersone

Latvijas Universitātes profesore

Dr.paed.
Zenta Anspoka

Latvijas Universitātes profesore

                                                                                                    

 

LiepU profesoru padome “Valodniecība un literatūrzinātne”

Dr.philol.
Edgars Lāma

LiepU profesors

Padomes priekšsēdētājs

Dr.paed.
Diāna Laiveniece

LiepU profesore

Dr.philol.
Linda Lauze

LiepU profesore

Dr.habil.philol.
Dace Markus

LiepU profesore

Dr.habil.philol.
Benedikts Kalnačs

LiepU profesors

Dr.habil.philol.
Juris Andrejs Kastiņš

LiepU profesors

Dr.philol.
Māra Grudule

Latvijas Universitātes profesore

Dr.philol.
Ieva Kalniņa

Latvijas Universitātes profesore

Dr.philol.
Anna Vulāne

Latvijas Universitātes profesore

Dr.habil.hum.
Daļa Kiseļūnaite
(Dalia Kiseliūnaitė)

Klaipēdas Universitātes profesore


RTU lietišķās valodniecības asociētā profesora amata pretendentu atklātās lekcijas

Lekcijas notiks Rīgā
RTU E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē
Kronvalda bulvārī 1, 200. auditorijā

Plkst. 14.00 
Asociētā profesora amata pretendente 
Dr.philol. Tatjana Smirnova 
Studiju priekšmets: Starpdisciplinārā semiotika
Temats: Signifikācijas līmeņi semiotikā: denotācija, konotācija un mīts. Metafora un metonīmija, kā semiotiskās parādības mīta konstruēšanā (Orders of Signification in Semiotics: Denotation, Connotation and Myth. Metaphor and Metonymy as Semiotic Phenomena in Construing Myth)

Plkst. 15.00 
Asociētā profesora amata pretendente 
Dr.philol. Tatjana Hramova 
Studiju priekšmets: Leksikoloģija un stilistika
Temats: Stils kā izvēle un ierobežojums (Style as Choice and Restriction)