LiepU īstenotās programmas un projekti

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)

Projekta mērķis ir orientēts uz izglītības vērtības ietekmes izpēti Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā.
Paredzēts pētīt izglītības vērtību (IzV) no sekojošiem aspektiem:

1) IzV izpratne Latvijas sabiedrībā (fokusgrupas - skolotāji, sociālā darba un kultūras jomas speciālisti, uzņēmēji);
2) IzV un kultūra (izglītošanās, iesaistoties kultūras aktivitātēs, un kultūras iestāžu ieguldījums izglītības pilnveidē)
3) IzV un uzņēmējdarbība (izglītības ietekme uzņēmēju tvērumā; potenciālais uzņēmēju ieguldījums izglītības sistēmas pilnveidē);
4) IzV un sociālie pakalpojumi iekļaujošas sabiedrības veidošanā;
5) humānā kapitāla sociālās atdeves pētniecības metodoloģisko pieeju un to īstenošanas pieredzes izpēte starptautiskā kontekstā.

Piešķirtais finansējums: 300 000 EUR