Par mums

Liepājas Universitātes attīstības fonds

Liepājas Universitātes attīstības fonds ir 2021. gadā izveidots nodibinājums, kura mērķis ir: “Veicot sabiedriskā labuma darbību, darbojas izglītības, zinātnes un kultūras veicināšanas un attīstības jomā, ar mērķi, piesaistot naudas līdzekļus un mantisko piešķīrumus, uzkrājot līdzekļus, pārvaldot un pavairojot nodibinājuma mantu, veicina izglītības, zinātnes un kultūras attīstību Kurzemē.”

2022. gada 16. augustā nodibinājumam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās:
1) labdarība;
2) izglītības veicināšana;
3) zinātnes veicināšana.

Fonda uzdevumi ir:

 • veicināt augstākās izglītības un zinātnes attīstību Kurzemē, kas atbilst sabiedrības un tautsaimniecības vajadzībām un tirgus prasībām, starptautiskiem standartiem un noteikumiem;

 • veicināt jauniešu ieinteresētību un dalību augstākajā izglītībā, zinātnē un kultūrā;

 • veicināt Liepājas Universitātes ilgtspējīgu attīstību un sekmēt Liepājas Universitātes studiju procesa kvalitātes un zinātniskās darbības pilnveidi;

 • sniegt atbalstu Liepājas Universitātes attīstības programmu realizācijā, tajā skaitā esošo ēku un būvju rekonstrukcijā, renovācijā un modernizācijā, to projektu izstrādē, nepieciešamības gadījumā arī jaunu ēku projektēšanā un būvniecībā;

 • veicināt Liepājas Universitātes absolventu iesaisti studiju un zinātnes procesa atbalstā;

 • sadarboties un uzturēt sakarus ar Latvijas un pasaules izglītības un kultūras centriem;

 • piešķirt stipendijas un pabalstus labākajiem (arī mazturīgiem) studentiem studijām Liepājas Universitātē;

 • piešķirt stipendijas un pabalstus labākajiem (arī mazturīgiem) skolēniem;

 • stipendiju un pabalstu veidā atbalstīt Liepājas Universitātes darbiniekus, īpaši jaunos zinātniekus, kvalifikācijas celšanā vai citu akūtu sociālo nepieciešamību risināšanā;

 • atbalstīt pasākumu organizēšanu, kas saistīti ar Liepājas Universitātes studentu, darbinieku un absolventu aktīvi izglītojošu, kā arī Liepājas Universitātes jubilejas vai citu svinīgu pasākumu organizēšanu;

 • atbalstīt Liepājas Universitātes organizēto zinātnisko pasākumu organizēšanu;

 • veicināt Liepājas Universitātes atpazīstamību un studentu piesaisti;

 • organizēt izglītojošus pasākumus, zinātniskas konferences vai seminārus jauniešiem, studentiem, pedagogiem, augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem;

 • informēt sabiedrību par fonda darbību;

 • veikt citas nepieciešamās darbības Fonda statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu.

Liepājas Universitātes attīstības fonds sadarbībā ar Liepājas Universitāti, biedrību "Impact Hub Liepāja", Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas Valsts tehnikumu no 2022.gada 1.septembra veic ERAF projekta "Inovāciju granti Liepājas studentiem jeb IGLS" (Nr. 1.1.1.3/21/A/004) īstenošanu.

Projekta ietvaros Liepājas un Dienvidkurzemes skolu jauniešiem dažādu lektoru un pieredzējušu mentoru vadībā ir iespēja attīstīt savas uzņēmējdarbības prasmes un inovētspēju, piedāvājot arī noteiktu finansiālu atbalstu savas biznesa idejas izstrādei un uzņēmējdarbības uzsākšanai vai komersanta piedāvātā izaicinājuma izstrādei. Projekta finansējumu veido ERAF līdzekļi un proporcionāli piesaistītais privātais līdzfinansējums.

Lai atbalstītu Liepājas un Dienvidkurzemes jauniešus ideju īstenošanā, fonds aicina juridiskās un privātpersonas veikt veikt ziedojumus fondam ar atbilstošu norādi.Liepājas Universitātes attīstības fonda un Liepājas Universitātes sadarbības līgums atrodams ŠEIT

Nodibinājuma valde: Pāvels Jurs (valdes priekšsēdētājs), Inta Kulberga (valdes locekle), Ieva Bogdane (valdes locekle) un Uldis Zupa (valdes loceklis).

Rekvizīti un kontaktinformācija

Liepājas Universitātes attīstības fonds
Reģistrācijas Nr. 40008305723
Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
e-pasts: liepufonds@gmail.com
Konta Nr. LV78HABA0551050646484