LiepU īstenotās programmas un projekti

Sociolingvistika

Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) apakšprojektā „Sociolingvistika” (vadītāja – LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. habil. philol. Ina Druviete) tiks veikti pētījumi divos pamatvirzienos:  valodas situācijas kvantitatīvi raksturojamas dinamikas izpēte  un lingvistiskās attieksmes pētījumi. Tā īstenošanā ir iesaistītas Latvijas Universitātes sociolingvistes Ina Druviete, Dace Strelēvica-Ošiņa, Dite Liepa, vēsturnieks Kaspars Kļaviņš, kā arī studējošie un Liepājas Universitātes vadošā pētniece  Linda Lauze. Apakšprojekta sadarbības partneris ir IZM Latviešu valodas aģentūra.

Linda Lauze turpinās pētījumus par uzrunas lietojumu lingvistiskās attieksmes aspektā, īpašu uzmanību pievēršot pārmaiņām, kas notiek dažādās valodas lietojuma jomās sabiedrībā vietniekvārdu tu un jūs izmantojumā. Plānots publicēt zinātniskus rakstus un sagatavot nodaļu kolektīvai monogrāfijai identitātes jautājumiem. Tā kā sociolingvistiskie pētījumi ir multidisciplināri un to rezultāti izmantojami plašā humanitāro un sociālo zinātņu spektrā, pētījumā gūtās atziņas tiks izplatītas gan starptautiskās zinātniskās valodniecības jomas konferencēs, gan starpdisciplināros zinātniskos kongresos.

Atskaite par zinātnisko darbu VPP projektā „Latviešu valoda ” apakšprojektā „Sociolingvistika” 2019. gadā

Atskaite par zinātnisko darbu VPP projektā „Latviešu valoda ” apakšprojektā „Sociolingvistika” 2020 gadā