LiepU īstenotās programmas un projekti

Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā

Liepājas Universitātes (LiepU) pētnieku grupa Latvijas Zinātnes padomes atbalstīto Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā ir sadarbības partneris Ventspils Augstskolai (VeA). Projekta vadītāja – VeA Tulkošanas fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece Dr. philol. Agnese Dubova.

LiepU pētnieku grupu vada Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes (HMZF) profesore un Kurzemes Humanitārā institūta (KHI) vadošā pētniece Dr. paed. Diāna Laiveniece. Pētniecības darbā iesaistīta HMZF docente un KHI vadošā pētniece Dr. philol. Dzintra Šulce, kā arī Liepu maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” absolvente Mg. philol. Līva Vecvagare un LiepU bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija, komunikācija un kultūra” 3. kursa studente Dana Tihomirova.

Projekta mērķis ir veikt dažādu zinātņu nozaru latviešu primāro zinātnisko tekstu makrostruktūras un mikrostruktūras izpēti, izmantojot korpuslingvistikas paņēmienus, un analizēt tajos lietotās vārdkopas u. c. tekstveides elementus, tādējādi veicinot kvalitatīvas latviešu zinātnes valodas lietojumu nacionālajā akadēmiskajā vidē un sagatavojot priekšnosacījumus tālākai zinātniskā diskursa pētniecībai, tostarp starptautiskā perspektīvā.

Divos projekta gados (no 2018. gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. novembrim) paredzēts (1) izveidot latviešu zinātnes valodas rakstveida primāro zinātnisko tekstu digitālo korpusu, kas dos iespēju tālākai latviešu zinātnes valodas un zinātniskā diskursa pētniecībai; (2) kopā ar IT speciālistiem izstrādāt pētījuma rezultātos balstītu tīmekļa lapu (pieejamu arī kā mobilo lietotni viedierīcēs), kuru varēs izmantot dažādu zinātņu nozaru pētnieki, lai iegūtu informāciju par zinātnisko tekstu veidiem, to nosaukumiem un definīcijām, kā arī lai aplūkotu piedāvātos zinātnes valodas piemērus, saņemot atbalstu dažādu zinātnisko tekstu struktūrelementu valodiskā formulējuma veida vai konstrukcijas izvēlei latviešu valodā. Gan tīmekļa lapa, gan mobilā lietotne iecerēta kā palīglīdzeklis skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī bakalaura, maģistra un doktora līmeņa darbu izstrādē.

LZP projektā „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā” 2019. gadā paveiktais Liepājas Universitātē