LiepU īstenotās programmas un projekti

LATVALA - Latviešu valodas apguve

          

Valsts pētījumu programmā “Latviešu valoda” apakšprojekta “Latviešu valodas apguve” īstenošanu koordinē Liepājas Universitāte:

strādā LiepU zinātnieces D. Markus, D. Bethere, A. Tauriņa, Z. Anspoka, I. Tomme- Jukēvica, pieaicināta S. Usāne, T. Zīriņa; LU MII zinātnieces K. Levāne-Petrova, K. Pokrotniece, RTA zinātnieces S. Lazdiņa, A. Kļavinska. 1. gadā apakšprojektā iesaistījušās logopēdijas studentes A. Palapa, V. Kupše, K. Apīne, 2. gadā turpina logopēdijas studentes Valērija Krasovska, Marta Jakušina un Alise Valtere. Tiks analizēta dažādu tautību bērnu, vidusskolēnu, ārzemju studentu latviešu valodas apguve dažāda statusa mācību iestādēs Kurzemē, Latgalē un Rīgā, apzināti vairāku valodu apguves veiksmes stāsti. Kā rezultāts būs izstrādāts jauns vidusskolēnu latviešu valodas korpuss un papildināts jau esošais ārzemju studentu latviešu valodas korpuss, izstrādātas jaunas zinātniskās publikācijas, ieteikumi vecākiem un metodiskas rekomendācijas speciālistiem un atbildīgajiem par izglītības politiku.

VPP projekta „Latviešu valoda” apakšprojekta Nr. 8 „Latviešu valodas apguve” (vadītāja Dace Markus) pārskats par 2019. gadu 


Valodas apguves pētījumi

 • Dace Markus, Dina Bethere "Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme pirmsskolā: runas ierakstu un vecāku aptaujas rezultāti"
 • Ilze Auziņa, Kristīne Levāne-Petrova, Kristīne Pokratniece "Lietvārdu locīšanas paradigmu apguve: Latviešu valodas apguvēju korpusa datu analīze"
 • Kristīne Levāne-Petrova, Ilze Auziņa "Ciešamās kārtas lietojums “Skolēnu pārspriedumu korpusā”"
 • Sanita Martena "Ja es pajautāju, kāpēc ir tāds likums, tad tikai tāpēc, ka kāds cilvēks ir tā izlēmis:  aktuāli problēmjautājumi latviešu valodas apguvē un attieksmē pret valodas mācīšanos skolās"
 • Sanita Martena, Heiko F. Marten "Latgalian Functions, Discourses and Education a Decade Later: Is the Glass Half-Full or Half-Empty" 
 • Zenta Anspoka "Gramatikas mācība sākumskolā: problēmas un iespējamie risinājumi"
 • Lazdiņa, S., Marten, H.F. (2021) "Why do Russian Speaking Families in Latvia Choose Latvian-Medium Education? Three narratives about Critical Events. Multilingual Practices in the Baltic Countries. Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora, Tallinn University Press, 240-282"
 • Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa "Learning of Latvian Language in Pre-schools in Linguistically Heterogeneous Situations"
 • Zenta Anspoka "The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development"
 • Dace Markus, Anna Vulāne "Runas un rakstu kultūras apguve augstskolā: teorija un prakse"
 • Alise Valtere, Māra Domiceviča "Logopēda darbs pirmsskolā Covid-19 pandēmijas laikā"
 • Ilze Auziņa, Inga Kaija, Kristīne Levāne-Petrova, Kristīne Pokratniece, Roberts Darģis "Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) datu kvantitatīvā analīze"
 • Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa "Valodas politikas īstenošana Latvijas pirmsskolā: mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme"
 • Antra Kļavinska Transcription of foreign personal names in the written works of learners of Latvian as a foreign language
 • Dace Markus "Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā"
 • Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Alise Valtere "Bērnu runas un valodas izpētes rezultātu nozīmīgums logopēda profesijā"
 • Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus "A note on native and non-native accentedness judgments"
 • Dace Markus, Valentīna Kaļiņina "Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums"
 • Antra Kļavinska "Latviešu valodas apguvēju korpuss (LaVa) lietojumā: teorētisks un metodoloģisks ieskats"
 • Sanita Martena "Latviešu valodas apguve ģimenes valodas politikas kontekstā"
 • Sanita Martena, Zenta Anspoka "Latviešu valodas leksiskā daudzveidība un gramatiskā precizitāte vidusskolu absolventu pārspriedumu tekstos"
 • Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa "Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē"