Par bibliotēku

Vēsture

Bibliotēkas vēsture
 

1945.gadā, nodibinoties Latvijas PSR TIK Liepājas pedagoģiskajai skolai, savu darbību uzsāka arī skolas bibliotēka. 1946.gada 1.janvārī tās krājums bija 1275 vienības, bet 1950.gada 15.augustā jau 12.047 vienības. Jau no pirmo grāmatu saņemšanas brīža tiek veidots sistemātiskais katalogs.

1950.gada 15.augustā Liepājas pedagoģiskā skola tiek reorganizēta par Skolotāju institūtu ar trim fakultātēm: Latviešu valodas un literatūras, Fizikas-matemātikas un Krievu valodas un literatūras fakultāti. Atbilstoši studiju virzieniem bibliotēkā tiek veidots krājuma saturs. 

1955.gadā bibliotēkas krājums ir papildināts ar 7987 grāmatām, kuras saņemtas no  likvidētā Cēsu skolotāju institūta.

1954.gadā Liepājas Skolotāju institūta bibliotēka kļūst pat Liepājas pedagoģiskā institūta bibliotēku. Bibliotēkas pirmā vadītāja ir Elza Ozola (1954-1978).

Kopš 1956.gada bibliotēkā sāk veidot alfabētisko katalogu.

1958.gada janvārī Pedagoģiskais institūts pārceļas uz ēku Ļeņina ielā 14 ar plašām, lielām telpām bibliotēkas grāmatu krātuvei, abonementam, ar atsevišķu zāli lasītavai.

1990.gadā Liepājas Pedagoģiskais institūts uzsāk pāreju no viena profila augstskolas uz reģionālu daudzprofilu augstskolu, un paralēli skolotāju izglītošanas studiju programmām tiek veidots plašs nepedagoģisko studiju programmu spektrs, tādējādi būtiski mainās arī bibliotēkas krājuma struktūra.

1992.gadā bibliotēkā tiek uzsākta bibliotekāro procesu automatizācija un ieviesta bibliotēku informācijas sistēma ALISE. Lasītājiem elektroniskais katalogs ir pieejams no 1994.gada 1.septembra.

1994.gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijas bibliotēka kļūst par Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas biedri.

1998.gadā tiek uzsākta grāmatu automatizēta izsniegšana/saņemšana abonementā un lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti interneta pakalpojumi.

1999./2000.studiju gadā pārtrauc uzturēt kartīšu katalogu. Krājumu veido 115 406 grāmatu eksemplāri.

2002.gadā tiek veikts LPA bibliotēkas remonts un pārstrukturizācija - iegādātas jaunas mēbeles un tehnika, kā arī izveidota brīvpieejas lasītava un atsevišķa datorlasītava. Lasītavā tiek uzstādīta bibliotēkas drošības sistēma. 

Kopš 2003.gada septembra bibliotēka izdod ikmēneša informatīvo biļetenu "Lasonis", kurā tiek atspoguļoti jaunieguvumi, izmaiņas darba laikā, abonētās datu bāzes u.c. ar aktuāla informācija.

2004.gada janvārī bibliotēka tiek reģistrēta Bibliotēku reģistrā.  Bibliotēka iesaistās Ziemeļkurzemes virtuālajā kopkatalogā - kopā ar Ventspils, Kuldīgas un Saldus bibliotēkām.

Kopš 2005.gada marta pakāpeniski tiek ieviestas jaunas iespējas elektroniskā kataloga izmantošanā. Bibliotēkas lietotājiem tiek nodrošināta attālinātā dokumentu pasūtīšana, rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana. Tiek uzsākts darbs, veidojot brīvpieejas lokālās datubāzes: Noslēguma darbu datubāze un Akadēmiskā personāla publikāciju datubāze.

2005.gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijas bibliotēka saņem akreditācijas apliecību uz 5 gadiem un atzinumu par vietējas nozīmes bibliotēkas statusa piešķiršanu.

2006.gadā virtuāli apvienojas 13 Latvijas bibliotēkas, izveidojot Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogu. Pieeja bibliotēku kopkatalogam tiek nodrošināta no vietnes www.alises.lv un katras iesaistītās bibliotēkas mājaslapas.

Kopš 2006.gada bibliotēka aktīvi iesaistās Bibliotēku nedēļas pasākumos, katru gadu nolasa izglītojošu lekciju LPA piedāvātās „Mazās akadēmijas” ietvaros.  

2007.gadā kopā ar Studentu padomi ir iesākta jauna tradīcija “Nakts bibliotēkā”.

2008.gada jūlijā augstskola maina statusu un kļūst par Liepājas Universitāti (LiepU).

2008.gadā turpinās telpu optimizācija un labiekārtošana, tiek iekārtots mīkstais stūrītis studentiem atpūtas brīžiem. Decembrī Senātā tiek apstiprināta LiepU bibliotēkas attīstības koncepcija 2009.-2014.gadam un LiepU bibliotēkas Komplektēšanas politika. Tiek izveidotas lasītavas zinātniskajos institūtos un Mākslas pētījumu laboratorijā.

Kopš 2009.gada bibliotēka piedāvā iespēju izmantot abonētāsdatu bāzes no mājas, darba vietas un citiem datoriem, izmantojot VPN (virtuālais privātais tīkls) pakalpojumu .

2010.gadā bibliotēka tiek atkārtoti akreditēta.

2011.gadā, pateicoties Liepājas Universitātē īstenotajam projektam „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību”, ir modernizēts bibliotēkas aprīkojums: iegādāti jauni datori, kopētāji, projektori, PC, skeneri. Tādējādi bibliotēkā tiek piedāvāti jauni pakalpojumi: lasītavas materiālu bezmaksas skenēšana; dažādu dokumentu skenēšana (maksas pakalpojums); pašapkalpošanās grāmatu izsniegšanas/nodošanas iekārta (self-check). Ir uzsākta RFID tehnoloģijas ieviešana, kas vienkāršo bibliotēkas materiālu izsniegšanu un nodošanu, inventarizāciju un ir solis ceļā uz brīvpieejas bibliotēku.

Kopš 2012.gada ir pieejama book-drop jeb grāmatu nodošanas iekārta, kura ir izvietota ārpus bibliotēkas telpām, lai būtu iespējams nodot grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.

2016.gada septembrī bibliotēkā tiek atvērts brīvpieejas abonements.

2017.gada rudenī bibliotēkā tiek uzsākta padziļināta krājuma inventarizācija un konsolidācija sakarā ar LiepU ēkas Lielā ielā 14 energoefektivitātes rekonstrukciju, kā arī Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) pārnākšanu uz šo ēku 2018. gada pavasarī.

2017.gada decembrī notiek logu nomaiņa bibliotēkas telpās LiepU Energoefektivitātes uzlabošanas projektā “Liepājas Universitātes ēkas pārbūve” (Nr. 4.2.1.2/17/I/014).

2018.gada sākumā bibliotēkas abonementā un lasītavā tiek nodotas DIF Nozaru lasītavas krājuma grāmatas sakarā ar fakultātes pārcelšanu no K. Valdemāra ielas uz Lielo ielu 14. Visu gadu notiek vispārēja bibliotēkas krājuma inventarizācija.

2018.gada martā tiek parakstīts līgums par četru LiepU izdevumu indeksēšanu EBSCO datubāzē. Bibliotēkas atbildība ir kārtējo laidienu iesniegšana EBSCO.

2018.gada rudenī bibliotēka uzsāk dalību ESF projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003): par projekta līdzekļiem tiek iegādāta multifunkcionālā iekārta, bet Grupu darba telpa tiek aprīkota ar konferenču galdu, apmeklētāju krēsliem un tāfeli.

2018.gada vasarā LiepU bibliotēka atgūst uzrakstu virs ieejas durvīm vestibilā (bibliotēkas logo autore I.Šķēle).

2019.gada jūnijā tiek noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) par tiešsaistes publikāciju obligāto eksemplāru pieejamību Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. Saskaņā ar šo līgumu bibliotēka ir atbildīga par LiepU digitālo turpinājumizdevumu iesniegšanu LNDB portālā.

2019.gada rudenī tiek uzlabota bibliotēkas infrastruktūra: apgaismojuma nomaiņa (LED paneļi); lietotāju datoru komponentu nomaiņa labākai veiktspējai; jaunu datoru iegāde abonementa un apstrādes darbiniekiem.

Kopš 2019.gada oktobra bibliotēka ir prakses vieta LNB Profesionālās tālākizglītības programmas (64 akadēmiskās stundas) kursantiem.

2020.gada janvārī bibliotēkā tiek uzstādīts norēķinu karšu terminālis. No šī brīža lietotāji var norēķināties par pakalpojumiem bezskaidras naudas norēķinu veidā.

2020.gada janvārī Liepājas Universitāte kļūst par Crossref biedru ar tiesībām piešķirt saviem zinātniskajiem izdevumiem DOI indeksus. DOI indeksus pēc vienotas shēmas piešķir un Crossref starptautiskajā metadatu katalogā reģistrē LiepU bibliotēka.

Kopš 2020.gada 12.marta bibliotēkas darbu ietekmē Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie epidemioloģiskās drošības nosacījumi (tiek dinamiski mainīts darba laiks un atļautais lietotāju skaits bibliotēkā, tiek veikti dezinfekcijas pasākumi, darbinieki tiek dalīti maiņās un strādā gan klātienē, gan attālināti u.c.).

2020.gadā darbinieki aktīvi izmanto Covid-19 pandēmijas laika priekšrocību – attālinātās profesionālās pilnveides mācības, kurās var piedalīties, nebraucot komandējumā uz Rīgu.

Kopš 2021.gada aprīļa bibliotēka ir atbildīga par LiepU zinātnisko žurnālu pārvaldības sistēmas veidošanu un žurnālu virzīšanu indeksēšanai Scopus datubāzē.

Sākot ar 2022.gadu bibliotēkas lietotājiem pieejami visi darbi letonika.lv sadaļā “Lasītava” (tostarp ar oranžo slēdzeni un piezīmi “Pieejams bibliotēkās un Lasītavas abonētājiem” atzīmētie).

2022.gada 23.maijā notiek bibliotēkas atkārtota akreditācija (komisijas vizīte), pretendējot uz vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.