ERASMUS+

Erasmus+ harta

ERASMUS+ PROGRAMMA

Liepājas Universitāte ir saņēmusi Erasmus+ programmas hartu uz maksimālo periodu - 7 gadiem, tādējādi iegūstot apliecinājumu, ka LiepU starptautiskā stratēģija atbilst Eiropas Savienības prasībām.

Erasmus Universitātes harta (EUH) ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis (programmas valstis):

  • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

 

Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada programmā piedalās arī t. s. partnervalstis (pārējās pasaules valstis, kuras nav programmas valstis).

Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Liepājas Universitātes Starptautisko attiecību daļa turpinās organizēt, īstenot un pārraudzīt LiepU studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti saistībā ar Erasmus+ programmas Pamatdarbību Nr. 1 (personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā).

 

LiepU Erasmus ID kods: LV LIEPAJA01

LiepU PIC kods: PIC 969074233

Vairāk informācijas par Erasmus+:

EK mājaslapā

VIAA mājaslapā

Europass mājaslapā

Erasmus Universitātes harta (2021 - 2027) 

Erasmus Policy Statement