Par mums

Vakances

Liepājas Universitāte (reģ. Nr.3093000219)
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu
VECĀKAIS DATORTEHNIKAS INŽENIERIS
Informācijas tehnoloģiju centrā

Galvenie amata pienākumi

 1. Veikt PHP un MySQL programmēšanas darbus.
 2. Patstāvīgi instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes.
 3. Risināt datoru problēmas, t.sk. sarežģītas (nestandarta), analizēt to cēloņus un ieteikt atbilstošus uzlabojumus.
 4. Konsultēt un sniegt tehnisku atbalstu informatīvo sistēmu lietotājiem.
 5. Sniegt ieteikumus par IT risinājumiem LiepU pamatdarbības procesu pilnveidošanai.

Nepieciešamā izglītība, kvalifikācija, prasmes un īpašības

 1. Augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs.
 2. Zināšanas un pieredze PHP un MySQL programmēšanā.
 3. Zināšanas datorsistēmas uzbūvē, darbības principos, lietošanā.
 4. Labas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas.
 5. Prasme plānot, organizēt, veikt darbu patstāvīgi un komandā.
 6. Komunikācijas un sadarbības prasmes.
 7. Spēja uzņemties iniciatīvu un rast risinājumus dažādās situācijās.
 8. Augsta atbildības sajūta, apzinīgums, precizitāte.

Mēs piedāvājam

 1. Profesionālās izaugsmes iespējas.
 2. Draudzīgu kolektīvu.
 3. Darba vietu Liepājas pilsētas centrā - Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā, LV-3401.
 4. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 5. Normālo darba laiku – 1,0 slodzi – ar iespēju strādāt attālināti.
 6. Darba algu, sākot no 795,00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz š.g. 19.jūlijam, sūtot pieteikumu un dzīves un darba gājumu (CV) uz e-pastu: personaldala@liepu.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni: 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).

 

Liepājas Universitāte, kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

 


  

Liepājas Universitāte (reģ. Nr.3093000219)
izsludina konkursu uz vakanto amata vietu
DATORTEHNIKAS INŽENIERIS
Informācijas tehnoloģiju centrā

Galvenie amata pienākumi

 1. Patstāvīgi instalēt un uzturēt datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes.
 2. Risināt datoru problēmas, t.sk. sarežģītas (nestandarta), analizēt to cēloņus un ieteikt atbilstošus uzlabojumus.
 3. Konsultēt un sniegt tehnisku atbalstu informatīvo sistēmu lietotājiem.
 4. Sniegt ieteikumus par IT risinājumiem LiepU pamatdarbības procesu pilnveidošanai.

Nepieciešamā izglītība, kvalifikācija, prasmes un īpašības

 1. Augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs.
 2. Zināšanas datorsistēmas uzbūvē, darbības principos, lietošanā.
 3. Labas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas.
 4. Prasme plānot, organizēt, veikt darbu patstāvīgi un komandā.
 5. Komunikācijas un sadarbības prasmes.
 6. Spēja uzņemties iniciatīvu un rast risinājumus dažādās situācijās.
 7. Augsta atbildības sajūta, apzinīgums, precizitāte.

Mēs piedāvājam

 1. Profesionālās izaugsmes iespējas.
 2. Draudzīgu kolektīvu.
 3. Darba vietu Liepājas pilsētas centrā - Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā, LV-3401.
 4. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 5. Normālo darba laiku – 1,0 slodzi.
 6. Darba algu, sākot no 715,00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz š.g. 19.jūlijam, sūtot pieteikumu un dzīves un darba gājumu (CV) uz e-pastu: personaldala@liepu.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni: 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).

 

Liepājas Universitāte, kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


 

 

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU), izstrādājot un īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr.8.2.2.0/20/I/007 izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienos:

 • Sociālās zinātnes,

 • Humanitārās zinātnes un māksla,

 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Prasības pretendentam:

 • doktora grāds un vismaz piecu gadu akadēmiskā darba pieredze akreditētā ārvalstu augstskolā;

 • akadēmiskās un pētnieciskās darbības profils ir saistīts ar zinātniskās darbības jomām: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas (priekšroka tiks dota tam pretendentam, kuram ir starpdisciplināra pieredze);

 • starptautiski atzīts eksperts, kurš iesaistīts akadēmiskās un pētnieciskās darbības tīklā;

 • studiju procesā izmanto inovatīvas mācību metodes;

 • labas angļu valodas zināšanas;

 • motivācija iesaistīties projektā, līdzdarboties pētniecībā un studiju kursu docēšanā DSP, Doktorantūras skolas modeļa izveidē LiepU, kā arī vēlme turpināt sadarbību vismaz 6 mēnešus ar LiepU pēc projekta pabeigšanas.

 

Ārvalstu viespasniedzējs tiks piesaistīts un nodarbināts kā mācībspēks un pētnieks, sadarbojoties ar visām LiepU doktora studiju programmām:

 • docējot doktora studiju programmās studiju kursus par digitalizāciju un tendencēm digitalizācijas jomā, par pētniecības metodoloģiju, inovācijām pētniecībā, par akadēmisko rakstīšanu, zinātnes komunikāciju, par akadēmiskās kompetences pilnveidi;

 • izstrādājot starpdisciplinārus doktora studiju kursus par zinātnisko metodoloģiju, inovācijām pētniecībā, akadēmisko rakstīšanu u.c.;

 • veicot pētniecības darbu sadarbībā ar LiepU mācībspēkiem un pētniekiem;

 • iesaistoties doktora studiju programmu attīstībā, sekmējot pāreju uz jaunu doktorantūras studiju modeli;

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums, adresēts rektoram;

 • CV Europass parauga formātā;

 • diploma par zinātnisko grādu kopija/maģistra diploma kopija;

 • publikāciju saraksts par pēdējiem pieciem gadiem.

 

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 3. ceturksnis līdz 2023. gada 4. ceturksnis. Darba līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem (nepilna laika darbs, 20 stundas nedēļā) ar darba algu 4 000 EUR mēnesī (bruto).

Pretendenti vakancei var pieteikties līdz 2022. gada 31. maijam. Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi liepu@liepu.lv vai pa pastu, adrese: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401 ar norādi "Konkursam SAM 8.2.2. atlases 3.kārtas ietvaros".

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Liepājas Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas Universitāte.

Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta vadītāju Madaru Daudziņu-Šukteri (e-pasts: madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv).

Oficiālais paziņojums (OP 2022/84.AKK2): amata konkurss. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.05.2022., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/op/2022/84.AKK2


Liepaja University (reg. No 3093000219) (below – LiepU), when elaborating and implementing the 8.2.2. specific support aim project “To strengthen the academic staff of higher education institutions in the areas of strategical specialization”, within the selection 3rd round of project applications according to the regulations of the Cabinet of Ministers No 25 (composed on the 9th of January, 2018 in Riga) in the project “Academic career of Liepaja University staff: quality and sustainability in doctoral studies” (No 8.2.2.0/20/I/007), announces selection of foreign academic staff in study directions:

 • Social sciences;

 • Humanities and art;

 • Engineering and technology.

Requirements for applicants:

 • person, with doctoral`s degree and has taken any academic position in one of accredited foreign higher schools for at least five years;

 • person, who`s academic and scientific work profile is corresponding in fallowing study directions: Social sciences, Humanities and art, Engineering and technology (as an advantage will be considered an experience in multidisciplinary study directions);

 • person who is internationally recognized expert involved in a network of academic and research activities;

 • person, who uses innovative teaching methods in the study process;

 • person with good English language skills (at least C1 according to Europass evaluation table) and is able to use the language in the teaching and methodological work;

 • person with motivation to get involved in the project, to participate in research and teaching study courses at doctoral study programmes, in the development of the Doctoral School model in LiepU, as well as the desire to continue cooperation with LiepU for at least 6 months after the project is completed.

Foreign academic staff will be involved as lecturer and researcher in all doctoral study programmes:

 • by teaching study courses on digitization and trends in the field of digitization, on research methodology, innovations in research, on academic writing, science communication, on the development of academic competence;

 • by developing multidisciplinary study courses about research methodology, innovations in research, academic writing etc.;

 • by conducting research in cooperation with the academic staff and researchers of LiepU;

 • by involving in the development of doctoral study programs, facilitating the transition to a new model of doctoral studies.

Documents to be submitted:

 • application addressed to the Rector;

 • CV in Europass format;

 • copy of the diploma with scientific degree;

 • list of publications within the last five years.

Project implementation period: the 3rd quarter of 2021until the 4th quarter of 2023. The job contract will be signed for 12 months (part-time, 20 hours per week) with a salary 4 000 EUR per month (before taxes)

Applicants can apply for a grant till May 31, 2022. The documents have to be send to the email liepu@liepu.lv or by regular mail to the address Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401, mentioning in the letter: “Konkursam SAM 8.2.2. atlases 3.kārtas ietvaros”

Basing on the first part of the Article 8 of the Law on Physical person data protection, Liepaja University hereby informs that the personal data mentioned in the application documents will be processed in order to provide the selection process and the controller of the above mentioned your personal data will be Liepaja University.

For more information contact project manager Madara Daudziņa-Šuktere (e-mail: madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv)

 


 

Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase: LatviskiEnglish.
Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase: LatviskiEnglish.