Par mums

Vakances

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3042000219) (turpmāk – LiepU) izsludina konkursu uz vakanto amata vietu:

Kurzemes Humanitārajā institūtā

 • pētnieks valodniecības un literatūrzinātnes nozares lietišķās valodniecības (izglītības zinātņu terminoloģija) apakšnozarē – 1 amata vieta (nepilna slodze).

Prasības pretendentiem noteiktas saskaņā ar LiepU nolikumu “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos” (apstiprināts LieU Senāta sēdē 2021.gada 14.jūnijā, prot. Nr.13 ).

Alga mēnesī par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas - sākot no 701,60 euro.

Konkursa pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas Latvijas Vēstnesī jāiesniedz (elektroniski/ar pasta sūtījuma starpniecību) Liepājas Universitātes Personāla un dokumentu pārvaldības daļā šādi dokumenti:

 • LiepU rektoram adresēts iesniegums, kurā norādīts amats, uz kuru persona pretendē un atsauce uz konkursa sludinājumu (publikācijas datums un vietne).

 • Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas augstāko izglītību, akadēmisko un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas.

 • Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, jāiesniedz arī atzinums par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms.

 • Pēdējo sešu gadu laikā publicēto zinātniski pētniecisko un/vai mākslinieciskās jaunrades darbu saraksts.

 • Dzīves un darba gājums (curriculum vitae  CV), kā arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredzes apkopojums.

 • Citi dokumenti, ko amata pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Liepājas Universitātes pasta adrese: Personāla un dokumentu pārvaldības daļa, 214.kabinets, Lielā iela 14, Liepāja, LV–3401; e-pasta adrese: personaldala@liepu.lv.

Informācija pa tālruni: 63407782 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).

Liepājas Universitāte kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.

 

Oficiālais paziņojums (OP 2021/187.AKK1): amata konkurss. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.09.2021., Nr. 187 https://www.vestnesis.lv/op/2021/187.AKK1


 

 


Liepaja Univeristy (reg. No 3042000219), when elaborating and implementing the 8.2.2. specific support aim project “To strengthen the academic staff of higher education institutions in the areas of strategical specialization”, within the selection 3rd round of project applications according to the regulations of the Cabinet of Ministers No 25 (composed on the 9th of January, 2018 in Riga), announces selection of foreign academic staff in scientific activity areas:

 • Social sciences;

 • Humanities and art;

 • Engineering and technology.

Requirements for applicants:

 • doctoral students of the last year or applicants for a scientific degree who have completed the theoretical courses of the doctoral study program and are preparing a doctoral thesis;

 • scientific research activities are linking with actual topics in the fields of scientific activities;

 • motivation to defend doctoral thesis and gain doctoral degree during the implementation of the project;

 • motivation to get involved in research work for 12 month and desire to continue work in LiepU after project is completed.

Documents to be submitted:

Applicants can apply for a grant from September 28, 2021 to October 24, 2021. The documents have to be send to the email liepu@liepu.lv or by regular mail to the address Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401, mentioning in the letter: “Konkursam SAM 8.2.2. atlases 3.kārtas ietvaros”.

Project implementation period: the 3rd quarter of 2021until the 4th quarter of 2023.

Basing on the first part of the Article 8 of the Law on Physical person data protection, Liepaja University hereby informs that the personal data mentioned in the application documents will be processed in order to provide the selection process and the controller of the above mentioned your personal data will be Liepaja University.

 


Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3042000219) izstrādājot un īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu iesniegumu atlases 3. kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina atklātu doktorantūras grantu pretendentu atlasi zinātniskās darbības jomās:

 • Sociālās zinātnes,

 • Humanitārās zinātnes un māksla,

 • Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Prasības pretendentam:

 • pēdējo kursu doktoranti vai zinātniskā grāda pretendenti, kas ir pabeiguši doktora studiju programmas teorētiskos kursus un gatavo promocijas darbu;

 • zinātniski pētnieciskās darbības sasaiste ar aktuāliem tematiem zinātniskās darbības jomās;

 • motivācija aizstāvēt promocijas darbu un iegūt doktora grādu projekta īstenošanas laikā;

 • motivācija iesaistīties pētnieciskajā darbā 12 mēnešus un vēlme turpināt darbu LiepU pēc projekta pabeigšanas.

Iesniedzamie dokumenti:

Pretendenti granta saņemšanai var pieteikties no 2021. gada 27. septembra līdz 2021. gada 24. oktobrim. Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi liepu@liepu.lv vai pa pastu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401 ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2. atlases 3.kārtas ietvaros”.

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 3. ceturksnis līdz 2023. gada 4. ceturksnis.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Liepājas Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas Universitāte.


Ārvalstu akadēmiskā personāla atlase: LatviskiEnglish.
Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase: LatviskiEnglish.