ERASMUS+

Erasmus+ personām ar ierobežotām iespējām

Erasmus+ programmas viena no prioritātēm ir iekļaušanas un dažādības veicināšana, kas paredz: vienlīdzīgas iespējas visiem; sociālo iekļaušanu; daudzveidību un taisnīgumu visās darbībās. Prioritātes mērķis ir novērst šķēršļus, ar kuriem saskaras dalībnieki ar ierobežotām iespējām, izmantojot programmu piedāvātās iespējas, kā arī sekmēt iekļaujošas vides radīšanu, veicinot taisnīgumu un vienlīdzību atbilstoši plašākas sabiedrības vajadzībām. Dalībnieki ar ierobežotām iespējām ir personas, kuru dalību projektu aktivitātēs, var kavēt dažādi šķēršļi.

Lai veicinātu dalībnieku ar ierobežotām iespējām piedalīties Erasmus+ studiju un prakšu mobilitātēs ārvalstīs, NOTEIKT, ka LiepU piešķir papildus EK finansējumu šādām studentu grupām (dalībniekiem ar ierobežotām iespējām):

  1. Studentiem ar invaliditāti (fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt cilvēka pilnīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrībā līdzvērtīgi ar citiem). 
  2. Studentiem ar smagām veselības problēmām (veselības traucējumi, tostarp smagas slimības, hroniskas slimības vai jebkura cita ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija, kas var kavēt cilvēka dalību ES programmu aktivitātēs).
  3. Studentiem ar sociāliem šķēršļiem:
  • jaunie vecāki (īpaši vientuļie vecāki),
  • aprūpētāji, apgādnieki,
  • bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,
  • studenti, kas dzīvojuši vai pašlaik dzīvo instuticionālā iestādē,
  • studenti, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Studentiem ar ierobežotām iespējām, iesniedzot pieteikuma anketu apmaiņas studijām vai praksei ārvalstīs, jāiesniedz apliecinoši dokumenti, kas pierāda piederību kādai no 1.1.-1.3. punktā norādītajai grupai.

Saskaņā ar vienotu EK likmi finansējuma piešķiršanai, studentiem, kuri iesnieguši apliecinošus dokumentus, papildus tiek piešķirta stipendija 250 EUR / mēnesī (attiecas tikai uz ilgtermiņa studentu mobilitāti: 2-12 mēneši).

Pamatojums: LiepU rektores Daces Markus 27.04.2023. rīkojums Nr. 27-v.