Padomes

Zinātnes padome

ZINĀTNES PADOMES SASTĀVS

Zinātniskais grāds, vārds, uzvārds, akadēmiskie amati Pārstāvniecība Zinātnes padomē    
Dr.paed. Linda Pavītola, profesore Zinātnes prorektore, priekšsēdētāja  
ZINĀTNISKO INSTITŪTU DIREKTORI
Dr.paed. Dina Bethere, profesore, vadošā pētniece Izglītības zinātņu institūta direktore  
Dr.philol. Anita Helviga, asociētā profesore, vadošā pētniece Kurzemes Humanitārā institūta direktore  
Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Ezera, profesore, pētniece Vadībzinātņu institūta direktore  
Mg.sc.ing. Uldis Žaimis, pētnieks Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta direktora p. i.  
AKADĒMISKĀPERSONĀLA PĀRSTĀVJI
Dr.sc.comp. Anita Jansone, profesore, vadošā pētniece DIF DSP E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība direktore  
Dr.paed. Diāna Laiveniece, profesore, vadošā pētniece HMZF KDSP Valodu un literatūras studijas direktore  
Dr.paed. Alīda Samuseviča, profesore, pētniece PSDF Izglītības zinātņu nozares profesoru padomes priekšsēdētāja  
Mg. Maija Demitere, lektore KDSP Mediju māksla un radošās tehnoloģijas zinātniskās padomes locekle  
Dr.psych. Irina Strazdiņa, docente VSZF SAM projekta vadītāja  
STUDENTU PADOMES PĀRSTĀVIS
LiepU Studentu padomes pilnvarots pārstāvis LiepU SP  
BIBLIOTĒKA  
Dr.philol. Līga Krūmiņa Bibliotēkas direktore  

 

APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē  2022.gada 2. septembrī

     


  

Zinātnes padomes kompetence ir Liepājas Universitātes zinātniskās darbības un personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides satura, organizācijas, kvalitātes novērtēšanas un attīstības jautājumi.     

Zinātnes padome:   

  • analizē LiepU zinātnisko struktūrvienību, fakultāšu un katedru zinātniskās darbības rezultātus pētniecības mērķu un uzdevumu īstenošanā un izstrādā priekšlikumus zinātniskās darbības pilnveidei;
  • apstiprina zinātnisko struktūrvienību, fakultāšu un katedru, zinātņu nozaru un apakšnozaru pētījumu plānus, analizē to izpildi;
  • veicina LiepU sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības un inovāciju jomā;
  • akceptē personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides plānus un novērtē zinātniskās kvalifikācijas pilnveides rezultātus;
  • izskata LiepU zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus;
  • analizē doktorantūras darbību un kvalitātes pilnveidi, lemj par doktorantūras organizācijas un finansiālajiem jautājumiem;
  • izskata promocijas padomju darbību un analizē promocijas rezultātus;
  • apstiprina LiepU izdevniecībā LiePA izdodamo zinātnisko un metodisko iespieddarbu plānu un analizē tā izpildi;
  • apstiprina LiepU zinātnisko konferenču plānu un analizē tā izpildi;
  • izskata un akceptē iesniegšanai Senātā Zinātnes padomes kompetencē esošo normatīvo dokumentu projektus.