ERASMUS+

Docētāju mobilitāte

Erasmus docēšanas aktivitāšu mērķi:

  • Dot iespēju studentiem, kas nevar piedalīties mobilitātē, gūt zināšanas, ko sniedz akadēmiskais personāls no universitātēm citās Eiropas valstīs.
  • Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu pedagoģisko metožu jomā.
  • Iedrošināt universitātes paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu.

Docētājiem, kas veic docēšanas aktivitātes, jābūt integrētiem viesaugstskolas nodaļā vai fakultātē.

  • Docēšanas aktivitāte, kas tiks īstenota, ir balstīta uz starpinstitucionāliem līgumiem.
  • Partneraugstskolas ir iepriekš vienojušās par lekciju programmu, ko pasniegs viesdocētāji.

Dalībnieku atlasi veic sūtošā augstākās izglītības iestāde.

 

Periods: 2 darba diena (jānovada lekcijas vismaz 8 akadēmiskās stundas) – 2 mēneši (LiepU ieteicamais vizītes ilgums 5 dienas)

 

 

Pietiekuma dokumenti:

 

Pirms braukšanas:

 

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

Stipendijas

Saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām un Eiropas Komisijas izveidoto attālumu aprēķināšanas rīku un noteiktajām likmēm visiem apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiek kompensēti ceļa izdevumi.

Attālumu aprēķināšanas kalkulators

Ņemot vērā LiepU piešķirtā finansējuma apjomu, apstiprinātajiem mobilitātes dalībniekiem tiek izmaksāta stipendija ne vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām, ievērojot Eiropas Komisijas noteiktās likmes. 

Stipendiju likmes skatīt ŠEIT.

Stipendija netiek maksāta par ceļošanas dienām, kurās nenotiek darbs vai mācības.