ERASMUS+

Studiju mobilitāte

Erasmus+ studentu mobilitātes mērķi:

 • sniedz iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas Erasmus+ programmas vai partnervalsts augstskolā;
 • veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabo uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sniedz iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs;
 • sekmē labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.  

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 Erasmus+ programmas vadlīnijas (EN)

Mobilitātes dalībnieki - studenti (tai skaitā doktorantūras studenti), kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).  

Mobilitātes ilgums - viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē. 12 mēnešu ierobežojumā netiek ietverts virtuālās mobilitātes periods.

Mobilitātes perioda ilgums:

 • ilgtermiņa mobilitāte: 2 – 12 mēneši
 • īstermiņa mobilitāte: 5 – 30 dienas

īstermiņa mobilitātes gadījumā:

 • fiziskās mobilitātes periods obligāti kombinējams ar virtuālas mobilitātes periodu
 • par mobilitātes periodu (kopā – virtuālās un fiziskās mobilitātes daļu) piešķirami vismaz 3 ECTS.  

Liepājas Universitātē Erasmus+ mobilitātes programmu administrē Starptautisko attiecību daļa.

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:   

 • pieteikuma anketa ERASMUS+ studentu studiju mobilitātei ;
 • akadēmiskā izziņa (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • sekmju izraksts (izsniedz attiecīgajā fakultātē);
 • motivācijas vēstule svešvalodā, kādā students studēs partneraugstskolā (adresēt Starptautisko attiecību daļai);
 • svešvalodu/as prasmes apliecinošs dokuments (ja ir).

 

Pirms mobilitātes:

   

Studiju mobilitātes laikā:

   

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

 • sekmju lapa – izdod partneraugstskola, kurā minēti apgūtie studiju kursi, kredītpunkti un vērtējums;
 • apstiprinājuma sertifikāts par studiju periodu, izdod partneraugstskola;
 • studiju kursu pielīdzināšanas / atzīšanas protokols;
 • papildus apliecinošie dokumenti par mobilitāti (biļete, kvītis par dzīves vietas īri, ceļojuma apdrošināšanas polise);
 • dalībnieka individuālā atskaite (aizpildīta tiešsaistē);
 • veiksmes stāsts ;
 • atkārtoti jāveic OLS valodas atbalsta rīkā valodas prasmju novērtējums.

ERASMUS+ STIPENDIJAS 

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei Erasmus+  programmā uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

ERASMUS+ stipendiju likmes skatīt ŠEIT.

Stipendijas Erasmus+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā (2007.-2014.g.).

 

Atkārtotas mobilitātes gadījumā Erasmus+ programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

 • Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā students agrāk jau saņēmis «Erasmus» stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus  un Erasmus+  ietvaros);
 • Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
 • Minimālais vienas studiju mobilitātes periods Erasmus+ programmā ir 3 mēneši, maksimālais - 12 mēneši vienā studiju līmenī.