Akadēmiskais godīgums


 


Mājaslapas sadaļa izstrādāta ESF projekta "Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” (Nr.8.2.3.0/18/A/017) ietvaros.

Ikvienam Liepājas Universitātes saimē ir tiesības un pienākums rīkoties taisnīgi neatkarīgi no statusa akadēmiskajā vidē.

Mācībspēkiem ir tiesības un pienākums godprātīgi veikt savus darba pienākumus, nodrošinot kvalitatīvu, akadēmiski korektu studiju saturu un formu un objektīvu studējošo vērtēšanu, studējošajiem – apzinīgi apgūt studiju kursus, atbildīgi un godprātīgi piedalīties grupu darbos un izstrādāt individuālos darbus, pētniekiem – profesionāli īstenot pētījumus, veidojot uzticamus un augstvērtīgus zinātniskos resursus, atbalsta personālam – atbildīgi veikt ikvienu savu darba pienākumu un pieņemt taisnīgus lēmumus.

Liepājas Universitātes saimei ir pienākums ievērot Liepājas Universitātes Akadēmiskā godīguma kodeksu, kas stiprina ētisku – godprātīgu un atbildīgu rīcību Liepājas Universitātes personāla, tostarp studējošo, vidū.Cita autora darba vai idejas uzdošana par savu, citu autoru darba daļu vai ideju piesavināšanās, ievietošana savos darbos bez atsaucēm.

Augstākais iespējamais disciplinārsods par plaģiāta iesniegšanu ir eksmatrikulācija.

Atkārtoti iesniegts darbs vai darba daļa bez atsauces ir pašplaģiātisms, kas ir akadēmisks pārkāpums. Ikvienam studiju darbam ir jābūt oriģinālam, izstrādātam atbilstoši studiju kursa nosacījumiem.

Ikvienam valsts noslēguma darbam ir jābūt oriģināldarbam. Ja maģistra darbā tiek ietverti bakalaura darba pētījuma rezultāti, studējošajam ir pienākums norādīt atsauci uz bakalaura darbu.

Nē, šāda rīcība ir akadēmiskā godīguma pārkāpums. Svarīgi, ka studiju kursi tiek apgūti pilnvērtīgi un uzdotie darbi izpildīti godprātīgi.

“Darbs un citi paredzami apstākļi nav attaisnojums nenokārtotām akadēmiskajām saistībām”. (Liepājas Universitātes Akadēmiskā godīguma kodekss, 2020)

Ikviens noslēguma darbs tiek pārbaudīts Latvijas Starpaugstskolu vienotās datorizētā plaģiātisma kontroles sistēmā.

Savus darbus pārbaudīt pats:

Studējošā akadēmiskā godīguma pārkāpuma gadījumā tiek izteikts mutisks brīdinājums vai aizpildīts ziņojums, kas tiek iesniegts fakultātē/mūžizglītības nodaļā.

Personāla akadēmiskā godīguma pārkāpuma gadījumā tiek aizpildīts ziņojums, pievienojot pierādījumus, un iesniegts Ētikas komisijā.