Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Factors Contributing to the Development of E-Commerce by the Degree of use in Latvia - Scientific publication Ina Gudele, Inga Jēkabsone 2022
2 Functional truncations for the solution of the nonperturbative RG equations Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2022
3 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
4 Hamlets ledusaukstajā pasaulē. Recenzija par Latvijas Nacionālās operas iestudējumu “Hamlets” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
5 Healthy Lifestyles of University Students, According to Demographics, Nationality, and Study Specialty With Special Reference to Sport Studies Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne, Svetlana Ušča, Antonio Cicchella 2022
6 Holistic Development of Self-Directed Learning Skills in Primary School for Class 1 to 3 Students: Case Study Example Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilvita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
7 Iekļaujošā izglītība Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Dina Bethere 2022
8 Ieskats mācību procesa kvalitātes pilnveides stratēģijās Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
9 Ievads runas un rakstu kultūrā. Skolotāju izglītības joma: Valoda Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anna Vulāne, Dace Markus 2022
10 Impact of Covid-19 on the Digitalisation of the Enterprises in the Bioeconomy Sector - Scientific publication Sandija Rivža, Ina Gudele 2022
11 Influence of changes in education requirements on Latvian language acquisition of pre-school age children in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa, Kārlis Markus 2022
12 Integration of educational administration ecosystem model components for sustainable development Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2022
13 Intervention of Autogenous Training Techniques for Psychological Preparedness of Sports School Students Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne 2022
14 Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2022
15 Izglītības vērtības autoritārisma perioda Latvijā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna 2022
16 Izglītības vides demokratizācija pirmsskolā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Vineta Pole, Dina Bethere 2022
17 Kad vecenīte ar meitiņu sarunājas: Ainas Pāvulītes un Lauras Andersones dzeja Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2022
18 Kompetenču pieejā balstīts pedagogu tālākizglītības piedāvājums augstākās izglītības iestādēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2022
19 Konektoru lietojums latviešu zinātniskajos rakstos - Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle 2022
20 Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot Classflow izglītības platformu: process un rezultāti Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka, Linda Krastiņa 2022
21 Latviešu valodas dialektu atlantā neiekļauto dotumu nozīme Lejaskurzemes izlokšņu izpētē / The Importance of Lower Kurzeme Subdialects’ Data not Included in the Atlas of the Latvian Dialects Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2022
22 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
23 Latviešu valodas gramatikas izdevums angļu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2022
24 Liepājas operai – 100 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
25 Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2022