Projekti

ES struktūrfondi

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Realizēšanas laiks

Pašattīrošo superhidrofobo un superhidrofilo nanopārklājumu izpēte un izstrāde fotoelektriskajiem pārveidotājiem un saules siltuma kolektoriem

LIAA/ERAF

Uldis Žaimis

uldis.zaimis@liepu.lv

Šarifs Guseinovs

sarifs.guseinovs@liepu.lv

01.04.2020.-30.09.2020.

Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" inovāciju vaučers

LIAA

Armands Grickus

armands.grickus@liepu.lv

28.12.2019. – 17.12.2020.

Artusystem (Dual-Fuel dzinēju tilpumam no 0,8 – 3,0 l) elektronikas un programmatūras izstrāde

LIAA/ERAF

Uldis Žaimis

uldis.zaimis@liepu.lv

01.11.2020.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontakti

Īstenošana

8.3.2.1/16/I/002 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu organizēšana Kurzemes reģionā.

VISC vadošais partneris

ESF

Guna Pūce:
guna.puce@liepu.lv
Ieva Ozola:
ieva.ozola@liepu.lv

2016-2020

8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” VISC vadošais partneris

ESF

Dina Bethere:
dina.bethere@liepu.lv

2017-2020

8.2.1.0/18/I/002 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU

ESF

Linda Pavītola:
linda.pavitola@liepu.lv

09.2018-12.2022

8.2.3.0/18/A/017 Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē

ESF

Inta Kulberga:
inta.kulberga@liepu.lv

10.2018-12.2021

8.2.2.0/18/I/003 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība

ESF

Līga Krūmiņa: liga.krumina@liepu.lv

10.2018-09.2022

8.2.2.0/18/A/021 Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības

ESF

Irina Strazdiņa: Irina.strazdina@liepu.lv

2018. gada 1.novembris - 2022. gada
31.oktobris.

8.2.1.0/18/A/010 Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU

ESF

Lāsma Ulmane-Ozoliņa:
luo@liepu.lv

2019-2023

8.4.1.0/16/I/001 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 

7. kārta

(2022. gads)

6.kārta (05.2021.-12.2021.)

4.kārta (05.2019. - 10.2019.)

2.kārta (03.2018. - 12.2018. )

ESF

Līga Apenīte:


liga.apenite@liepu.lv        

Viktorija Ņikitina 

viktorija.nikitina@liepu.lv

Līga Apenīte:
liga.apenite@liepu.lv

01.01.2017 – 31.12.2023
Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca ESF

Diāna Laiveniece

diana.laiveniece@liepu.lv

06.2021. - 06.2023.
8.2.2.0/20/I/007Liepajas Universitates personala akademiska karjera: kvalitate un ilgtspeja doktora studijas ESF Madara Daudziņa-Šuktere
madara.suktere@liepu.lv

01.09.2021.-30.11.2023.

       

Projekta nosaukums

Finansētājs

Kontaktpersona

Īstenošana

1.1.1.2/VIAA/1/16/001 “Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem”

Pēcdokorantūras pētniecības atbalsts

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv
Baiba Trinīte: baiba.trinite@liepu.lv

10.2017 -09. 2020

1.1.1.5/18/I/018 Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas Universitātē

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

2018-2021

4.2.1.2/17/I/014 “Liepājas Universitātes ēkas pārbūve”

ERAF

Kaspars Baltputns:
kaspars.baltputns@liepu.lv

2017-2018

Dokumenti

Nr.8.1.1.0/17/I/008 “Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija”

ERAF

Kaspars Baltputns:
kaspars.baltputns@liepu.lv

2017-2018

Dokumenti

2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/151 “Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai”

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv 

2011-2014

2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/010 Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju principu un universālu vides pieejamību

ERAF

Inga Vasermane: inga.vasermane@liepu.lv

2010-2014

2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001 „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

IZM vadošais partneris

ERAF

Daintars Tomsons: dzintars.tomsons@liepu.lv

2010-2015

1.1.1.3/18/A/004  "Kurzemes inovāciju granti studentiem" (KInGS) ERAF Inta Kulberga: inta.kulberga@liepu.lv 2019-2022
Eiropas zinātnieku nakts Latvijā 2020 ERAF

Nora Ferebēfa 
nora.ferebefa@liepu.lv

01.10.2020.-31.05.2021.