ES struktūrfondi

“Kurzemes Inovāciju Granti Studentiem” (KInGS) (1.1.1.3/18/A/004)

 

Šajā studiju gadā ir sākusies projekta “Kurzemes inovācijas granti studentiem” jeb KInGS realizēšana. Tā mērķis ir iesaistīt jauniešus reālu problēmu risināšanā, radot jaunas inovācijas.

 

Iesaistīties KInGS projektā var visu līmeņu un programmu studenti, profesionālās izglītības kompetenču centru (tehnikumu) studenti, kā arī profesionālo un vispārējo vidusskolu pēdējo klašu audzēkņi visā Kurzemes reģionā.

 

Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no KInGS projekta virzieniem:

  • Studentu laboratorija” – pētnieciski ietilpīgs process, kur komersants, izglītības iestāde, vai pats students definē problēmu vai ideju un veic praktisko pētījumu definētas problēmas risināšanai, jaunās tehnoloģijas vai produkta, pakalpojuma izstrādei.

  • Start-up skola” – studenti plāno potenciālā biznesa izveidi un attīstību (pirms-inkubators), praktiski izstrādā produkta vai pakalpojuma komercializācijas ideju ar mērķi projekta rezultātā veidot jaunuzņēmumus un laist tirgū jaunu produktu.

 

Neatkarīgi no izvēlētā virziena studentiem tiks dota iespēja veidot komandu un kopā ar tās vadītājiem pieteikties Grantam, kur komanda varēs saņemt finansējumu sākotnējās izpētes veikšanai (TEP) – 2 956 EUR vai augstāka gatavības līmeņa idejas attīstīšanai (piemēram, kur rezultātā tiek izveidots prototips) – 11 127 EUR.

 

Papildu piešķirtam finanšu atbalstam visa Granta realizācijas laikā studentiem reizi mēnesī ir iespējas saņemt stipendijas 200 EUR apmērā.

 

Projekts tiks īstenots sešos ciklos, katrā no tiem savas idejas realizēs jauni studenti un komandas. Katra cikla noslēgumā būs apbalvošanas ceremonijas, kurās apbalvos abu virzienu labākās un inovatīvākās komandas:

  • Studentu laboratorijas” trīs labākajām komandām ir paredzēts 7500 EUR balvu fonds.

  • Start-up skolas” trīs perspektīvākajām komandām ir paredzēts 15 000 EUR balvu fonds.

 

Grants šī projekta izpratnē ir finansiāls atbalsts, kas ietver:

  • Materiāli, iekārtas un telpas rezultāta sasniegšanai – nepieciešamo materiālu un iekārtu nodrošināšana (finansēšana) komandas darbam, kā arī telpu noma darba vajadzībām un nepieciešamās webplatformas licences iegāde uz laiku līdz 6 mēnešiem;

  • Biznesa atbalsta pakalpojumi – ekspertu konsultācijas, mentoru piesaiste, mārketinga un citi pakalpojumi;

  • Mobilitātes izmaksas Latvijā – transporta izdevumi, konferenču dalību maksas, izmaksas dalībai informatīvajos pasākumos.

 

Ja Tev ir jau definēta sava ideja vai problēmjautājums, lai pieteiktos “Studentu laboratorijai”, vai padomā ir interesanta ideja, kuru varētu īstenot “Start-up skolā”, aizpildi pieteikumu Ideju bankai un KInGS projekta komanda Tev palīdzēs nokļūt līdz pieteikumam Grantam!

Ja radušies jautājumi, droši raksti uz kings@inovacijugranti.lv.

 


Projekta aktualitātes