Kalendārs:

Novembris

Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

06.11.2023 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:

Atklātā daļa

1. Darba kārtības apstiprināšana;

2. Par padomes sekretāra pienākumu izpildītāju;

3. Iepriekšējā LiepU padomes sēdes protokolu Nr.14 apstiprināšana;

4. Rektores informācija par situāciju LiepU;

5. Rektores informācija par veiktajiem uzlabojumiem risku vadības procesos, kā arī par būtiskākajiem identificētajiem riskiem, to novērtēšanas un mazināšanas pasākumiem;

6. Par situāciju saistībā ar nekustamo īpašumu Baseina ielā 9 un projektu Valdemāra ielā 4;

7. Par LiepU stratēģiju un tās īstenošanas plānu 2023.-2024.gadā;

8. Par LiepU 2023.gada budžeta izpildi 9 mēnešos;

9. Par LiepU 2024.gada budžeta izstrādes procesu un LiepU 2024. gada budžeta plānošanas prioritātēm;

10. Grozījumi “LiepU studiju maksas pilna laika studijās 2023./2024. akadēmiskajā gadā”;

11. Par LiepU mārketinga plānu 2024.gadam

12. Par jaunu studiju programmu attīstību, tajā skaitā par Fiziskās aktivitātes un veselības jomas specializācijas “Sporta un veselības skolotājs” iekļaušanu integrētajā profesionālajā bakalaura studiju programmā Skolotājs;

13.  Par LiepU padomes lēmumu izpildes statusu;

14. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem;

15. Dažādi (tajā skaitā par finanšu korekciju no CFLA projektā);

Slēgtā daļa

16. Par rektores mērķiem 2023.-2024.gadam.

 

 

Saite, lai pievienotos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1695734591741?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d