Kalendārs:

Marts

ZINĀTNES UN RADOŠUMA DIENAS 2022

Kad:

17.03.2022 10:00 līdz 12:00

Kur:

MsTeams (Karte)

Apraksts:

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes

Studiju virziena “Sociālā labklājība” studentu zinātniskie lasījumi

2022.gada 17.martā pl. 10:00

Tiešsaistē: MsTeams

Links: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JiMDU1NTktN2YwMy00YTNlLWE4NDMtMzhiMDI0MzM3ZTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%22ba402171-bf6f-4327-99af-94d20ce21cb0%22%7d

10:00-10:15

Zinātnisko lasījumu atklāšana

Uzruna | Santa Striguna, studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja

Uzruna | Svetlana Lanka, PSDF lektore, IZI pētniece

Uzruna | Irīna Vereščagina, PSDF lektore

 

10:15 – 11:55

Studentu pētījumu prezentācija

Liene GAILE | Ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Endija GEDGOVDA | Ģimenes asistenta atbalsts ģimenēm ar bērniem ārkārtas apstākļos.

Madara GRINDULE | Sociālā darbinieka kompetence darbā ar ģimenēm, kurās aug bērni ar deviantu uzvedību.

Emma IVANOVA | Kvalitātes vadības modeļa pilnveidošanas iespējas Ādažu novada sociālajā dienestā.

Jolanta KOCUBO | Vientulības problēmas sekas institūcijā dzīvojošiem pensionāriem.

Ginta KNĒVE | Pilngadīgu personu ar garīgās attīstības traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas dienas centrā

Vineta  NAMIĶE | Profesionālās izdegšanas sindroms un tā mazināšanas iespējas sociālās aprūpes institūcijā strādājošiem sociālā darba speciālistiem.

Evita  RUICĒNA | Sociālā atbalsta sistēma personām ar invaliditāti no bērnības dzīves kvalitātes veicināšanai.

Amanda VAITKUS | Supervīzijas nozīme sociālajā darbā Covid – 19 pandēmijas laikā.

 

Papildus informatīvam atbalstam rakstīt uz: santa.striguna@liepu.lv