Jaunumi:

Atpakaļ
Jana Jansone, 13.01.2021 12:38

Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumus centralizētos vidusskolas eksāmenus.

Liepājas Universitātē (LiepU) iespējams pieteikties uz centralizēto eksāmenu kārtošanu tikai tās personas, kas jau ieguvušas vidējo izglītību.

Pieteikšanās centralizētājiem eksāmeniem sāksies no 2021. gada JANVĀRA līdz termiņa beigām (skat. tabulā)

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (uznemsana@liepu.lv):

  • aizpildīt pieteikuma veidlapu;

  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem) (skat. LiepU rekvizītus*, maksa par centralizēto eksāmenu kārtošanu**);

  • noskanēt/nofotografēt dokumentu par vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītību);

  • pēc iesnieguma nosūtīšanas triju darba dienu laikā Jūs saņemsiet e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem;

  • iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises instrukcijām:

MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 319 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”.

MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”.

MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”.

MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.


 

* LiepU rekvizīti maksas pārskaitīšanai:

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: centralizētais eksāmens, vārds, uzvārds

Eksāmens

**Maksa par eksāmenu 2021, EUR

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

15.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

18.00


 

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2020./2021. mācību gadā

Eksāmens

Valsts pārbaudījumu kārtošanas datumi 2021. gadā

CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš LiepU

Svešvalodā (angļu)

16.,17.,18. marts

2. februāris

Svešvalodā (vācu)

17. marts

3. februāris

Svešvalodā (krievu)

18.,19. marts

4. februāris

Svešvalodā (franču)

19. marts

5. februāris

Latviešu valodā

18. maijs

6. aprīlis

Matemātikā

21. maijs

9. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsturē

24. maijs

12. aprīlis

Bioloģija

1. jūnijs

20. aprīlis

Fizika

28.maijs

16. aprīlis

Ķīmija

26.maijs

14. aprīlis


 

Kontaktinformācija:

Uzņemšanas komisija: tālr. 2619 0339, uznemsana@liepu.lv