Jaunumi:

Atpakaļ
Māra Zeltiņa, 08.01.2021 13:28

Par darba režīma un studiju procesa organizēšanu līdz 7. februārim

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra Ministra Kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", laika posmā no 2021.gada 11.janvāra līdz 7.februārim LiepU ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus:

 1. NOTEIKT, ka
  1. LiepU apmeklētājiem ir slēgta (izņēmuma gadījumu sk. 4.2., 4.3 punktā);
  2. augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti;
  3. pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas tiek īstenotas attālināti;
  4. ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē (izlaidumi, konferences, semināri, sanāksmes, sēdes un citi pasākumi);
  5. ir Atcelti LiepU iepriekš apstiprināti, bet vēl nenotikuši, kā arī aizliegts apstiprināt jaunus komandējumus vai darba braucienus darbiniekiem.
 2. UZDOT
  1. dekāniem nodrošināt attālināto studiju procesu;
  2. Mūžizglītības nodaļas vadītājai nodrošināt attālināto pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu;
  3. struktūrvienību vadītājiem, tai skaitā zinātnisko institūtu direktoriem plānot un nodrošināt darba veikšanu attālināti, nodrošinot struktūrvienības nepārtrauktu darbu un savlaicīgu funkciju izpildi;
  4. gadījumā, ja darba specifika nepieļauj un/vai darbu nepārtrauktību nevar veikt attālināti savā dzīvesvietā, atrodoties LiepU telpās, nēsāt mutes un deguna aizsegus, ievērot divu metru distanci starp jebkurām personām un citus Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus Covid-19 ierobežošanai (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19) un  Liepu kārtību “Kārtība Covid-19 ierobežošanai Liepājas Universitātē”  (https://www.liepu.lv/lv/1299/covid-19);
  5. attālinātā darba laikā saziņai ar konkrēto darbinieku skatīt 07.12.2020. LiepU struktūrvienību darba laika grafikā un/vai LiepU mājaslapā norādītos tālruņa numurus.

       

3. NOTEIKT, ka gadījumā, ja darba specifika nepieļauj un/vai darbu nepārtrauktību nevar veikt attālināti savā dzīvesvietā un 4.2., 4.3.punktā noteiktajos izņēmuma gadījumos, personālam studiju ēkas ir pieejamas:

Lielā ielā 14, Liepājā:

  1. darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00;
  2. sestdienās un svētdienās – slēgta;

Kūrmājas prospektā 13, Liepājā:

  1. darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  2. sestdienās un svētdienās – slēgta.

  Personālam ieeja ēkās tiek atļauta, uzrādot spēkā esošu LiepU apliecību. LiepU šveicari veic vizuālu kontroli - vai ēkās ienākošās personas lieto mutes un deguna aizsegu. Gadījumos, ja tas netiek lietots, vai tas tiek lietots neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), persona tiek aicināta aizsegu lietot pareizi. Ja persona nepakļaujas aicinājumam, šveicars aicina personu atstāt LiepU ēku. Personai turpinot nepakļauties šveicara likumiskajām prasībām, tiek izsaukta Liepājas pašvaldības policija.

 1. NOTEIKT, ka LiepU bibliotēka:
  1. apmeklētājiem ir slēgta,
  2. grāmatu izsniegšana LiepU personālam (akadēmiskajam personālam, vispārējam personālam, lektoriem, kursu, semināru, lekciju dalībniekiem, studiju kursu klausītājiem un studējošajiem) no bibliotēkas ir atļauta tikai ar iepriekšēju rezervāciju BIS "Alise" vai telefoniski (sk. LiepU mājaslapā sadaļu: Bibliotēka-Par bibliotēku-Kontaktinformācija un darba laiki), un saņemot rezervāciju bezkontakta ceļā,
  3. grāmatu nodošana ir atļauta, tikai izmantojot book-drop kasti vestibilā, kur tās atradīsies karantīnā vismaz diennakti, saskaņā ar LiepU ēku darba laiku un noteiktajiem Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

 

 1. Turpmākais akadēmiskais process LiepU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām.

 

 1. UZDOT Saimniecības daļas vadītājai A.Pirktiņai:
  1. nodrošināt ēku atvēršanu 15 minūtes pirms un ēku slēgšanu 1 stundu pēc 3.punktā noteiktajiem ēku darba laikiem;
  2. organizēt un kontrolēt  telpu dezinfekciju un uzkopšanu atkarībā no telpu noslodzes;
  3. nepieciešamības gadījumā nodrošināt ēku pieejamību (pēc struktūrvienību vadītāju  argumentēta pieteikuma saņemšanas e-pastā: dvs@liepu.lv) citos laikos.
 2. UZDOT struktūrvienību vadītājiem ar šo rīkojumu iepazīstināt sev pakļauto personālu, t.sk. dekāniem informēt studējošos.

8. ATZĪT par spēku zaudējušu 2020.gada 18.decembra rīkojumu Nr. 94 – v “Par darba režīma un studiju procesa organizēšanu”.

Rektores p.i. studiju prorektore                                                                                  M.Zeltiņa