Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

23. rakstu krājums

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums, 23. Atb. red. Edgars Lāms. Liepāja : LiePA, 2018. 331 lpp. ISSN 2500-9508

Rakstu krājums „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” iznāk kopš 1995. gada. Sākotnējais tā nosaukums bija „Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkloristikā”, bet līdz 2015. gadam tas izdots ar nosaukumu „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. Kopš 1999. gada krājuma izveidē darbojas starptautiska redakcijas kolēģija, un 2000. gadā tas iekļauts Latvijas Zinātnes padomes vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā. Krājumu veido Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. 

 

Krājumā tiek iekļauti raksti, kas tapuši pēc nolasītajiem referātiem konferencē „Aktuālas problēmas literteratūras un kultūras pētniecībā”. Rakstu tematika ir ļoti plaša: literatūrzinātnes jautājumi skatīti dažādos aspektos – literatūras vēsture un klasikas darbu interpretācijas, literatūras teorijas un kritikas problemātika, literārā procesa un daiļrades psiholoģijas atspoguļojums, latviešu un cittautu literatūras aktualitātes u tml. Arvien plašāks rakstu loks veidojas filozofijas, kultūras un komunikācijas jautājumu saskarē ar literatūru. Īpašu vietu ieņem raksti teātra vēsturē un teorijā, kā arī folkloristikā, mitoloģijā, etnogrāfijā. Ievadvārdus uzrakstījis krājuma atbildīgais redaktors Edgars Lāms. 

 

 

SATURS

Edgars Lāms

Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti. Redaktora ievadvārdi

Variety of cultural processes. Intersections of traditions and novelties. Editor’s Preface  

Latviešu klasiskās un jaunākās literatūras problēmaspekti

Issues in Latvian Classical and Latest Literature

Antra Medne

Mākslinieku biedrības „Zaļā Vārna” literātu sekcija

Artists Union’s “Zaļā Vārna” Literary Unit  

Ilze Stikāne

Brīdinošie stāsti bērnu un jauniešu literatūrā

Cautionary Tales in Children’s and Youth Literature  

Bārbala Simsone

Bibliskie motīvi latviešu zinātniskās fantastikas stāstos

Biblical Motives in Latvian Science Fiction Stories  

Anda Kuduma

„Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens

“I am Still Reading the Taiga Book”: Phenomenon of Olafs Gūtmanis’ Siberian Experience 

Elīna Erdmane

Sievietes tēls un tā veidošanas savdabība jaunākajā latviešu rakstniecībā: Ingas Gailes daiļrade

The Image of the Woman, and the Distinctiveness of Creation of the Image in the Latest Latvian Publications – Writing by Inga Gaile

Diāna Raugule

Dzimumdiferences aspekti Jāņa Einfelda romānā „Rīga” un Margaritas Perveņeckas romānā „Gaetāno Krematoss”

Aspects of Sexual Differences in the Novel “Rīga” by Jānis Einfelds and in the Novel “Gateāno Krematoss” by Margarita Perveņecka

Krista Anna Belševica

Emocionālā vēsture. Vēstures interpretācija jaunākajā latviešu literatūrā: autoru, lasītāju un realitāti meklējot

The Emotional History. The Interpretation of History in the Contemporary Latvian Literature: Searching for the Author, the Reader and Reality

Literārā komparatīvistika

Comparative Literature

Benedikts Kalnačs

Rūdolfs Blaumanis (1863–1908) starp vācu un latviešu kultūru

Rūdolfs Blaumanis Between German and Latvian Culture

Olga Senkāne, Liāna Kleina (Liane Klein)

Kādēļ ko aprakstīt no jauna jeb par Johana Volfganga Gētes mūžīgā žīda ieklīšanu Rūdolfa Blaumaņa „sētā”

Why Rewrite it Again, or About the Appearance of Johann Wolfgang Goethe’s Immortal Jew in “the Backyard” of Rūdolfs Blaumanis

Ivars Orehovs

Kultūrvēsturiskais tēls Jāņa Ezeriņa novelē „Svētā Briģita”

The Culture-historical Image of the Short Story “Saint Brigitta” by Jānis Ezeriņš 

Vigmants Butkus (Vigmantas Butkus)

Baltu kopaziņas veidi literatūrā: galveno tendenču apskats

Manifestations of the Baltic Consciousness in Literature: A Review of Major Trends  

Literatūra, kultūra un laikmets

Literature, Culture, Age

Sandra Veinberga

Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai (1918)

The Censorship’s Influence and Control of the Development of Latvian Book Publishing and Journalism Until Latvia’s Independence (1918)

Anita Rožkalne

„Dzelzs aizkars” austrumos no Latvijas: latviešu literatūras likteņi 20. gadsimtā

“The Iron Curtain” East of Latvia: the Fate of Latvian Writers in the 20th Century

Signe Raudive

Latviešu padomju jauno autoru literārās darbības kritika periodikā (1945–1949)

The Criticism of the Literary Activity of the Young Soviet Writers in Periodicals (1945–1949)  

Oskars Gruziņš

Children Born of War in Latvia: Sources, Challenges and Limitations

Bērni Latvijā, kuri dzimuši kara dēļ: avotu problēmas, grūtības un ierobežojumi

Latviešu teātris: nesenā vēsture un mūsdienas

Latvian Theatre: Recent History and Nowadays

Zane Kreicberga

Latvijas teātra nesenā vēsture. Dekonstruktīvs lasījums

Recent History of the Latvian Theatre. Deconstructive Reading

Eva Škenderska

Postmodernisms 2016. gadā. Epopeja ap Regnāra Vaivara izrādi „Divas māsas un draudzene”

Postmodernism in 2016. Regnārs Vaivars’s Production “Two Sisters and a Friend”

Anna Andersone

Vladislava Nastavševa režija zilo teorijas kontekstā

Theatre Directing by Vladislavs Nastavševs in the Context of Queer theory

Folklora, mūzika un komunikācija

Folklore, Music and Communication

Ieva Ančevska

Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā

Magical and Ritual Activities in the Latvian Healing Tradition

Edgars Vītols

Literārā komponenta aksioloģiskais aspekts kormūzikā – personības kvalitāšu pilnveides faktors

The Axiological Aspect of Literary Component in Choral Music – a Factor for Improving Personal Qualities

Marita Zitmane

Patēriņš un identitāte reklāmā. Teorētiskie un pētnieciskie aspekti

Consumption and Identity in Advertising. Theoretical and Research Aspects

Ārzemju literatūras pētniecība

Research of Foreign Literature

Juris Andrejs Kastiņš

Kristas Volfas „Mēdeja” – antīkais mīts postmodernismā

Christa Wolf’s “Medea” – the Antique Myth in Postmodernism

Ināra Agte

Feminisma strāvojumi, pretkara saucieni un mītiskais Kristas Volfas daiļradē

Feminism Streams, Antiwar Calls and Mythology in Christa Wolf’s Creative Work

Irina Kuzmina

Starpkultūru komunikācijas problemātika Zeidijas Smitas romānā „Par skaistumu” multikulturālas sabiedrības kontekstā

Intercultural Communication Issues in Zadie Smith’s Novel “On Beauty” in Context of a Multicultural Society

Elīna Goškina

Defining Indian-English Literary Aesthetics in the 21st Century: the Chetan Bhagat Case

Definējot indiešu-angļu literatūras estētiku 21. gadsimtā Četana Bagata darbos

Lejupielādēt PDF (1.3 MB) Raksta iesniegšanas prasības