Valodu apguve: problēmas un perspektīva

10. zinātnisko rakstu krājums

Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, X. Zinātniskā redaktore Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2014. 278 lpp.

 

Rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iznāk kopš 2001. gada. Tam ir starptautiska zinātniskās redakcijas kolēģija, kuru līdz 2009. gadam vadīja Dr. paed. Ārija Ptičkina.

Rakstu krājumā tematika ir plaša – saistīta gan ar dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, gan ar valodas apguves kontekstuāliem pētījumiem lingvistikā, pedagoģijā, psiholoģijā. Valodu apguves izpēte diferencēta ne vien pa valodām (latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, spāņu, vācu), bet arī pa valodas apguvēju vecumposmiem (valodu apguve agrīnajā vecumā un pirmsskolā, skolā un augstākajā izglītībā). Multilingvisma un plurilingvisma situācija, starpkultūru komunikācija un globalizācijas ietekme, multikulturālā izglītības vide un valodu skolotāju izglītība, starpvalodu lingvistika un bilingvālisms – tie ir aspekti, kuru kontekstā pētīta valodu apguve rakstu krājumos apkopotajās publikācijās. X rakstu krājumā apkopoti 19 zinātniskie raksti, kas izstrādāti, balstoties uz Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva (2013. gada11. aprīlī) nolasītajiem referātiem. Krājumu ievada hronika „Valodu apguve Liepājā: starptautiskās zinātniskās konferences un rakstu krājuma 10. jubileja” (autore – Diāna Laiveniece). Raksti strukturēti četrās tematiskās daļās. Elektroniskajā versijā piedāvāti atslēgvārdi un kopsavilkums latviešu un angļu valodā. Rakstiem krievu valodā dots arī nosaukums oriģinālvalodā.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

I. VALODU APGUVE PIRMSSKOLĀ
LANGUAGE LEARNING AT PRESCHOOL AGE

 

Dalė ROIKIENĖ

Using ICT in Early English Teaching

IKT iгmantošana agrīnajā angļu valodas mācīšanā

 

Gundega TOMELE

Bērnu runas un valodas traucējumu korekcija pirmsskolas vecumā

Correction of Children’s Speech and Language Disorders at Preschool Age

 

Gundega TOMELE

Bērnu runas un valodas traucējumu korekcija pirmsskolas vecumā

Correction of Children’s Speech and Language Disorders at Preschool Age

 

Ingēra TOMME-JUKĒVICA

Latviešu valodas kā otrās valodas apguve pirmsskolas vecumā 21. gadsimta sākumā: teorija un prakse

Acquisition of the Latvian Language as the Second Language at Preschool Age in the 21st Century: Theory and Practice

 

Blāzma VIKMANE

Verbālā un neverbālā komunikācija pirmsskolas vecuma bērnu socialiгācijas procesā

Verbal and Nonverbal Communication in Preschool Children’s Socialisation Process

 

II. VALODU APGUVE JAUNĀKAJĀ UN VIDĒJĀ SKOLAS VECUMĀ
LANGUAGE LEARNING AT ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL LEVEL

 

Dina BETHERE

Interaktīvās tāfeles resursu iгmantošana valodas kompetences pilnveidošanai bērniem ar multifunkcionālajiem traucējumiem

Using the Resources of an Interactive Board to Improve Language Competencefor Children with Multifunctional Disorders

 

Daiva JAKAVONYTĖ-STAŠKUVIENĖ

Analysis of Lithuanian Language Textbooks for Third-Formers: Children’s Literature Developing Students’ Narrative Skills

3. klases lietuviešu valodas mācību grāmatu analīгe: bērnu literatūras noгīme skolēnu tekstveides un rakstītprasmes attīstīšanā

 

Danguolė KALESNIKIENĖ

The Quality of Lithuanian Primary Education. Standardized Programmes and Tests for Measuring Pupils’ Achievements

Lietuvas pamatiгglītības kvalitāte. Standartiгētās programmas un testi skolēnu sasniegumu noteikšanai

 

Vineta VAIVADE, Zenta ANSPOKA

Latviešu valoda un tās mācīšanās kompetence: teorija un prakse

Latvian Language and its Learning Competence: Theory and Praxis

 

III. VALODU APGUVES ASPEKTI VIDUSSKOLĀ, AUGSTSKOLĀ UN TOPOŠO SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANĀ
ASPECTS OF LANGUAGE LEARNING IN SECONDARY SCHOOL, UNIVERSITIES AND IN TRAINING OF FUTURE TEACHERS

 

Reda BARANAUSKIENĖ

The Change in English Teacher Education: Historical Perspective

Angļu valodas skolotāju sagatavošanas pārmaiņas: vēsturiskā perspektīva

 

Inga LAIZĀNE

Datīva un datīva/instrumentāļa noZīmju apguve latviešu valodā kā svešvalodā

Meaning of Dative and Dative/Instrumental in Acquisition of Latvian as a Foreign Language

 

Diāna LIEPA, Inta RATNIECE

Svešvalodu mācīšanas metodika, tās analīгe

Foreign Language Teaching Methodology, its Analysis

 

Līga KĻAVIŅA

Tiešsaistes mācību materiālu izstrāde projektā Language learning opportunities

The Development of Online Teaching Materials in Language Learning Opportunities Project

 

Rūta ĶEMERE

Vācu valodas prasmju korekts novērtējums multilingvisma kontekstā

Correct Assessment of German Language Skills in Multilingualism Context

 

Марина НОВИК

Культура речи: использование иноязычных вкраплений при письме на родном языке

Valodas kultūra: citu valodu pārcēlumi rakstos dгimtajā valodā

Culture of Language: the Use of Foreign Words in Writing in Native Language

 

Solveiga SUŠINSKIENĖ

Teaching for Scientific Text Reading through Integration of Information and Communication Technology (ICT)

Zinātnisko tekstu lasīšana: mācības, iгmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

 

IV. FRANČU UN SP ŅU VALODAS DIDAKTIKA
FRENCH AND SPANISH LANGUAGE DIDACTICS

 

Inga BLISKA

Vidusskolēnu leksiskās kompetences kvalitatīvais aspekts franču valodā kā trešajā svešvalodā

Secondarв School Students’ Leбical Competence Qualitative Aspect in French as a Third Language

 

Олег БЕЛЯЕВ

Этнографическая направленность при обучении французскому языку как иностранному

Etnogrāfiskā tendence franču valodas kā svešvalodas apguvē

Ethnographic Tendency in Learning French as Foreign Language

 

Māra ROZENBERGA

Spāņu valoda: problēmas, kas saistītas ar tās apguvi pirmajā mācību posmā

The Spanish Language: Beginner’s Challenges

 

Inese VEISBUKA

Fonētika franču valodas kā svešvalodas stundās

Phonetics in French as a foreign language classes

 

Lejupielādēt kopsavilkumu PDF (328 KB)