Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 07.11.2023 13:20

LiepU padome izskata budžeta un stratēģijas jautājumus, nolemj aktualizēt nekustamo īpašumu attīstības plānu

Pirmdien, 6. novembrī, notika kārtējā Liepājas Universitātes padomes sēde. Liepājas Universitātes rektore Dace Medne informēja par aktuālo situāciju universitātē kopš iepriekšējās padomes sēdes. Rektore vēstīja par zinātnes izvērtējumu un padome atbalstīja priekšlikumu izvērtēt visu fakultāšu zinātnisko sniegumu. Tāpat notika diskusija par jaunu studiju programmu attīstību, tajā skaitā specializācijas “Sporta un veselības skolotājs” iekļaušanu studiju programmā “Skolotājs”, ko prezentēja LiepU asociētā profesore Helēna Vecenāne. Rektore raksturoja esošo sarunu statusu par jaunu programmu attīstību, kā arī specializācijas “Sporta un veselības skolotājs” nākotni Latvijas izglītības ekosistēmā, uzsverot, ka šāds risinājums prasīs laiku, bet šajā brīdī varam nodrošināt sporta speciālistu sagatavošanu kā tālākizglītības pakalpojumu.

Rektore informēja par LiepU reorganizācijas komisijas izveidi, kā arī ieteica stratēģiskās plānošanas procesā iesaistīt arī darbiniekus un studējošos. Padomes locekļi aicināja rektori informēt LiepU darbiniekus par reorganizācijas procesa attīstību. Bažas radīja jautājums par studiju virzienu akreditācijas termiņu pagarināšanu, par ko diskusijas turpinās.

Padome izvērtēja budžeta izpildi šī gada 9 mēnešos, atzīstot, ka budžeta izpilde kopumā ir saskaņā ar apstiprināto budžetu. Padome vienojās, ka tuvākajā laikā padome izskatīs grozījumus 2023.gada budžetā, tajā skaitā ņemot vērā saņemto papildu snieguma finansējumu, atlikumus budžeta izpildē,  kā arī iepriekš padomē pieņemtos lēmumus par auditu veikšanu un izmaiņām LiepU struktūrā. Padome apstiprināja grozījumus studiju maksām 2023./2024. akadēmiskajā gadā. Ņemot vērā rektores iesaisti, ir atrisināts “Baseina ielas ēkas” finansējuma piekļuves jautājums, kā arī “Valdemāra ielas ēkas” attīstības projekta finansējuma sadalīšana šim un nākamajam gadam.

Padome vienojās, ka 2024. gada budžeta projektu saskaņā ar padomes apstiprinātu kārtību ir plānots skatīt jau novembrī. Secīgi notiks diskusijas par ieņēmumu prognozi, kā arī izdevumu prognozi 2024.gadā. Padome izskatīja LiepU kolēģu sagatavoto piedāvājumu 2024.gada budžeta prioritātēm, ko padome pieņēma zināšanai un kas tiks izmantots budžeta sarunās.

Padomes priekšsēdētājs Andris Grafs uzsvēra, ka jāturpina darbs pie risku identificēšanas un aktuālie riski jāskata kopā ar LiepU stratēģijas un tās ieviešanas plāna aktualizāciju.  Padome vienojās, ka izskatīšanai padomes sēdē sagaida aktualizētu LiepU stratēģiju, precizējot sasniedzamos mērķus zinātnes darbībā, kā arī precizētu stratēģijas īstenošanas plānu 2023.-2024.gadam, paredzot konkrēti formulētas rīcības un atbildīgos gan sekmīgam integrācijas procesam RTU, gan studiju un zinātnes darbības attīstībai, kā arī LiepU pārvaldības procesu pilnveidei līdz 2024.gada beigām.  

Par aktuālajiem un turpmākajiem darbiem nekustamo īpašumu pārvaldībā informēja attīstības direktors Uldis Zupa. Padome uzdeva trīs nedēļu laikā izstrādāt grozījumus nekustamo īpašumu attīstības plānā, tajā skaitā paredzot skaidrību par ēku faktisko piepildījumu. Padome diskutēja par riskiem, kas saistīti ar “Valdemāra ielas ēkas” attīstības projekta īstenošanu, sarunu procesu ar RTU par šo projektu, kā arī finansējuma piesaisti projekta II kārtai (iekšdarbiem) jau 2024.gadā. Padome uzklausīja informāciju par situāciju LiepU dienesta viesnīcā, noraidot iespēju palielināt maksu studentiem par dienesta viesnīcu un uzdodot atbildīgajām LiepU amatpersonām sagatavot priekšlikumu risinājumam saistībā ar identificētajiem riskiem LiepU dienesta viesnīcas apsaimniekošanā.

Pēc diskusijas par 2024.gada mārketinga plānu, padome aicināja turpināt darbu pie plāna, tajā iedalot pasākumus divās grupās, kas saistītas ar mārketingu studentu piesaistē un LiepU atpazīstamības un tēla veidošanu. Precizēto mārketinga plānu un plānotos izdevumus tā ieviešanai 2024.gadā plānots apspriest nākamajā padomes sēdē.

Ņemot vērā Liepājas Universitātes identitātes saglabāšanas nozīmīgumu, klātesošie sprieda par iespējamo nosaukumu pēc reorganizācijas un padome atzina šī jautājuma nozīmi. Diskusijas par minēto jautājumu turpināsies ar IZM un RTU.