Jaunumi:

Atpakaļ
Gunta Židule, 03.01.2023 10:21

LiepU izsludina konkursu uz rektora amatu

Liepājas Universitāte (reģ. Nr. 3093000219) (turpmāk – LiepU) izsludina atklātu starptautisku konkursu uz LiepU REKTORA amatu (uz noteiktu laiku - 5 gadiem no amatā stāšanās dienas) https://www.liepu.lv/lv/181/darba-iespejas  

Rektors ir LiepU augstākā amatpersona, kas īsteno LiepU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstskolu, atbild par LiepU attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, LiepU finanšu resursu lietderīgu un likumīgu izmantošanu, kā arī pilda citus amata pienākumus saskaņā ar tiesību aktiem, LiepU Satversmi, Padomes un Senāta lēmumiem.

Prasības kandidātiem/-ēm noteiktas  saskaņā  ar  LiepU  nolikuma “Liepājas Universitātes rektora vēlēšanu nolikums” (apstiprināts LiepU Padomes 2022.gada 23.decembra sēdē, prot. Nr.25

https://liepu.lv/uploads/_pievienotie%20dokumenti/LiepU_Rektora_velesanu_nolikums.pdf) (turpmāk – Nolikums) 9.punktu, t.i., tam/-ai ir:

 • zinātnes doktora grāds;
 • pieredze un sasniegumi zinātnē;
 • pieredze un sasniegumi augstākās izglītības vai inovāciju jomā;
 • darba pieredze vadošā amatā vismaz 3 gadi;
 • darba pieredze starptautiskā vidē;
 • nevainojama reputācija;
 • latviešu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē un angļu valodas prasmes vismaz C līmeņa 1. pakāpē;
 • stratēģiska un analītiska domāšana;
 • komunikācijas, argumentācijas, vadības un finanšu vadības prasmes un pieredze.

Rektora amata kompetence noteikta:

(https://www.liepu.lv/uploads/dokumenti/LiepU%20Satversme_APSTPRINATA_30.05.2022.pdf).

Amata alga mēnesī pirms nodokļu nomaksas – 5 000,00 euro.

Konkursa atlases procedūra noritēs trijās kārtās saskaņā ar LiepU Nolikumu, gala lēmumu pieņems balsojumā augstskolas Satversmes sapulcē.

Pieteikšanās konkursam līdz 2023.gada 2.februārim, iesniedzot un sūtot uz LiepU elektroniskā pasta adresi personaldala@liepu.lv šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus:

 • motivācijas vēstuli, iekļaujot informāciju par atbilstību Nolikuma 9. punktā izvirzītajiem kritērijiem, t. sk. apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī tēžu formā – redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību;
 • izglītību, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošus dokumentus kopijas, kas  apstiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), iekļaujot zinātnisko publikāciju sarakstu vai citus apliecinājumus par darbību zinātnes un augstākās izglītības vai inovāciju jomā.

LiepU Rektora atlases un izvērtēšanas komisija pēc pieteikšanās termiņa beigām saskaņā ar Nolikuma prasībām izvērtēs kandidātu iesniegto dokumentu atbilstību un novērtēs kandidātu atbilstību rektora amata prasībām, kā arī to redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību, un virzīs ne vairāk kā 5 visaugstāko vidējo vērtējumu ieguvušos kandidātus uz konkursa atlases 2. kārtu. Konkursa atlases 2. kārtai izvirzītie kandidāti divu nedēļu laikā sagatavos izvērstu redzējumu par LiepU stratēģisko attīstību, ko prezentēs Rektora atlases un izvērtēšanas komisijai. Rektora atlases un izvērtēšanas komisija, apkopojot konkursa atlases 1. un 2. kārtas novērtējuma rezultātus, virzīs vienu vai vairākus kandidātus izskatīšanai LiepU padomē. Konkursa noslēgumā LiepU padome piedāvās vienam vai vairākiem visaugstāko vērtējumu ieguvušiem kandidātiem tikties ar LiepU personālu un virzīs kandidātus ievēlēšanai LiepU Satversmes sapulcē (konkursa atlases 3.kārta).

Vairāk par konkursa norisi skatīt Nolikumā:

https://liepu.lv/uploads/_pievienotie%20dokumenti/LiepU_Rektora_velesanu_nolikums.pdf.

Sīkāka informācija pa tālruni: +371 22007596 (Personāla un dokumentu pārvaldības daļa).

LiepU kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informē, ka konkursa ietvaros sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.