Jaunumi:

Atpakaļ
Dace Markus, 20.09.2022 09:50

Liepājas Universitātes energotaupības pasākumu plāns 2022./23 studiju gadam

Liepājas Universitāte veiks vairākus centralizētus pasākumus energoresursu patēriņa samazināšanai, tomēr ļoti būtiska ir ikviena LiepU personāla – kā pētnieka, tā mācībspēka, kā administrācijas darbinieka, tā studējošā aktīva rīcība. Lieka apgaismojuma izslēgšana, durvju aizvēršana, nepaiešana garām lieki ieslēgtam apgaismojumam to neizslēdzot, ir tikai dažas darbības, kuras veicot, iespējams lieki netērēt enerģiju. Liepājas Universitāte aicina ikvienu aktīvi iesaistīties, lai mēs kopīgiem spēkiem varētu pārvarēt šo enerģētisko krīzi ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem.

 

Nr.p.k.

Energotaupības pasākumi

Atbildīgie par īstenošanu

Piezīmes

Centralizēti veicamie pasākumi

1.

Ārējā elektroapgaismojuma izmantošana

Dežurants

Tumšā diennakts laikā netiek ieslēgts LiepU ēku ārējais (tai skaitā kolonnu) apgaismojums.

2.

Siltumenerģijas ieplūdes temperatūras samazinājums

Saimniecības daļa

Tiek samazināta ēkā ieplūstošā siltumnesēja temperatūra, lai telpās nodrošinātu minimālo darba aizsardzības likumdošanā noteikto temperatūru.

3.

Telpu uzkopšana ēku atvēršanas laikos

Saimniecības daļa

Telpu uzkopšana pēc iespējas netiek veikta ārpus studiju procesam noteiktā laika.

4.

Elektro sildītāju izmantošanas ierobežojums

Saimniecības daļa

Pirms apkures sezonas sākšanās Saimniecības daļa veic visu elektrosildītāju pārvietošanu uz noliktavu un izsniegšanu tikai tajos kabinetos, kuros, apkurei sākoties, ar apkures sistēmu nav iespējams nodrošināt darba likumdošanā noteiktos darba apstākļus. Pirms elektro sildītāju izsniegšanas, Saimniecības daļa pārliecinās vai konkrētajā kabinetā pieslēgtais elektrosildītājs neveiks konkrētā elektro tīkla pārslodzi. Visi kabinetā strādājošie tiek noinstruēti par darba drošību izmantojot elektriskos sildītājus. Privātie elektrosildītāji LiepU ēkās ir aizliegti.

5.

LiepU transportlīdzekļu koplietošana

Saimniecības daļa

Komandējumos izmantotie LiepU transporta līdzekļi tiek pēc iespējas koplietoti, pirms tam transportlīdzekļa pieteicējam veicot brauciena lietderības un izmaksu analīzi, salīdzinot ar sabiedriskā transporta izmantošanu.

6.

Siltumenerģijas patēriņa mazināšana brīvdienās un svētku dienās

Saimniecības daļa

Brīvdienu laikā iekštelpu temperatūra LiepU ēkās, atkarībā no āra temperatūras, tiek samazināta vēl vairāk kā tas tiek darīts darba dienās.

7.

Informatīvo materiālu izvietošana

Sabiedrisko attiecību daļa

LiepU iekštelpās, LiepU mājas lapā, LiepU soctīklos un iekštelpās tiek izvietota informācija par energotaupības pasākumiem un personālam regulāri tiek atgādināts par individuālo atbildību un iespējām, īstenojot taupības pasākumus.

8.

Pāreja uz energoefektīvāku apgaismojumu

Finanšu un personāla daļa / Saimniecības daļa

Veicot telpu remontdarbus, kuru laikā tiek mainīts telpu apgaismojums, ir jāuzstāda energoefektīvs apgaismojums.

9.

Viedie energo taupības risinājumi

Finanšu un personāla daļa / Saimniecības daļa

Esot pieejamiem finanšu līdzekļiem, pēc iespējas tiek ieviesti viedie energotaupības risinājumi (piemērām kustību sensoru pieslēgšana pie koplietošanas apgaismojuma iekštelpās, individuālo/automātisko radiatoru regulatoru uzstādīšana…)

Individuāli veicamie pasākumi

1.

Elektroiekārtu izslēgšana

LiepU personāls

Beidzot darbu, jāizslēdz visas elektroiekārtas, kuras netiek izmantotas. Iekārtas esot “miega” režīmā arī patērē ievērojamu elektroenerģijas daudzumu, tādēļ beidzot darbu, tās ir jāizslēdz ar centrālo slēdzi (jāatvieno no tīkla).

2.

Telpu vēdināšana

LiepU personāls

Apkures sezonā telpu vēdināšana jāveic īsu brīdi, bet strauji. Telpu vēdināšana gripas sezonas un Covid-19 laikā ir jāveic regulāri. Vēdināšanu vislabāk veikt uz īsu brīdi - atverot plaši logus vaļā un ielaižot svaigo gaisu un pēc tam logus aizverot, tā vietā, lai ilglaicīgi turētu pusatvērtus logus/ziemas režīmā. Strauji ielaižot svaigo gaisu, telpas sienas nepaspēs pilnībā atdzist un šādi tiks samazināts telpas apsildei izmantotā siltumenerģija.

3.

Koplietošana telpu apgaismojums

LiepU personāls

Koplietošanas telpās apgaismojums tiek ieslēgts tikai nepieciešamības gadījumā, ieslēdzot slēdzi ar zaļo marķējumu. Ja koplietošanas telpā ir pietiekošs ārējais apgaismojums, vai šajā telpā neviens neuzturas, apgaismojums tiek izslēgts.

4.

Lifta izmantošana

LiepU personāls

Liftu drīkst izmanto tikai tad, ja konkrētajam cilvēkam pa kāpnēm neatļauj pārvietoties veselības stāvoklis, persona ieradusies ar bērnu ratiņiem, kā arī gadījumos, ja starp stāviem ir jāpārvieto kravas.

 

5.

Elektrisko tējkannu un kafijas aparātu izmantošana

LiepU personāls

Darba kabinetā esot tējkannai, ir svarīgi, lai tajā tiktu vārīts tik daudz ūdens, cik nepieciešams un ūdens tiek uzvārīts tieši pirms tā izmantošanas. Kabinetā esot vairākiem darbiniekiem, ūdens uzvārīšana jāveic nevis individuāli katram, bet pēc iespējas vairākiem darbiniekiem. Kafijas automātos kafija tiek sagatavota īsi pirms lietošanas, pēc kā kafijas automāts tiek izslēgts. Ja ir nepieciešamība uzglabāt siltu kafiju ilgākam laika posmam, jāizmanto termosi.

6.

Elektro sildītāju izmantošana

LiepU personāls

Elektro sildītājus atļauts izmantot tikai tajās telpās, kuru mikroklimats ir neatbilstošs darba aizsardzības prasībām darba vietām. Nepieciešamo elektro sildītāju izsniegšanu veic Saimniecības daļa un sildītāji tiek izvietoti/pieslēgti tikai atbilstoši Saimniecības daļas norādēm. Elektriskie sildītāji tiek ieslēgti tikai esot cilvēkiem konkrētajā telpā un izslēgti vismaz stundu pirms pēdējais darbinieks atstāj telpu.

7.

Auditoriju aprīkojuma izslēgšana

LiepU personāls

Projektori / monitori / skandas tiek izslēgti ar galveno slēdzi (atvienoti no elektrības padeves), kad tie netiek izmantoti.

8.

Citu telpu apgaismojums

LiepU personāls

Auditoriju, darba kabinetu, tualešu apgaismojums tiek ieslēgts tikai tad, kad tas ir patiešām nepieciešams un tiek izslēgts uzreiz, kad nepieciešamība pēc apgaismojuma nav.