Jaunumi:

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 27.07.2021 16:28

Papilduzņemšanas norises plāns

1. Pamatstudijās

Datums

 

26.06.(pirmdiena) – 20.08. (piektdiena)

Dokumentu iesniegšana

23.08.-24.08.

Konsultācijas/ Iestājpārbaudījumi (visi iestājpārbaudījumi notiks attālināti platformā Microsoft Teams). Iestājpārbaudījumu grafiks

25.08.

Rezultātu paziņošana

26.08.-27.08.

Studiju līgumu slēgšana

Ja pretendē uz maksas studiju vietu, tad līdz līguma noslēgšanai veic pirmo iemaksu par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokumentu, kas apliecina studiju maksas iemaksu.


 

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • atestāts/diploms;

 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus).

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

 

2. Maģistra studijās

Datums

 

26.06.(pirmdiena) – 20.08. (piektdiena)

Reflektanti piesakās klātienē un/vai elektroniski izmantojot LiepU saikni e.liepu.lv/magistrantura

23.08.-24.08.

Konsultācijas/ Iestājpārbaudījumi (visi iestājpārbaudījumi, izņemot studiju programmā Mūzikas terapija, notiks attālināti platformā Microsoft Teams). Iestājpārbaudījumu grafiks

25.08.

Rezultātu paziņošana

26.08.-27.08.

Studiju līgumu slēgšana

Ja pretendē uz maksas studiju vietu, tad līdz līguma noslēgšanai veic pirmo iemaksu par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokumentu, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

 

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

*Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Reģistrācijas maksa par pieteikumu studijām

Maksa par pieteikuma reģistrāciju pamatstudijās

Maksa par pieteikumu pamatstudijām ir 35 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu par pieteikumu iespējams veikt uz vietas (tikai saskaņā ar uzņemšanas darba grafikā plānotajiem laikiem, izmantojot maksājuma karti), vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Maksa par dokumentu reģistrāciju augstākā līmeņa studijās

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu ir 30 euro, par katru nākamo studiju programmu ir 10 euro. Samaksu par pieteikumu iespējams veikt arī uz vietas (tikai saskaņā ar uzņemšanas darba grafikā plānotajiem laikiem, izmantojot maksājuma karti), vai iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku).

Zināšanai! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.


LiepU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

 

Darba laiks papilduzņemšanā

Iestājpārbaudījumu grafiks