Jaunumi:

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 07.04.2021 17:00

Par darba režīma un studiju procesa organizēšanu no 7. aprīļa

Pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", no 2021.gada 7.aprīļa Liepājas Universitāte (turpmāk – LiepU) ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus un nosaka šādu darba režīma un studiju procesa organizāciju:

 1. NOTEIKT, ka

  1.1.  LiepU apmeklētājiem ir slēgta (izņēmuma gadījumus sk. 2., 5.2., 5.3. punktā);
  1.2.  augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti;
  1.3. pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmas tiek īstenotas attālināti;
  1.4. ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē (izlaidumi, konferences, semināri, sanāksmes, sēdes un citi pasākumi);
  1.5. ir atcelti LiepU iepriekš apstiprināti, bet vēl nenotikuši, kā arī aizliegts apstiprināt jaunus komandējumus vai darba braucienus darbiniekiem.
 2. ATĻAUT:

  2.1. klātienē organizēt profesionālās izglītības programmu un augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, ja grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) studējošie un kuru nav iespējams veikt attālināti. Klātienes praktiskās nodarbības notiek saskaņā ar dekānu apstiprināto grafiku;
  2.2. klātienē veikt darbu gadījumā, ja darba specifika nepieļauj un/vai darbu nepārtrauktību nevar veikt attālināti savā dzīvesvietā.
 3. UZDOT:
  3.1. dekāniem nodrošināt attālināto studiju procesu un praktisko nodarbību norisi saskaņā ar Studiju un Saimniecības daļā iesniegto grafiku;
  3.2. Mūžizglītības nodaļas vadītājai nodrošināt attālināto pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu;
  3.3. struktūrvienību vadītājiem, tai skaitā zinātnisko institūtu direktoriem:
     3.3.1 plānot un nodrošināt darba veikšanu attālināti, nodrošinot struktūrvienības nepārtrauktu darbu un savlaicīgu funkciju izpildi;
      3.3.2. 2.2. punktā minētajā gadījumā veikt klātienes darba laika uzskaiti;
  3.4. atrodoties LiepU telpās, nēsāt mutes un deguna aizsegus, ievērot divu metru distanci starp jebkurām personām un citus Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus Covid-19 ierobežošanai (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19) un Liepu kārtību “Kārtība Covid-19 ierobežošanai Liepājas Universitātē” (https://www.liepu.lv/lv/1299/covid-19);
  3.5. attālinātā darba laikā saziņai ar konkrēto darbinieku skatīt KVS ievietoto sarakstu un/vai LiepU mājaslapā norādītos tālruņa numurus.
 4. NOTEIKT, ka 2., 5.2., 5.3.punktā noteiktajos izņēmuma gadījumos personālam studiju ēkas ir pieejamas:

Lielā ielā 14, Liepājā:
        4.1. darbdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00;
        4.2. sestdienās un svētdienās – slēgta;

Kūrmājas prospektā 13, Liepājā:
         4.3. darbdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00;
         4.4. sestdienās un svētdienās – slēgta.

Personālam un studējošiem (saskaņā ar dekānu apstiprināto klātienes praktisko nodarbību grafiku) ieeja ēkās tiek atļauta, uzrādot spēkā esošu LiepU apliecību. LiepU šveicari veic vizuālu kontroli - vai ēkās ienākošās personas lieto mutes un deguna aizsegu. Gadījumos, ja tas netiek lietots, vai tas tiek lietots neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), persona tiek aicināta aizsegu lietot pareizi. Ja persona nepakļaujas aicinājumam, šveicars aicina personu atstāt LiepU ēku. Personai turpinot nepakļauties šveicara likumiskajām prasībām, tiek izsaukta Liepājas pašvaldības policija.

5. NOTEIKT, ka LiepU bibliotēka:

5.1. apmeklētājiem ir slēgta;
5.2. grāmatu izsniegšana LiepU personālam (akadēmiskajam personālam, vispārējam personālam, lektoriem, kursu, semināru, lekciju dalībniekiem, studiju kursu klausītājiem un studējošajiem) no bibliotēkas ir atļauta tikai ar iepriekšēju rezervāciju BIS "Alise" vai telefoniski (sk. LiepU mājaslapā sadaļu: Bibliotēka-Par bibliotēku-Kontaktinformācija un darba laiki), un saņemot rezervāciju bezkontakta ceļā;
5.3. grāmatu nodošana ir atļauta, tikai izmantojot book-drop kasti vestibilā, kur tās atradīsies karantīnā vismaz diennakti, saskaņā ar LiepU ēku darba laiku un noteiktajiem Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumiem.
 

6. Turpmākais akadēmiskais process LiepU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām.

7. UZDOT Saimniecības daļas vadītājai A.Pirktiņai:

7.1. nodrošināt ēku atvēršanu 15 minūtes pirms un ēku slēgšanu 1 stundu pēc 4.punktā noteiktajiem ēku darba laikiem;
7.2. organizēt un kontrolēt telpu dezinfekciju un uzkopšanu atkarībā no telpu noslodzes;
7.3. nepieciešamības gadījumā nodrošināt ēku pieejamību (pēc struktūrvienību vadītāju argumentēta pieteikuma saņemšanas e-pastā: dvs@liepu.lv) citos laikos.

8. UZDOT Saimniecības daļas darba aizsardzības speciālistei K.Dāboliņai noteikt un nodrošināt šī rīkojuma izpildei atbilstošus iekšējās kontroles pasākumus darba vietā.

9. UZDOT struktūrvienību vadītājiem ar šo rīkojumu iepazīstināt sev pakļauto personālu, t.sk. dekāniem informēt studējošos.