Studiju programmas

Tūrisma un rekreācijas vadība

Speciālisti, kurus universitāte izglīto, darba vietas atrod gan tepat, Liepājā, gan dažādās iestādēs un struktūrvienībās visā Latvijā, nereti veidojot savus uzņēmumus. Liepājas Universitātē sagatavotie tūrisma speciālisti ir kompetenti strādāt nozarēs, kas saistītas ar veselību un atpūtu.

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi un 4 mēneši
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā vai profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā rekreācijā
Iegūstamā kvalifikācija Uzņēmuma vadītājs
Studiju maksa gadā 1860 € 1400 €
Studiju norise nepilna laika studijās Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

 

  • Tūrisma vadība
  • Rekreācijas vadība

Vispārizglītojošie studiju kursi: Tūrisma vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma loģistika; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi, Finanšu vadība; Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Informācijas tehnoloģijas u.c.

Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Ceļojumu organizācija un vadība; Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija; Rezervācijas sistēmas tūrismā; Lauku tūrisma uzņēmumu vadība u.c.

Rekreācijas vadība: Rekreatīvā ietekme un veselība; Rekreācijas veidi un līdzekļi tūrismā; Rekreācijas un atpūtas programmu organizēšana; Kurortoloģija un SPA; Rekreācijas tūrisma piedāvājuma vadība; Pasaules rekreācijas ģeogrāfija u.c.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

  • GA (atestātā/diplomā) ģeogrāfijā, ģeogrāfijā I/II vai dabaszinībās vai
  • GA biznesa ekonomikas pamatos, uzņēmējdarbības pamatos

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE matemātikā x CE līmeņa koeficients + CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients x 1,5 + papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA x 5 vai CE + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 60%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 70% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 80%, GA ģeogrāfijā – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  60 x 0,75 + 70 x 1 + 80 x 1 x 1,5 + 8 x 5 + 70 x 0,05 = 278,5

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt ar tūrisma nozari saistītos uzņēmumos vai iestādēs Latvijā un ārvalstīs, piemēram, tūrisma informācijas birojos, tūrisma aģentūrās, viesnīcās, dabas parkos, rekreācijas un aktīvās atpūtas uzņēmumos, lidostās, ostās.

Strādāt valsts un pašvaldības institūcijās.

Vadīt ar tūrismu un rekreāciju saistītus uzņēmumus.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārvalstīs.


Studiju programmas direktore

Ilze Grospiņa, Mg.env.paed.
E-pasts: ilze.grospina@liepu.lv