Pilna laika studijas

Ekotehnoloģijas

Programmas priekšrocība – starpdisciplinaritāte. Studenti apgūst gan inženierzinātnes, gan sociālās zinātnes. Iespējama specializācija – vides tehnoloģijas, aprites ekonomika, vides psiholoģija. Programma nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu akadēmisko un profesionālo prasmju attīstību ekotehnoloģijās, studenta kreatīvo, kritisko un dizaina domāšanu, iesaistot studentus pētnieciskajā darbībā, inovācijas radīšanā un tās pārnesē ekonomikā Latvijā un ārpus tās robežām.

Studiju līmenis Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 1 gads un 6 mēneši
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs vides zinātnē un vides pārvaldē
Studiju maksa gadā 2850 €
Studiju norise Studijas notiek katru/ katras otrās nedēļas piektdienā un sestdienā


 

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas; Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums; Ekodizains un aprites ekonomika; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides dizains un ainavu arhitektūra; Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums; Veselības psiholoģija un kurortoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās

  • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija (sociālās, vides, dabas vai inženierzinātnes) vai cita 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā
  • iestājpārbaudījumi: referāts un pārrunas

Referāts par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu (līdz 3 lpp.). Referātu pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām.

Pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Vērtēšanas kritēriji: motivēta interese, profesionālā pieredze, vides problēmu interpretācijas prasmes, svešvalodu zināšanas .

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme. 

Strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā.

Nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultācijām uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā.

Turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Lilita Ābele, Mg.sc.env.
E-pasts: lilita.abele@liepu.lv
Tālr. 29595493