Pilna laika studijas

Logopēdija

Studiju programma Logopēdija ir vienīgā bakalaura programma Latvijā, kas ļauj iegūt profesionālo bakalaura grādu logopēdijā. Studiju programmas īstenošanā tiek ievērotas Eiropas logopēdu asociācijas un Latvijas logopēdu asociācijas definētās vadlīnijas logopēdijas speciālistu izglītībā, nodrošinot izglītības kvalitāti, mūsdienīgumu un atbilstību logopēda profesijas būtībai – sniegt kvalificētu palīdzību jebkura vecuma personai ar runas, valodas un komunikācijas traucējumiem. Studiju process ir  balstīts uz teorijas un prakses vienotību. Studentiem ir iespējas iesaistīties zinātniskajā pētniecībā un apgūt jaunākās tehnoloģijas Runas un balss izpētes laboratorijā.

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi un 5 mēneši
Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaura grāds logopēdijā

Iegūstamā kvalifikācija Skolotājs logopēds
Studiju maksa gadā 1860 € 1400 €

Studiju norise nepilna laika studijās

Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

 

Programmas ietvarā īstenotās tematiskās grupas logopēdijā – logopēdijas pamatjautājumi, bērnu logopēdija (skaņu izrunas traucējumi, valodas traucējumi, šķeltņu runa, runas tempa un ritma traucējumi), audioloģija un balss traucējumi, skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi), kompleksi funkciju traucējumi un sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija), pieaugušo (klīniskā) logopēdija, pētniecība logopēdijā u.c.

Papildus logopēdijas jomas studiju kursiem tiek apgūti studiju kursi medicīnā, lingvistikā, psiholoģijā, pedagoģijā u. c. zinātņu nozarēs.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)

CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)

CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

Sekmīgas vidējās izglītības atestāta gada atzīmes visos mācību priekšmetos ar vidējo atzīmi ne zemāku par 7 ballēm

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)

GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)

GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Sekmīgas vidējās izglītības atestāta gada atzīmes visos mācību priekšmetos ar vidējo atzīmi ne zemāku par 7 ballēm


Mutisks un rakstisks iestājpārbaudījums

Iestājpārbaudījuma laikā reflektantam būs jāraksta tematiska eseja par kādu logopēdijas nozarē saistītu tematu. Pēc tam ar esejā paustajām atziņām būs mutiski jāiepazīstina iestājpārbaudījumu komisija un tās jāpamato.

Vērtēšanas kritēriji:

 • spēja orientēties un diskutēt par aktualitātēm izglītībā, veselības vai sociālajā aprūpē un ar to saistītajām norisēm sabiedrībā
 • profesionālā motivācija
 • spēja pamatot savu viedokli rakstiski un mutvārdos
 • optimāla runas un valodas lietojuma kompetence

! Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme visos mācību priekšmetos ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja piedalīties konkursā, nokārtojot papildpārbaudījumu - pārrunas. Pēc papildpārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto iestājpārbaudījumu.

Priekšrocības

 • Vērtējums CE bioloģijā
 • Pieredze izglītības, veselības vai sociālās aprūpes darbā un brīvprātīgais darbs
 • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts / reģiona skolēnu ZPD konferences Medicīnas un veselības zinātnes sekcijā pēdējos trīs mācību gados

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

(CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients) x 0,5 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 70%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 70%, vērtējums iestājpārbaudījumā  – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  (75 x 1 + 70 x 0,75 + 70 x 1) x 0,5 + 80 x 0,5 + 71, 67 x 0,05= 142,33

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

 • augstākā mācību satura CE – 1;
 • optimālā mācību satura CE – 0,75;
 • vispārējā mācību satura CE – 0,5;
 • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, privātpraksē, nodrošinot logopēdisko palīdzību jebkura vecuma klientiem.

Turpināt studijas maģistra studiju programmās Latvijas augstskolās vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Gundega Tomele, Ph.D.
E-pasts: gundega.tomele@liepu.lv