Studiju programmas

Kultūras vadība

Jau vēsturiski Liepājā vienmēr ir bijis izteikts radošais gars - tāpēc, kur gan labāk studēt kultūras vadību, ja ne Liepājā – pilsētā, kas ir topošā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Pilsētas kultūras infrastruktūras ir radītas tam, lai šeit augtu un attīstītos izdomas bagāti un radoši cilvēki. 

Studiju līmenis Profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 4 gadi 4 gadi un 4 mēneši
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā
Iegūstamā kvalifikācija Uzņēmuma vadītājs
Studiju maksa gadā 1780 € 1400 €
Studiju norise nepilna laika studijās Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

 

Vispārizglītojošie studiju kursi: Vadības teorija; Ekonomikas teorija; Finanšu teorija; Uzņēmējdarbība; Kultūras studijas; Pasaules literatūra un kultūra; Kultūrmārketings; Diplomātiskais protokols; Pasākumu loģistika u.c.

Nozares profesionālās specializācijas kursi: Kultūras identitāte; Pasaules un Baltijas mūzikas, mākslas, kino un teātra vēsture; Kultūrpolitika; Pasākumu organizēšanas metodika, scenārijs, režija un producēšana; Pasākuma audiovizuālais un tehniskais nodrošinājums; Dizaina menedžments un videomapings; Publicistika; Radošo industriju attīstība u.c.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

GA (atestātā/ diplomā) kultūras vēsturē, mākslas vēsturē, mūzikas vēsturē, kultūras pamatos, literatūrā I, kultūrā un mākslā I (vizuālā māksla), kultūrā un mākslā I (mūzika), kultūrā un mākslā I (teātra māksla), kultūrā un mākslā II, radošajā rakstīšanā, vizuāli plastiskajā mākslā, kolektīvajā muzicēšanā, teātrī un drāmā vai publiskā uzstāšanās

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE matemātikā x CE līmeņa koeficients + CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients x 1,5 +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA x 5 vai CE + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (augstākais mācību saturs) – 60%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 80% un CE svešvalodā (optimālais mācību saturs) – 70%, GA mākslas vēsturē – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  60 x 1 + 80 x 1 x 1,5 + 70 x 0,75 + 8 x 5 + 70 x 0,05 = 276

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Vadīt kultūras darbu valsts vai pašvaldības iestādē.

Izstrādāt radošus kultūras produktus vai pakalpojumus, veikt uzņēmējdarbību, piedalīties kultūrpolitikas vadlīniju izstrādē u.c.

Turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmās Vadības zinības, Rakstniecības studijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārvalstīs.


Studiju programmas direktors

Uldis Drišļuks, Mg.oec.
E-pasts: uldis.drisluks@liepu.lv