Studiju programmas

Jauno mediju māksla un dizains

Akadēmiskā studiju programma sagatavo konkurētspējīgus, kritiski, inovatīvi un starpdisciplināri domājošus jauno mediju māksliniekus un dizainerus, sniedzot ieskatu gan mākslas un dizaina, gan mediju teorijās, kā arī prasmes darboties ar dažādām digitālajām tehnoloģijām un kompetences sociāli nozīmīgu, iekļaujošu, ilgtspējīgu radošo projektu menedžmentā – internacionālu docētāju kolektīva vadībā.  

Studiju līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 3 gadi
Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā
Studiju maksa gadā 2150 €

 

  • Jauno mediju māksla
  • Jauno mediju dizains

Izvēli par studiju turpināšanu kādā no apakšvirzieniem studenti veic pēc pirmā studiju gada.

Apakšvirzienā Jauno mediju māksla studenti apgūst darbu ar tādām tehnoloģijām kā foto, video, audio, virtuālo realitāti (VR), radošo programmēšanu, sensoru lietošanu interaktīvu sistēmu izstrādē. Pašlaik vienīgā mākslas nozares studiju programma Latvijā, kurā var apgūt darbu ar virtuālo realitāti un skaņas mākslu.


Apakšvirzienā Jauno mediju dizains studenti pievēršas datordizaina tehnoloģiju un tehniku apguvei, tostarp 2D animācijas, multimediju tehnoloģiju, digitālo un analogo iespieddarbu, web dizaina un mobilo lietotņu, produkta identitātes un iepakojuma risinājumu izstrādei.
Izvēli par studiju turpināšanu vienā vai otrā studiju programmas apakšvirzienā studenti veic pēc pirmā studiju gada.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Iestājpārbaudījums - kompozīcijā (portfolio prezentācija).

Iestājpārbaudījums atklāj potenciālā studenta radošo potenciālu, prasmes un intereses, prezentējot radošās ideja – projektus jauno mediju jomā (video, interaktīva instalācija, sociālie mediji, web-projekts, skaņa, elektroniskā mūzika u.c.). Iestājpārbaudījums parāda reflektanta prasmes, zināšanas un izpratni par jauno mediju jomu, un palīdz noteikt reflektanta intereses.

Priekšrocības

  • 1.-3. vietas ieguvējiem  Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, vizuālās mākslas, programmēšanas olimpiādē pēdējos trīs mācību gados.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients + sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 100 + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 60%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 70%, vērtējums iestājpārbaudījumā  – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  75 x 1 + 60 x 0,75 + 70 x 1 + 8 x 100 + 68,33 x 0,05 = 993,42

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt mākslas un dizaina uzņēmumā vai būt pašnodarbinātai personai, veicot projektēšanu un/vai konsultēšanu.

Strādāt kā pašnodarbinātai personai, veicot projektēšanu, konsultēšanu vai māksliniecisko jaunradi.

Turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla, Vadības zinības, Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Anna Priedola, Mg.art.
E-pasts: anna.priedola@liepu.lv

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem
https://mplab.lv/lv/izglitiba/