Studiju programmas

Eiropas valodu un kultūras studijas

Mācīties valodu nenozīmē tikai mācīties saziņu, bet gan izprast, no kurienes mēs nākam un uz kurieni dodamies. Apgūstot svešvalodu, mēs paveram ceļu uz atšķirīgā izpratni, tādējādi mazinot aizspriedumus pret nezināmo.
Eiropas valodu un kultūru studiju programmā mēs sagaidām studentus, kas vēlas jautāt, meklēt un rast atbildes uz dažādiem ar valodu un kultūru saistītiem jautājumiem, un gatavi darboties jomās, kur nepieciešamas izcilas valodas un kultūras zināšanas.

Studiju līmenis

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

4 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds
-angļu un vācu valodu un kultūras studijās
-angļu un franču valodu un kultūras studijās
-angļu un spāņu valodu un kultūras studijās

Studiju maksa gadā 1780 €

 

  • Angļu un franču valodas un kultūras studijas
  • Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas
  • Angļu un vācu valodas un kultūras studijas

Obligātie kursi: Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība.

Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā.

Izvēlētā apakšvirziena valodas studijas: izvēles moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču, spāņu vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas vienā no valodām.

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā


Papildu prasības

  • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts latviešu valodas un literatūras, svešvalodu olimpiādē pēdējos trīs mācību gados
  • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts/ reģiona skolēnu ZPD konferences Humanitārās un mākslas zinātnes sekcijā pēdējos trīs mācību gados.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients x 2 + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients x 2 + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 60%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 85% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 80%, vērtējums iestājpārbaudījumā  – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  85 x 1 x 2 + 60 x 0,75 + 80 x 1 x 2 + 8 + 75 x 0,05 = 386,75

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt jomās, kur nepieciešamas svešvalodu zināšanas un kompetence angļu un franču, spāņu vai vācu kultūrā.

Turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vadības zinības, iegūt pedagoga kvalifikāciju vai studēt citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Agata Babina, Mg.hum.zim.
E-pasts: agata.babina@liepu.lv

Tālr. 29868717