Pilna laika studijas

Sociālā darba vadība

Profesionālajā maģistra studiju programmā “Sociālā darba vadība” tiek dota iespēja 
kvalificētiem sociālā darba speciālistiem iegūt profesionālā maģistra grādu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības iespējas un sekmētu sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu. Programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās izglītības līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidi, kas dod absolventiem iespēju sekmīgi konkurēt darba tirgū.

Studiju līmenis Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

1 gads un 5 mēneši

2 gadi

Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā
Iegūstamā kvalifikācija Vadošais sociālais darbinieks
Studiju maksa gadā 2280 €
Studiju norise Studijas notiek katras otrās nedēļas piektdienā un sestdienā (pirmajā semestrī arī ceturtdienas vakaros)


 

Sociālā darba vadība (1 gads un 5 mēneši) Sociālā darba vadība (2 gadi)
A daļa A daļa
Profesionālā ētika, kompetence un komunikācija sociālā darba vadībā Profesionālā ētika, kompetence un komunikācija sociālā darba vadībā
Sociālās politikas un tiesību principi Sociālās politikas un tiesību principi
Sociālā darba vadības modeļi, teorijas un metodes Sociālā darba vadības modeļi, teorijas un metodes
Inovācijas sociālā darba vadībā Inovācijas sociālā darba vadībā
Sociālā darba pētniecība Sociālā darba pētniecība
Lietišķā komunikācija svešvalodās Lietišķā komunikācija svešvalodās
Valsts, civilā un vides aizsardzība* Valsts, civilā un vides aizsardzība*
B daļa (students izvēlas vienu specializāciju) B daļa (students izvēlas vienu specializāciju)

Specializācijā B1:

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Specializācijā B1:

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem
Sociālā likumdošana specializācijā Sociālā likumdošana specializācijā
Sociālā darba modeļi un principi darbā ar ģimenēm ar bērniem Sociālā darba modeļi un principi darbā ar ģimenēm ar bērniem
Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem

Specializācijā B2:

Sociālais darbinieks darbam ar bērniem un jauniešiem

Specializācijā B2:

Sociālais darbinieks darbam ar bērniem un jauniešiem
Jaunatnes politika, tiesības un sociālā likumdošana Jaunatnes politika, tiesības un sociālā likumdošana
Personības attīstība un izaugsme modernā sabiedrībā Personības attīstība un izaugsme modernā sabiedrībā
Metodes un pieejas darbā ar bērniem un jauniešiem Metodes un pieejas darbā ar bērniem un jauniešiem
Jauniešu atkarības un vardarbība Jauniešu atkarības un vardarbība

Specializācijā B3:

Sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Specializācijā B3:

Sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām
Atkarību profilakse Atkarību profilakse
Atkarību neirobioloģija Atkarību neirobioloģija
Sociālais darbs atkarību profilaksē, ārstēšana un rehabilitācija Sociālais darbs atkarību profilaksē, ārstēšana un rehabilitācija

Specializācijā: B4:

Sociālais darbinieks darbam ar dažādību

Specializācijā: B4:

Sociālais darbinieks darbam ar dažādību
Dažādības dimensijas sociālā darba praksē Dažādības dimensijas sociālā darba praksē
Sociālais darbs ar sociāli mazaizsargātām grupām Sociālais darbs ar sociāli mazaizsargātām grupām
Stigma un diskriminācija Stigma un diskriminācija
Dažādības līderība Dažādības līderība
  Sociālā darbinieka profesionālā darbība
C (brīvās izvēles) daļa C (brīvās izvēles) daļa
Supervīzija Supervīzija
   
Maģistra prakse specializācijā (B1, B2, B3 vai B4) Maģistra prakse specializācijā (B1, B2, B3 vai B4)
Kvalifikācijas eksāmens specializācijā Kvalifikācijas eksāmens specializācijā
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana Maģistra prakse sociālā darba vadībā
  Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

*ja šis kurss nav apgūts iepriekšējā studiju līmenī.

Studiju ilgums 1 gads 5 mēneši

  • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā vai profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā
  • iestājpārbaudījums: iestājreferāts un intervija

Studiju ilgums 2 gadi

  • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sekojošās tematiskajās jomās: mākslas, humanitārā zinātnes un cilvēkrīcības zinātnes, veselības aprūpe, sociālā labklājība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes
  • iestājpārbaudījums: iestājreferāts un intervija

Iestājreferāts* (5 līdz 10 lpp.) par aktualitātēm un problemātiku sociālajā darbā. Vērtēšanas kritēriji: izvēlētās problēmas aktualitāte, darba oriģinalitāte, saistība ar reālo praksi, sociālo darbu.

*Referātu pievieno, iesniedzot pieteikumu studijām.

Intervija par motivāciju studijām, iepriekšējo pieredzi sociālajā labklājībā vai sociālā darba vadībā, plānoto profesionālo darbību pēc studiju noslēguma, pētnieciskajām interesēm, resursiem un profesionālā darbības izaicinājumiem. Vērtēšanas kritēriji: prasme raksturot savas līderības prasmes, apzināti reflektējot par savu pieredzi un profesionālās darbības izaicinājumus; prasme komunicēt, atbildot uz jautājumiem, lietot atbilstīgu terminoloģiju.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Strādāt sociālā darba jomā.

Turpināt izglītību doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Santa Striguna Mg.sc.educ.
E-pasts: santa.striguna@liepu.lv

Tālr. 29434738