Pilna laika studijas

Rakstniecības studijas

Radošo prasmju un humanitāro zināšanu pilnveide ir būtisks priekšnoteikums darbībai rakstniecībā. Programmas studijas palīdz sagatavoties darbībai dažādās rakstniecības jomās: literatūras un valodas pētniecība, radošā un kritiskā rakstīšana, daiļliteratūras tulkošana, publicistika, dramaturģija, literārā rediģēšana, moderno tehnoloģiju izmantojums rakstniecībā.

Studiju līmenis Akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

2 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds
rakstniecības studijās

Studiju maksa gadā 2000 €
Studiju norise

Studijas notiek otrās nedēļas ceturtdienā, piektdienā un
sestdienā


 

Programma sniedz iespēju papildināt zināšanas humanitāro zinātņu nozarē, valodniecības un literatūrzinātnes, un mākslas apakšnozarēs. Obligātās daļas kursu apguve palīdz attīstīt tekstveides prasmes, literatūras un kultūras procesu izpratni, radošās domāšanas pamatiemaņas un zinātniskās pētniecības prasmes.

Izvēles daļas kursos nozares profesionāļu vadībā iespējams iegūt radošās rakstīšanas iemaņas prozas, dzejas, dramaturģijas jomās, kā arī apgūt  prasmes, kas nepieciešamas daiļliteratūras tulkošanas, vai literārās rediģēšanas, vai publicistikas jomās.

  • humanitāro zinātņu bakalaura grāds; sociālo zinātņu bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs
  • iestājpārbaudījums: pārrunas

Pārrunas par studiju virziena izvēles motivāciju.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Strādāt plašsaziņas jomā, redakcijā, pētniecības iestādē, izglītības sistēmā, kultūras iestādē un citviet, kur nepieciešamas iegūtās prasmes un kompetence.

Veidot radošo karjeru.

Turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā Valodu un literatūras studijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


Studiju programmas direktore

Zanda Gūtmane, Dr. philol
E-pasts: zanda.gutmane@liepu.lv