Pilna laika studijas

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Starpdisciplinārajā maģistra studiju programmā studenti padziļināti apgūst mākslas un mediju pētniecības metodes, darbu ar audiovizuālajiem un digitālajiem medijiem, prasmes prezentēt savu darbu starptautiskā mediju mākslas kontekstā, kļūstot par neatkarīgiem, uz pētniecību orientētiem jauno mediju māksliniekiem vai audiovizuālu un interaktīvu radošo produktu izstrādātājiem.
Programma tiek realizēta sadarbībā ar mākslas, tehnoloģiju un biznesa augstskolu RISEBA. Studijas notiek Rīgā un Liepājā. Liepājas Universitāte piedāvā studijas divos virzienos. Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot radošus projektus jauno mediju mākslā. Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un audiovizuālajās performancēs.

Studiju līmenis Akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums

2 gadi 

Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā un mediju mākslā
Studiju maksa gadā 4000 €
Studiju norise Programma tiek īstenota gan Rīgā, gan Liepājā. Studijas notiek ceturtdienas, piektdienas vakaros un sestdienās.

Studijas notiek angļu valodā

 • Digitālā māksla (LiepU)
 • Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (LiepU)
 • Audiovizuālie mediji (RISEBA)
 • Multimediju skatuves māksla (RISEBA)

*Specializācijas virzieni audiovizuālie mediji un multimediju skatuves māksla notiek Rīgā un virzienus administrē RISEBA, bet specializācijas virzieni Digitālā māksla un  Skaņu māksla un Elektroniskā mūzika notiek Liepājā un tos administrē LiepU.

Vispārizglītojošie studiju kursi: Radošā pētniecība un konceptuālā domāšana; Vizuālā kultūra un jauno mediju estētika; Audio kultūra, skaņas teorija un producēšana; Interaktīvie mediji un multimediju performances; Radošās industrijas un kultūrā balstīta ekonomika; Mediju teorija un pētniecības metodes; Mākslas, zinātnes un digitālo tehnoloģiju vēsture, teorija un prakse.

Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot radošus projektus jauno mediju mākslā.

Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un audiovizuālajās performancēs.

Programmas galvenais mērķis – apvienojot resursus un pieredzi, realizēt augstvērtīgi kvalitatīvu, inovatīvu valstiskas un starptautiskas nozīmes akadēmiskā maģistra studiju programmu “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” humanitāro zinātņu mākslas nozarē. Programmas specifiskais mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus, uz pētniecību orientētus profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu mediju produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū. Digitālās tehnoloģijas tiks izmantotas gan tradicionālāku audiovizuālās mākslas darbu veidošanā (dokumentālās filmas, video scenogrāfija, multimediju performances, digitālās mākslas instalācijas), gan darbā masu saziņas līdzekļos (televīzijā, kino, radio, darbā pēcapstrādē un ar speciāliem efektiem), gan jaunu mākslas formu meklējumos (augmentētā/virtuālā realitāte, 360 grādu video, interaktīvā naratoloģija, imersīvās vides un spēļu dizains), gan praksē balstītas pētniecības attīstībā un kultūras procesu digitalizēšanā (kultūras analītika, datu vizualizācija, arhivēšana, u.tml.).

 • Nodrošināt mērķtiecīgu un kvalitatīvu studiju procesu, sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, piesaistīt studiju programmai un pētniecībai jauno mediju jomas profesionāļus un iniciēt RISEBA un LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi.
 • Attīstīt jauno mediju mākslas studijām un pētniecībai atbilstošu radošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko izglītību, nepārtraukti papildināt materiālo un tehnisko bāzi, un attīstīt sadarbību ar Jauno mediju kultūras centru RIXC, radošajām industrijām un laikmetīgās kultūras festivāliem.
 • Stimulēt studentu radošo potenciālu inovatīvu ideju izstrādē, pilnveidot profesionalitātei un pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas un piedāvāt daudzpusīgas iespējas pētniecības projektu prezentācijai.
 • Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu un partnerorganizāciju sadarbības tīklā un tā iniciētajos projektos, stimulēt mākslas pētniecības projektu starptautisku atpazīstamību.
 • Nostiprināt izpratni par kultūrā balstītu ekonomiku, sniegt studentiem specifiskas producēšanas un menedžmenta prasmes jauno mediju mākslas jomā.
 • Studentiem ir attīstīta pētniecības caurviju kompetence – izprot un spēj patstāvīgi izmantot praksē-balstītas mākslas pētniecības teorētiskās un praktiskās metodes un pieejas.
 • Studenti pārzina un spēj patstāvīgi izmantot pamata audiovizuālās mākslas tehnikas (pieejas) un instrumentus (programmatūru un ierīces).
 • Studenti padziļināti pārzina un spēj patstāvīgi izmanto sava izvēlētā studiju virziena specifiskos darba instrumentus.
 • Studentiem ir attīstīta jaunrade, uzņēmējspēja un kritiskā domāšana, lai tie spētu identificēt radošo industriju un tirgus iespējas, un radīt tirgū pieprasītus un sabiedrībai vērtīgus jaunus produktus.
 • Studenti spēj izmantot savas menedžmenta un mārketinga zināšanas, lai strādātu radošo industriju jomā.
 • Studentiem ir augsti attīstīta digitālā kompetence un medijpratība, ko tie spēj patstāvīgi izmantot jaunradē, pētniecībā un darba tirgū.
 • Studentiem piemīt globālā un pilsoniskā kompetence, tie spēj sastrādāties starpkultūru, starptautiskos un starpnozaru sadarbības tīklos.
 • Students pārzina akadēmisko un zinātnisko ētiku.
 • Students pārzina autortiesību likumus, datu ētiku un kiberdrošības jautājumus.
 • Humanitāro zinātņu bakalaura grāds / otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās un mākslas nozarēs;
 • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • iestājpārbaudījums

vai

 • Bakalaura grāds/ otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu, izglītības zinātņu, inženierzinātņu, datorzinātņu vai citā nozarē;
 • darba pieredze profesionālās mākslinieciskās jaunrades darbā kā autoram vai pašnodarbinātai personai/ darbs radošo industriju, kultūras, mākslas vai mūzikas nozarē (vismaz 6 mēneši) vai apgūti studiju kursi humanitāro un mākslas zinātņu jomā vismaz 4 kredītpunktu apjomā:
 1. mākslas vēsture vai mākslas teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā,
 2. filozofija, kultūras vēsture vai kultūras teorija vismaz 2 kredītpunktu apjomā;
 3. angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī;
 • Iestājpārbaudījums

Maģistra darba pieteikums: radošs pētniecības projekts kādā no programmas piedāvātajām specializācijām: audiovizuālie mediji, multimediju performances, digitālā māksla, skaņas māksla/ elektroniskā mūzika. Projekts ir izstrādāts saistībā ar paredzēto maģistra darbu. Reflektantiem pieteikums ir jāizstrādā atbilstoši vienā no izvēlētajiem  specializācijas virzieniem.*

Radošās darbības portfolio: jānodemonstrē pēc izvēles 3 - 5 līdz šim realizētie jauno mediju mākslas, audiovizuālās mākslas, skaņas mākslas darbi, projekti, prototipi, pasūtījuma darbi vai pētījumi.

Konkursa gadījumā, ja uzņemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek ņemta vērā augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos priekšmetos.  Angļu valodas zināšanu B2 līmeni var aizstāt, uzrādot pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu, vai tam pielīdzināmu citu starptautisku svešvalodu sertifikātu.

* Specializācijas virzieni Audiovizuālie mediji un Multimediju skatuves māksla notiek Rīgā un virzienus administrē RISEBA, bet specializācijas virzieni Digitālā māksla un  Skaņu māksla un elektroniskā mūzika notiek Liepājā un tos administrē LiepU.

Personas maģistra studiju programmas konkursā piedalās uz iestājpārbaudījumos iegūto vērtējumu pamata.

Ja divām personām konkursā iegūtais vērtējums ir vienāds, tad izšķirošais vērtējums ir bakalaura diploma pielikuma vidējā atzīme.  

Veidot radošo karjeru kā individuālam māksliniekam.

Strādāt kādā radošās industrijas jomā vai veidot savu radošo uzņēmumu.

Turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Mediju māksla un radošās tehnoloģijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.


LiepU pārstāvis

Maija Demitere, Mg.art.
E-pasts: maija.demitere@liepu.lv

RISEBA pārstāvis
Docents, Aigars Ceplītis, M.F.A.

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem
https://mplab.lv/lv/izglitiba/