Studiju programmas

Valodu un literatūras studijas

Doktorantūras studijās (svešvalodu zinātnes valodā, zinātniskajos darbsemināros, metodoloģiskajos un lingvistiskajos kolokvijos, starptautiskās jauno lingvistu konferences „Via Scientiarum” organizēšanas un rakstu krājuma sagatavošanas procesā) tiek pilnveidota zinātniskā, akadēmiskā un organizatoriskā darba kompetence. Doktorantūras studiju pamats ir pētnieciskais darbs: promocijas darba – oriģināla zinātniska pētījuma – izstrāde, kā arī pētījumu rezultātu publiskošana starptautiskās zinātniskās konferencēs un zinātniskos izdevumos, savukārt akadēmiskie kursi atbilstoši katra doktoranta specializācijai padziļina zināšanas par mūsdienu valodniecības aktuālajiem jautājumiem.

Studiju līmenis Doktora studiju programma
Studiju forma Pilna laika studijas
Studiju ilgums 3 gadi
Iegūstamais grāds Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs
Budžeta vietu skaits 2023. gada uzņemšanā 4
Studiju maksa gadā 3200 €
Studiju valoda Studiju programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā

* Kopīgā Daugavpils Universitātes, Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes doktora studiju programma.

Obligātie kursi:

  • Internacionalizācija un pētījuma aprobācija: Terminoloģija svešvalodā (promocijas darbā lietoto terminu glosārija izstrāde); Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē partneraugstskolā vai ārvalstu zinātniskajā institūcijā I/ II/ III; Dalība konferences organizēšanā; Publikāciju sagatavošana; Zinātniski pētnieciska projekta idejas izstrāde; Iekšējā mobilitāte (lekciju docēšana partneraugstskolās); Ārējā mobilitāte (vieslekcija ārvalstu augstākās izglītības iestādē); Uzņēmējdarbības praktikums
  • Doktorantūras kolokvijs
  • Kopējie starpdisciplinārie kursi: Humanitāro zinātņu starpdisciplinārie aspekti; Sociālā ontoloģija: informācija un globālie procesi

Apakšprogrammas specializācijas kursi (studijā laikā apgūst vienu apakšvirzienu):

  • Valodniecība: Valodas sistēmas diahroniskās un sinhroniskās studijas; Salīdzināmā un sastatāmā lingvistika
  • Literatūrzinātne un kultūras studijas: Literatūras teorijas un kultūras procesa paradigmas; Profesora F. Fjodorova metodoloģiskās skolas seminārs
  • Tulkojumzinātne: Tulkojumzinātnes teorētiskie un lietišķie aspekti, disciplīnas vēsture; Tulkošanas teorijas un prakses starpdisciplinārie aspekti

Brīvās izvēles kursi (studiju laikā apgūst vienu no brīvās izvēles kursiem): Lietišķā valodniecība; Literatūras un kultūras starpdisciplinārie aspekti; Tulkojumzinātnes kulturoloģiskie un receptīvie aspekti

Individuālais pētniecības darbs

Promocijas darba izstrāde

Promocijas eksāmeni: specialitātē; angļu valodā

  • maģistra grāds humanitārajās (valodniecība un literatūrzinātne, tulkojumzinātne, vēsture, filozofija) vai sociālajās (starpkultūru attiecības, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u. c.) vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē
  • angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī (studijām angļu valodā)

Iestājpārbaudījumi: 

1) referāts par potenciālā pētījuma tēmu

2) pārrunas par referātu

3) eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)

Strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē.

Veikt amata pienākumus, kam nepieciešama augsta līmeņa lingvistiskā kompetence, valsts, pašvaldības organizācijā vai institūcijā


Studiju programmas direktore

Diāna Laiveniece, Dr. paed.

E-pasts: diana.laiveniece@liepu.lv