Projekti

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 16.06.2022

LiepU doktorante Jeļena Turlisova izstrādā promocijas darbu inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā

Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 strādā Liepājas Universitātes doktorante Jeļena Turlisova stratēģiskajā specializācijas jomā – Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Projekta ietvaros doktorante izstrādā promocijas darbu ar tēmu “E-studijas un mācību vielas apguve cilvēkiem ar redzes un vizuāli-motorās integrācijas problēmām.” Doktorantes promocijas darba vadītāja ir Anita Jansone.  

Promocija darba pētījuma mērķis ir esošo psiho-fizioloģisko (acu-rokas koordinācijas) testu rezultātu apkopošanas, apstrādes un analīzes metožu un to nepilnību identifikācija, lai atrastu jaunu, automatizētu tehnoloģisko risinājumu psiho-fizioloģisko (acu-rokas koordinācijas) testu sniegumu apkopošanai, iegūto rezultātu analīzei un efektīvai iegūto datu apstrādei, tā nodrošinot pilnvērtīgas e-studijas un efektīvu mācību vielas apguvi cilvēkiem ar redzes un vizuāli-motorās integrācijas problēmām. Galvenās darbības: datorprogrammu izstrāde no koncepta līdz gala produktam, palielinot digitālo tehnoloģiju izmantošanas komfortu. To pielietošana ir vērsta uz sabiedrības veselības uzlabošanu, uz sabiedrības labklājību un atvērtu un iekļaujošu sabiedrību caur e-studiju un mācīšanās procesa uzlabojumu.

Šobrīd doktorante strādā pie programmatūras testēšanas, ir atrasts tehniskais risinājums. Nākamajā solī plānots veikt eksperimentus, lai iegūtu promocijas darba mērķim nepieciešamos datus. Pētījuma tēma doktorantei Jeļenai Turlisovai ir tuva, jo ikdienā pati stādā par optometristi un ir optikas veikala īpašniece.

Paralēli promocijas darba izstrādei, doktorante strādā Liepājas Universitātes Dabas un inovatīvo tehnoloģiju institūtā kā zinātniskā asistente. Šobrīd viņas darbs institūtā ir saistīts ar teorētiskās literatūras pētniecību, lai sagatavotu kvalitatīvas un mūsdienu tendencēs balstītas video lekcijas dažādiem inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas studiju kursiem.