Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 18.06.2021

Noslēgušās Trešā mācību moduļa “Komunikācija un argumentācija” nodarbības

Kopš 2021. gada janvāra Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) LiepU akadēmiskais personāls piedalās specializētajās mācībās, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju. Šobrīd jau ir apgūti trīs mācību programmas moduļi: “Līderība, komandas sadarbība”, “Dizaina domāšana” un “Komunikācija un argumentācija”.

No 2021. gada 11. maija līdz 15. jūnijam attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, aktīvi norisinājās mācību moduļa “Komunikācija un argumentācija” nodarbības, kuras apmeklēja 18 LiepU akadēmiskā personāla pārstāvji. Nodarbības vadīja SIA “Spring Valley” lektore Ieva Veidemane, kura komunikāciju jomā konsultē uzņēmumus visā Latvijā, kā arī ikdienā strādā starptautiskā IT uzņēmumā “Accenture”. Mācību moduļa kopējais apjoms – 66 akadēmiskās stundas. Trešajā mācību modulī ir apgūti šādi temati: komunikācijas kompetence, argumentācija, digitālā komunikācija un modernas prezentācijas metodes.

Paužot viedokli par šo mācību moduli kopumā, 94,1% nodarbību dalībnieču to vērtē augstu (7, 8, 9 vai 10 balles), minot, ka ir iegūtas noderīgas atziņas, idejas, praktiskas iemaņas, kā arī iepazītas dažādas digitālās vietnes, kuras uzreiz var lietot ikdienas darbā.

Savukārt kursa lektores darbu 88,2% dalībnieču vērtē “labi” vai “teicami”, savos komentāros minot, ka lektore bijusi ļoti gatavojusies; pasniegtā informācija bijusi viegli, skaidri saprotama; paticis tas, ka bijis daudz praktisku piemēru, uzdevumu, kas palīdzējis labāk izprast tematu. Lektore tiek raksturota kā pozitīva, profesionāla, labestīga un iedrošinoša. Tāpat pozitīvi ir vērtēts tas, ka noslēdzošajā nodarbībā ir pieaicināta publiskās runas eksperte Laura Čaupule, kura demonstrēja dažādus runas mākslu attīstošus vingrinājumus.

Kā ierasts, modulis tika noslēgts ar individuāliem pašpieredzes stāstiem, kuros tika izcelti aspekti, ko dalībnieces turpmāk darīs savā komunikācijā citādi vai no kā centīsies izvairīties. Galvenie ieguvumi, apgūstot šo moduli, tika minēti šādi: ir iegūta informācija par dažādām digitālām platformām (Canvas, bezmaksas foto bankas, Power Point prezentāciju veidnes u.c.), kas tiek vai tiks izmantotas ikdienas darbā; tāpat ir iegūtas padziļinātas zināšanas par sociālajiem tīkliem, satura veidošanu, publisko runu, argumentāciju u.c.; visbeidzot modulis kalpojis kā iedrošinājums un iedvesma jauniem sasniegumiem profesionālajā jomā.

Iepriekš minētais vērtējums un komentāri ļauj secināt, ka specializētās mācību programmas trešā moduļa norise un rezultāts ir atbilstošs projektā izvirzītajiem mērķiem. Noslēdzošais specializēto mācību programmas modulis “Emocionālā inteliģence” sāksies 2021. gada 14. septembrī.