Sabiedrība un kultūra

22. rakstu krājums

Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XXII / Sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePA, 2020. 302 lpp.

Lejupielādēt rakstu kopsavilkumu PDF formātā

 


SATURS

Priekšvārds / Foreword 

Sandra Mihailova
Rīgas mazākumtautību vidusskolēnu viedoklis par savu paaudzi: eseju analīze
Opinion of Riga ethnic minority secondary school students about their generation: analysis of essays

VĒSTURE / HISTORY

Tatjana Bartele
Uzņemšanas noteikumi augstākās mācību iestādēs: starptautiskā pieredze (19. gs. otrā puse – 20. gs. sākums)
Enrolement requirements for higher education institutions: international experience (second half of the XIX century – beginning of the XX century)

Kristīne Beķere
ASV latviešu sabiedriskais darbinieks Ernests Minka: piemērs diasporas attieksmei pret Latvijas valsti (1918–1920)
US Latvian public activist Ernest Minka: an example of diasporas attitude towards Latvian State (1918–1920)

Edvīns Evarts
Latvju jaunatnes organizācija Otrā pasaules kara gados
Organization of Latvian Youth during the Second World war

Dzintars Ērglis
Latvijas pareizticīgās baznīcas darbība 20. gadsimta 20.–30. gados Ziemeļkurzemes nostūrī: Kolkasraga un Dundagas draudžu piemērs
Activities of the Latvian Ortodox Church in 1920–1930's in the corner of Northern Kurzeme: an example of Kolkasrags and Dundaga Parishes 

Sandra Grigaravičiūté
Diplomacy of the Concil of Lithuania in Entente powers
Lietuvas Padomes diplomātija Antantes valstīs

Arvydas Malonaitis
Axes in the weaponary of Roman period military nobility in the territory of Lithuania
Cirvji romiešu perioda militāro augstmaņu ieroču klāstā Lietuvas teritorijā

Henrihs Soms
Daugavpils – „Sarkanā Verdena”: 1919–1920
Daugavpils – “Red Verdun”: 1919–1920 

Vitālijs Šalda
Latviešu strēlnieki vēsturiskās nozīmes jautājums starpkaru publicistikā
The issue of historical significance of Latvian riflemenen in interwar publicistics of Latvia

FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA / PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

Gunārs Brāzma
Kopernika Revolūcija – zinātnes laikmeta simbols un klišeja
The Copernican revolution – the symbol and the cliché of the age of science

Vilis Daberts
Tradicionālā loģika – arhaisms vai fenomens ar attīstības iespējām
Traditional logic – an Archaism or a Phenomenon with a potential development

Zaigonis Graumanis
Andra Rubeņa un dažu citu filozofu kritiskās piezīmes par Imanuela Kanta praktisko filozofiju
Critical remarks by Andris Rubenis and some other philosophers on Immanuel Kant's practical philosophy

Ināra Leikuma
Laiks. Mīlestība. Smiekli
Time. Love. Laughter 

Dite Liepa, Kristīne Mežapuķe
Svešvārdi, eifēmismi un neskaidra izteiksme - laikmeta zīmes žurnālistu valodā
Foreign words, euphemisms and muddled rhetoric: the signs of the times in the language of journalists 

Gunta Plūksna
Pāvela Florenska simbolisma laikmetīgums
The contemporaneity of Pavel Florensky's symbolism 

Juris Vuguls
Simbolizācijas spējas nozīme reliģiskajā hermeneitikā
The Role of symbolization capacity in religious hermeneutics 

 PEDAGOĢIJA, MĀKSLAS PEDAGOĢIJA / PEDAGOGY, ARTS PEDAGOGY

Rasa Eniņa-Briede
Mākslas ietekme uz bērna uzvedības kultūru
The impact of art on the child's behavioural culture

Sarma Freiberga
Cilvēku ar īpašām vajadzībām kultūra kā integrācijas veicinātājfaktors Latvijā
Culture of people with disabilities as a promoter of integration in Latvia 

Inta Klāsone, Solvita Spirģe-Sēne
Dialogs ar vizuālo mākslu: mākslinieks un mākslas darbs
A dialogue with visual art: an artist and artwork

Gunta Krastiņa
Apdāvinātības, spēju un talanta potenciāla izaugsme neformālā mākslas studijā
Potential development of giftedness, skills and talent in an informal art studio 

EKONOMIKA, VADĪBZINĀTNE, VIDES ZINĀTNE / ECONOMY, MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL SCIENCE

Aija Eglīte, Marija Dūduma, Sandra Lejniece
Lauksaimniecības produktu pašnodrošinājums Latvijā
Self-sufficiency of agricultural products in Latvia  

Raimonds Ernšteins, Līga Bieziņa, Sintija Kuršina
Municipālās vides komunikācijas attīstības pamatietvars: vides informācija un izglītība, līdzdalība un videi draudzīga rīcība
The framework of municipal environmental communication development: environmental information and education, participation and proenvironmental behavior 

Anna Medne
2018. gada nodokļu reforma uzņēmēju vērtējumā
Entrepreneurs'assessment of 2018 tax reform

Aivars Mednis
Valsts civilās aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņas laika posmā no 2014.–2018. gadam
Changes in the regulatory enactments regulating the civil protection sphere over the period 2014–2018 

Maija Štokmane, Raimonds Ernšteins
Piekrastes komunikācijas pārvaldības pārskats pašvaldībās: komplementāro komunikācijas instrumentu novērtējums
Overview of costal communication governance in municipaties: assessment of complementary communication instruments 

TIESĪBU ZINĀTNE / LAWS SCIENCE

Aldona Kipāne
Bulinga izpausmes skolā: kriminoloģiskās problēmas
Bullying in school: criminological problems

Jurijs Mašošins
Netiešā diskriminācija darba attiecībās
Indirect discrimination in employment relationships   

Lidija Rozentāle
Partnerattiecību tiesiskā regulējuma ieviešanas iespējas
Possibilities for ontroducing the legal framework for civil partnerships

Jana Zīle
Huligānisms vēsturiskā skatījumā
Hooliganism from the historical point of view

Ziņas par autoriem / Authors