Studiju programmas

Skolotājs (Mācītspēks)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” (Mācītspēks)
Licence Nr.04043-78, 17.06.2020

Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija”
Iegūstamā kvalifikācija: Skolotāja kvalifikācija
Programmas īstenošanas forma, ilgums, apjoms: Darba vidē balstītas studijas (pilna laika), 2 semestri (1 gads), 40 KP
Tikai budžeta vietas
Vietu skaits: 25

Studiju organizācija

Studijas vasarā (divas nedēļas jūlijā); no septembra līdz decembrim nodarbības notiks piektdienās. Pārējā laikā darba (skolas) vidē.
Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventi saņems nodibinājuma „Iespējamā misija” profesionālo atbalstu un stipendijas.

Programmas anotācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

Studiju valoda – latviešu

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība:

1.variants

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;

2. variants

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, vācu valoda, spāņu, valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā.

3.variants

Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet LiepU iestājpārbaudījumā izvēlētajā mācību jomā iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).

Studentu atlases process 2023./2024. studiju gadam jau sācies, atlases pieteikuma anketa atrodama šeit: https://macitspeks.lv/

Atlase notiek trīs kārtās:
1. pieteikuma anketa,
2. mācību stundas vadīšana, darbs grupā un lomu spēle,
3. klātienes intervija.

Darba iespējas

Atbilstoši iegūtajai skolotāja kvalifikācijai, programmas absolventiem ir iespējams strādāt valsts un privātajās skolās, interešu izglītības iestādēs, mūzikas un mākslas skolās.

Pēc notikušās pretendentu atlases uzņemšana notiks saskaņā ar LiepU Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās (2020./2021.akadēmiskajā gadā uzņemšanas noteikumi apstiprināti LiepU Senāta 27.05.2019. sēdē, protokols Nr.11, pieejams: https://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi ).

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore – Dr.paed. asoc.prof. Helēna Vecenāne helena.vecenane@liepu.lv, 29331724