Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

24. rakstu krājums

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums, 24.
Atb. red. Edgars Lāms. Liepāja : LiePA, 2019. 320 lpp. ISSN 2500-9508

Rakstu krājums „Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” iznāk kopš 1995. gada. Sākotnējais tā nosaukums bija „Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkloristikā”, bet līdz 2015. gadam tas izdots ar nosaukumu „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. Kopš 1999. gada krājuma izveidē darbojas starptautiska redakcijas kolēģija, un 2000. gadā tas iekļauts Latvijas Zinātnes padomes vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā. Krājumu veido Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte un Kurzemes Humanitārais institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. 

 

Krājumā tiek iekļauti raksti, kas tapuši pēc nolasītajiem referātiem konferencē „Aktuālas problēmas literteratūras un kultūras pētniecībā”. Rakstu tematika ir ļoti plaša: literatūrzinātnes jautājumi skatīti dažādos aspektos – literatūras vēsture un klasikas darbu interpretācijas, literatūras teorijas un kritikas problemātika, literārā procesa un daiļrades psiholoģijas atspoguļojums, latviešu un cittautu literatūras aktualitātes u tml. Arvien plašāks rakstu loks veidojas filozofijas, kultūras un komunikācijas jautājumu saskarē ar literatūru. Īpašu vietu ieņem raksti teātra vēsturē un teorijā, kā arī folkloristikā, mitoloģijā, etnogrāfijā. Ievadvārdus uzrakstījis krājuma atbildīgais redaktors Edgars Lāms. 


 

SATURS

 

Edgars Lāms

Literatūra un kultūra laikmetu krustcelēs

Redaktora ievadvārdi

Literature and Culture at the Crossroads of Eras

Editor’s Preface 9

 

Literatūra, laikmets, personības

 

Pauls Daija

Kristofs Harders, Gustavs Bergmanis un „Vidzemes kalendārs” 18. gadsimtā

Christoph Harder, Gustav Bergmann and “The Almanac of Vidzeme”in the 18th Century 

 

Juris Andrejs Kastiņš

Friča Bārdas romantisma koncepts

The Concept of Romanticism by Fricis Bārda

 

Manfredas Žvirgždas

Maironis Among the Founders of Independent State: a Poet in the Political Conferences

Maironis starp neatkarīgās valsts veidotājiem:dzejnieks politiskajās konferencēs

 

Dalia Pauliukevičiūtė

Reading Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė’s Novel “Lights and Shadows” as Sensation Fiction

Marijas Ivanauskaites-Lastauskienes romāns„Gaisma un ēnas“ kā jutekliskā literatūra 

 

Elena Baliutytė-Riliškienė

“Soviet Discourse” and Modernism in Eduardas Mieželaitis’ Work

„Padomju diskurss” un Eduarda Mieželaiša daiļrades modernisms

 

Gintarė Bernotienė

Theonymia: a Dotted Line of Metaphysics in Lithuanian Poetry of the 1960s

Teonīmija: metafizikas punktētā līnija 20. gadsimta 60. gadu lietuviešu dzejā 

 

Latviešu literatūras process 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimtā

 

Krista Anna Belševica

Literārs teksts kā nacionālās identitātes performācija: Ernesta Aistara daiļrade

Literary Text as a Performance of National Identity: Fiction of Ernests Aistars 

 

Liene Lauska

Zeltīte Avotiņa: daiļuma meklētāja dzīvē un dzejā

Zeltīte Avotiņa: the Beauty Seeker in Life and Poetry 

 

Anda Kuduma

Apokalipse Paula Bankovska prozā

Apocalypse in Pauls Bankovskis’ Prose

 

Artis Ostups

Rēgs, fotogrāfija un atbildība Paula Bankovska romānā „18”

Specter, Photography and Responsibility in Pauls Bankovskis’ novel “18” 

 

Edgars Lāms

Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā

The Roads and the Dead Ends of Short Prose in the 21st Century Latvian Literature

 

Bārbala Simsone

Latviešu humoristiskā fantastika 1960–1990

Latvian Comic Science Fiction 1960–1990

 

Kultūrprocesi: folklora un mitoloģija

 

Ieva Ančevska

Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā

Characterization of the Plant Healing Properties in the Latvian Healing Traditions 

 

Sandis Laime

Ziemeļvidzemes spīganu tradīcija

Spīgana Tradition in Northern Vidzeme 

 

Kultūrprocesi: teātra māksla

 

Zane Radzobe, Marita Zitmane

Vīrišķā un sievišķā tēla analīze sociālās vides kontekstā Mišela Velbeka romāna „Pakļaušanās” Alvja Hermaņa iestudējumā. Semiotisko kodu un interviju analīze

The Image of Masculinity and Femininity in the Context of Social environment in Alvis Hermanis’ Staging of Michel Houellebeq’s Novel “Submission”. The Analysis of Semiotic Codesand Interviews 

 

Vēsma Lēvalde

Teātris tehnoloģiju laikmetā. Digimodernisms un teātra teksts

Theatre in the Age of Technologies. Digimodernism and the Theatre Text

 

Kultūrprocesi: literatūra, mūzika, kino

 

Anna Strode

Antīkās reminiscences latīņu okazionālajā dzejā Rīgā

Ancient Reminiscences in the Latin Occasional Poetry in Riga

 

Ilze Stikāne

Brīdinošo stāstu tradīcijas atbalsis latviešu dzejā bērniem 19. gadsimtā un 20. gadsimta otrajā pusē

Repercussions of the Cautionary Tales’Tradition in Latvian Poetry for Children in the 19th Century and Second Half of the 20th Century 

 

Olga Senkāne

Mefistofelis pret Erotu jeb nepieciešamības un brīvības demarkācija Raiņa dzejā

Mephistopheles Against Erotes, or the Demarcation of Freedom and Necessity in Rainis’ Poetry 

 

Velga Vēvere

Traces: Baltic Intellectuals in Northfield (USA)

Pēdas: baltiešu intelektuāļi Nortfīldā (ASV) 259

 

Inese Treimane

Juridisks teksts kā kultūrvēsturisks naratīvs: Latvijas Republikas Civillikums

Legislative Text as Narrative of Cultural Heritage: Civil Law of Latvia

 

Ivars Orehovs

„Oda sportam” (1912) un Baltijas sportistu dalības aizsākumi olimpiskajā kustībā – Karla Luka 1912. gada dienasgrāmatā

“Ode to Sport” (1912) and the Beginnings of the Participation by Sportsmen from Baltics in the Olympic Movement – in the Diary by Karl Lukk from 1912 

 

Elīna Gulbe

Naratīvs kā atmiņas un emocionālā pieredze. Latvijas simtgades filmas

Narrative as Memory and Emotional Experience. Latvian Centenary Films 

 

Ingars Gusāns

 

Baltijas valstu populārākās metālgrupas un to popularitātes apliecinājumi

The Most Popular Metal Bands of the Baltic States and Testimonies of Their Popularity

 

Ziņas par autoriem / About the Authors