Vārds un tā pētīšanas aspekti

22 (1/2) rakstu krājums

Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 22 (1/2). Atb. red. Gunta Smiltniece un Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2018. 329 lpp. ISSN 1407–4737

Lejupielādēt rakstu kopsavilkumu PDF formātā

Rakstu noformēšanas prasības

"Vārds un tā pētīšanas aspekti" mājaslapa


 

SATURA RĀDĪTĀJS

 

I daļa

 

Fonētika, gramatika, leksika, stilistika

Vārda diahroniskais un areālais aspekts

Rima Bakšienė

Lietuvių tarmių transkripcija IPA simboliais: pietų aukštaičių ypatybių analizė

Lietuviešu dialektu transkripcija ar IPA simboliem: dienvidaukštaišu īpatnību analīze

Brigita Bušmane

Sīku klimpiņu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs

Names of Small Dumplings in Regional Subdialects of Latvian

Rafael Martin Calvo

Approaches to the Semantic Characterization of Evaluative Forms

Evaluatīvo atvasinājumu semantiskā raksturojuma metodes

Agnese Dubova

Egita Proveja

„Zinātnisko ievadtekstu valoda un struktūra” – korpuslingvistiskie paņēmieni zinātnisko tekstu analīzē

Projekt „Sprache und Struktur der wissenschaftlichen einleitenden Texte”: Korpuslinguistische Verfahren zur Analyse von wissenschaftlichen Texten

Anna Frīdenberga

LAIME un NELAIME 16. un 17. gadsimta rakstu avotos

LAIME and NELAIME in the Written Sources of the 16th and 17th Centuries

Dalia Jakaitė

Dievo žodis ir moteris moderniojoje poezijoje

Wort Gottes und Frau in der modernen Poesie

Agita Kazakeviča

Darbības vārda būt formas sekundāri predikatīvā funkcijā

Forms of the Verb būt ‘to be’ in a Secondary Predicative Function

Diāna Laiveniece

Prievārdiskās konstrukcijas ar pa – jaunas un ne tik jaunas tendences

Prepositionam Word-combinations with pa (‘by’, ‘on’ etc.) – New and not so New Trends

Dzintra Lele-Rozentāle

Baiba Egle

Vārdkopas mūsdienu latviešu zinātnes valodā. Starpdisciplināri orientētas korpuslingvistiskas analīzes rezultāti

Wording in Contemporary Latvian Scientific Texts. Results of an Inter-disciplinary Corpus Linguistic Study

Ieva Ozola

Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas

Interjektionen in den Mundarten von Niederkurland: Forschungsmöglichkeiten

Daiga Straupeniece

Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē

Dynamics of the Flora Lexis within the Sub-dialect of Sventaja

Dzintra Šulce

Pareizrunas jautājumi Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļas sēžu materiālos (1933–1942)

Orthoepy Issues in Materials of Rīga Latvian Society Linguistics Department Meetings (1933–1942)

Agris Timuška

Čiekurkoki Baltijā un citviet Eiropā: ģeolingvistisks pārskats

Conifers in the Baltics and across Europe: a Geolinguistic Survey

Anta Trumpa

Saule Latvijas vietvārdos

Saule ‘die Sonne’ in der Lettischen Toponymie

II daļa

Valoda un vide

Terminoloģija

Tulkošanas jautājumi

Aina Būdvytytė, Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Kas mūsų tyko: nusikaltimo metafora politikos ir sveikatos diskursuose

What Lies in Wait for us: Crime Metaphor in Political and Health Discourse

Anita Helviga

Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās

Labels of Terminological Functionality of Word in Latvian Explanatory Dictionaries

Sigita Ignatjeva

Senatnīguma imitācija Džeimsa Džoisa pastišu un parodiju tulkojumā

Imitation of Archaic Text in the Translation of Pastiches and Parodies by James Joyce

Irma Jurgaitytė

Etiketo raiška spausdintiniuose reklamos komunikatuose

Expression of Etiquette in Printed Advertising Communications

Rūta Kazlauskaitė

Spalvų žodžiai reklamos tekstuose kaip kokybės ženklas

Krāsu vārdi reklāmas tekstos kā kvalitātes zīme

Regīna Kvašīte

Džuljeta Maskuļūniene

Kazimiers Župerka

Par vārdu ideoloģisko vērtējumu

On Ideological Evaluation of Words

Nijolė Litevkienė

Lithuanian Latin Anatomical Terms in St. Šakelė-Puišys’ Lotynų lietuvių kalbų žodynas (Latin-Lithuanian Dictionary)

Lietuviešu-latīņu anatomijas termini S. Šakeles-Puiša Latīņu-lietuviešu valodas vārdnīcā

Laimdota Ločmele

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi kā hibrīdteksti

Judgments of the Court of Justice of the European Union as Hybrid Texts

Ilga Migla

Valoda tviterī: lasot Lato Lapsas tviterkontu

Twitter-sprache: Twitter-konto von Lato Lapsa

Anitra Roze

Spēles „Pokémon Go” lietotājvārdi: dzimuma aspekts

Usernames of the Players of Pokémon Go: The Gender Aspect

Solvita Štekerhofa

Nāvessoda juridiskais un lingvistiskais aspekts: valodas materiāla liecības

The Legal and Linguistic Aspect of the Death Penalty: Testimonies in the Linguistic Material

Jolanta Vaskelienė

Mariaus Katiliškio novelės „Skara“ kohezijos ypatumai

The Particularities of Cohesion in the short Story “Scarf” by Marius Katiliškis

Jānis Veckrācis

Implicītās informācijas pārnese Josifa Brodska dzejoļu cikla „Vārdu šķira” tulkojumos angļu un latviešu valodā

Transfer of Implicit Information in the English and Latvian Translations of Joseph Brodsky’s Cycle A Part of Speech

Inese Veisbuka

Intertekstualitāte Artura Rembo „Iluminācijās”

Intertextuality in Arthur Rimbaud’s “Illuminations”

In memoriam. Vilma Kalme (1932–2018)

Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” rakstu iesniegšanas un noformēšanas vispārīgie principi

General Principles for Submitting and Formatting Articles for the Conference Proceedings of Liepāja University “The Word: Aspects of Research”

Ziņas par autoriem / About the Authors