Vārds un tā pētīšanas aspekti

20 (1) rakstu krājums

Via Scientiarum

Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 20 (1). Red. kolēģijas vadītāja Benita Laumane. Krājuma atb. red. Gunta Smiltniece. Liepāja : LiePA, 2016. 244 lpp. ISSN 1407–4737

Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 20 (2). Red. kolēģijas vadītāja Benita Laumane. Krājuma atb. red. Linda Lauze. Liepāja : LiePA, 2016. 276 lpp. ISSN 1407–4737

Liepājas Universitātes starptautiskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” notiek kopš 1996. gada, tātad atzīmēta jau divdesmitā jubileja. Tā pulcina valodniecības pētniekus no visas Latvijas un vairākām ārvalstīm. Divdesmit gadu laikā konferenču programmās ir bijuši iekļauti 1443 referāti un 457 dažādi referētāji. Uz konferencē nolasīto referātu bāzes tiek sagatavots un izdots rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kam nu jau arī iznāk 20. laidiens. Kopš 2008. gada krājumu izdod divās tematiskās daļās. Pirmajā daļā apkopoti raksti fonētikā, gramatikā, leksikā, stilistikā, kā arī valodas pētījumi diahroniskā un areālā aspektā (atbildīgā redaktore Gunta Smiltniece), otrajā daļā – valoda un vide, tulkojumzinātnes aspekti, terminoloģijas jautājumi (atbildīgā redaktore Linda Lauze). Raksti katrā daļā izkārtoti alfabēta secībā pēc autora uzvārda.

20. laidiena 1. daļā ir rakstu kopa (autores – Ilga Jansone, Brigita Bušmane, Ilga Migla, Liene Markus-Narvila), kas veltīta Johana (Jāņa) Langija 400. dzimšanas dienai un viņa vārdnīcas 330. jubilejai. Tur atrodams arī atbildīgās redaktores Guntas Smiltnieces ievadraksts „Vārda pētīšanas divdesmitgade”. Bez jau minētajiem pieciem rakstiem 1. daļā atrodami vēl piecpadsmit raksti, kuru autori ir tādi Latvijā labi zināmi valodniecības speciālisti kā Māris Baltiņš, Maija Brēde, Ojārs Bušs u. c.

20. laidiena 2. daļā ir divdesmit viens raksts latviešu, angļu un krievu valodā. Interesantus pētījumus piedāvā profesori Juris Baldunčiks, Jānis Sīlis, Inguna Skadiņa u. c. Vairāki raksti tapuši kopautorībā, vienam rakstam ir pat pieci autori. 2. daļas beigās pievienots bibliogrāfiskais saraksts ar krājumā „Vārds un tā pētīšanas aspekti” (1997–2016) publicētajiem rakstiem (pieejams šeit pilnā apjomā arī elektroniski).


1. DAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS

Gunta Smiltniece

Vārda pētīšanas divdesmitgade

Two Decades of Research into the Word

Ilga Jansone

Veltījums J. Langijam

Liepājnieks Johans Langijs: dzīve, teoloģiskā un valodnieciskā darbība

Johannes Langius from Liepāja: Life and Work in Theology and Linguistics

Brigita Bušmane

Veltījums J. Langijam

Vārdi ar sakni aûg- Jāņa Langija vārdnīcā un Nīcas izloksnē 20. gadsimtā

Words with the Root aûg- in J. Langius’ Dictionary and in 20th Century Nīca Sub-dialect

Ilga Migla

Veltījums J. Langijam

Frazeoloģismi un brahioloģismi Jāņa Langija latviešu-vācu vārdnīcā (1685)

Phraseologismen und Sprichwörter, andere Spruchgattungen im „Lettisch-Deutschen Wörterbuch” von Johannes Langius

Liene Markus-Narvila

Veltījums J. Langijam

Novecojusī leksika J. Langija vārdnīcā (1685): svara, garuma un tilpuma mērvienības

Obsolete Vocabulary in J. Langius’ Dictionary (1685): Units of Measurement

Māris Baltiņš

Divi maz pamanīti latviešu valodas pētnieki – Jānis Sanders un Juris Alunāns II

Two Disregarded Latvian Linguists – Jānis Sanders and Juris Alunāns II

Maija Brēde

Publiskā intonācijas stila izpausme politiskā diskursa ietvaros

Publicistic Style of Intonation within the Framework of Political Discourse

Ojārs Bušs

Sala. Kāda joprojām ne gluži droša etimoloģija

Latvian sala ‘island’ – a Word of a Still Discussible Origin

Anete Daina

Ērģemes izloksne 21. gadsimtā

Sub-dialect of Ērģeme in the 21st Century

Agita Kazakeviča

Sekundāri predikatīva sakara vieta sintaktisko sakaru sistēmā

Place of Secondary Predicative Relation in the Syntactic Relation System

Dzintra Lele-Rozentāle

Multilingvisma izpausmes formas Nikolaja Zēmaņa fon Jeserska „Dinakantsche Geschichten in Gedichten” (1913)

Auswirkungen der Mehrsprachigkeit in der Sammlung „Dinakantsche Geschichten in Gedichten” von Nikolai Seemann von Jesersky (1913)

Ieva Ozola

Mēra adverbs ļoti un tā sinonīmi Lejaskurzemes izloksnēs: Rucavas teksti

Das Adverb ļoti und seine Synonyme in den Mundarten von Niederkurland: Texte aus Rucava

Jurgis Pakerys

Morphological Adaptation of Adjectival Borrowings in Modern Latvian

Aizgūto īpašības vārdu morfoloģiskā adaptācija mūsdienu latviešu valodā

Iveta Pūtele

Vārda lēst ceļi valodas līkločos

Paths of the Word lēst in the Zigzagged History of Language

Anitra Roze

Pārdomas par vārda balle semantiku latviešu valodā (speciālistu preskriptīvisms pret valodnieku deskriptīvismu)

Semantics of the Latvian Noun balle ‘ball’: the Prescriptivism of Experts vs. the Descriptivism of Linguists

Valda Rudziša

Atšķirības preses un tiesību aktu valodas lietojumā: normatīvi stilistiskie aspekti

Stylistic Aspects of Differences Between the Press Language and the Language of the Law

Elga Skrūzmane

Georga Manceļa Postillā retāk sastopamie somatiskie frazeoloģismi. V

Seltener getroffene somatische Phraseologismen in der Lang-Gewünschten Lettischen Postill von Georg Manzel (Mancelius). V

Dzintra Šulce

Daži problemātiskie personvārdu lietojuma gadījumi mūsdienu latviešu valodā

Some Problematic Cases of Using Personal Names in Modern Latvian

Agris Timuška

Dīvaiņi Eiropas dārzos un laukos: ģeolingvistisks pārskats

Strangers in European Gardens and Fields: a Geolinguistic Survey

Elīna Veinberga

Metonīmijas dažādos profesionālos izteicienos jeb par fagotiem, tromboniem un smadzenēm

Use of Metonymies in Different Professions or about Bassoons, Trombones and the Brain

2. DAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS

Juris Baldunčiks

Parlamentārisma terminoloģijas attīstības sākumposms latviešu valodā: 19. gadsimta 50.–70. gadi

Development of Parliamentary Terminology in Latvian: 1850s–1870s

Светлана Быкова

Слово как причина ареста и наказания в сталинской России

Speech as an Arrest and Punishment Reason in Stalin’s Russia

Olga Billere

Dzimtenes koncepts latviešu un franču sakāmvārdos

The Concept of Mentality in Latvian and French Proverbs

Ieva Elsberga

Tradīcijas un jauninājumi vācu valodas kā svešvalodas mācīšanā starpkaru perioda Latvijā: gramatiskais aspekts

Tradition and Novelty in Teaching German as a Foreign Language in Interwar Latvia: Grammar

Ieva Fībiga

Galēns par valodu un sofismiem

Galen on Language and Sophisms

Sigita Ignatjeva

Dialektismu atveide Džeimsa Džoisa romāna Uliss tulkojumā latviešu valodā

Rendering of Dialecticisms in the Latvian Translation of Ulysses by James Joyce

Larisa Iļjinska

Marina Platonova

Tatjana Smirnova

Oksana Ivanova

Zane Seņko

Lingvistiskais un ekstralingvistiskais konteksts tulkošanā

Linguistic and Extralinguistic Context in Translation

Kertu Kibermane

Gunta Kļava

Latvijas krievvalodīgo mazākumtautību lingvistiskā attieksme un lingvistiskā uzvedība: situācijas pārmaiņas

Language Attitudes and Behaviours among Russian Speaking Minorities in Latvia: on the Threshold of Changes

Inga Laizāne

Metodiskās domas attīstība latviešu valodas kā svešvalodas mācību grāmatās

Development of Methodological Opinion in Textbooks for Latvian as a Foreign Language

Irina Liokumoviča

On Cognitive Aspects of Textual Analysis

Par teksta analīzes izziņas aspektiem

Nijolė Litevkienė

Anatomical Terms in V. Kuliešis’ Practical Latin-Lithuanian Dictionary (Praktiškas lotynų-lietuvių žodynas)

Anatomijas termini V. Kulieša Praktiskajā latīņu-lietuviešu vārdnīcā

Agnija Platace

Anglismi latviešu un norvēģu preses avotos 20.  adsimta 30. gados: ieskats vēsturiskajā fonā

Anglicisms in Latvian and Norwegian press in the 1930s: an Insigt into the Historical Background

Jānis Sīlis

Latvijas tulkojumzinātnes pētījumu teorētiskā fona paradigmas maiņa periodā no 1984. gada līdz 1996. gadam

Western Turn in the History of Translation Studies in Latvia: 1984–1996

Inguna Skadiņa

Vairākvārdu savienojumu problemātika mašīntulkošanā

Treatment of Multiword Expressions in Machine Translation

Dace Strelēvica-Ošiņa

Valodniecības termini kā stilistisks līdzeklis dzejā

Linguistic Terms as Stylistic Devices in Poetry

Dina Šavlovska

Irina Kalinina

Types of Student Interaction in Onlaine Forums

Studentu mijiedarbības veidi tiešsaistes forumos

Solvita Štekerhofa

Pirmo latviešu juridisko vārdnīcu izveides sociāli politiskie nosacījumi: 1923. un 1942. gada vārdnīca

Sociopolitical Terms for Creating the First Latvian Legal Dictionaries: Dictionaries Compiled in 1923 and 1942

Artūrs Viļums

Konsekventas terminoloģijas nozīme krimināltiesiskās sadarbības nodrošināšanā

The Role of Consistent Terminology within Legal Assistance in Criminal Matters and the Means to Ensure it

Astrīda Vucāne

Vārda laulība leksiskā apkaime 20. gadsimta leksikogrāfiskajos izdevumos

Lexical Environment of the Word laulība ‘Marriage’ in the Lexicographic Sources of the 20th Century

Aļona Zālīte

Ieskats aizguvumu lietošanā 20. gadsimta 90. gadu pirmās puses Latvijas latviešu laikrakstos

Use of Loanwords Originated in the First Part of the 90s of 20th Century: an Overview of Latvian Printed Press Published in Latvia

Inga Znotiņa

Valodas apguvēju korpuss Latvijā un Lietuvā: autortiesības un personas datu aizsardzība

Learner Corpus in Latvia and Lithuania: Copyright and Personal Data Protection

Liepājas Universitātes rakstu krājumā

Vārds un tā pētīšanas aspekti publicētie raksti (1997–2016)


Bibliogrāfiskais rādītājs

Lejupielādēt krājuma 1. daļas kopsavilkumu PDF formātā

Lejupielādēt krājuma 2. daļas kopsavilkumu PDF formātā

Rakstu noformēšanas prasības