Studiju programmas

Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas skolotājs"

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” mērķis ir nodrošināt izglītības zinātņu teorijā un praksē balstītas studijas skolotāja profesionālās kvalifikācijas ieguvei, izglītojot kompetentus, uz profesionālo pilnveidi un mūžizglītību orientētus pirmsskolas skolotājus.

Studiju līmenis 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju forma Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Studiju ilgums 2 gadi 2 gadi un 5 mēneši
Iegūstamais grāds Lai iegūtu bakalaura grādu, ir iespēja turpināt studijas 3. kursā profesionālajā bakalaura studiju programmā Sākumizglītības skolotājs
Iegūstamā kvalifikācija Skolotājs
Studiju maksa gadā 1860 € 1400 €
Studiju norise nepilna laika studijās Studijas notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir sešas sesijas.

 

Vispārizglītojošie studiju kursi: Skolotāja profesionālās darbības pamati; Psiholoģija skolotājiem; Sociāli emocionālā mācīšanās; Iekļaujošā izglītība; Izglītības vadība; Pētniecība izglītībā; Studiju darbs u.c.
Nozares (profesionālās darbības jomas) teorētiskie studiju kursi: Bērnības pedagoģija; Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati; Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte; Pirmsskolas pedagoģiskā procesa organizācija un vadība u.c.
Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi  ietver pirmsskolas izglītības saturā noteikto mācību jomu (valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes) saturu,  mācīšanās pieejas un paredzētos mācību rezultātus.
Pedagoģiskā prakse tiek organizēta pirmsskolas izglītības iestādēs paralēli teorētiskajiem studiju kursiem.
Kvalifikācijas darbs

Obligātās prasības

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām un ārzemniekiem

CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā
Visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm

GA vai CE latviešu valodā (augstākais vai optimālais līmenis)
GA vai CE matemātikā (augstākais, optimālais vai vispārējais līmenis)
GA vai CE svešvalodā (angļu, vācu, franču) (augstākais vai optimālais līmenis) vai CE svešvalodā (krievu) (augstākais līmenis) vai ST svešvalodā

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm


Mutisks un rakstisks iestājpārbaudījums – izglītības gadījumu analīze. Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu.

Vērtēšanas kritēriji:

  • spēja orientēties un reflektēt par aktualitātēm profesionālās darbības jomā un ar to saistītajām norisēm sabiedrībā
  • profesionālā motivācija
  • latviešu valodas lietojuma kompetence (teksta izklāsta loģika, valodas stils un pareizrakstība)
  • saskarsmes prasmes un runas kvalitāte

! Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme atestātā ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja piedalīties konkursā, nokārtojot papildpārbaudījumu - pārrunas. Zemākais vidējās atzīmes slieksnis - 6 balles. Pēc papildpārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto iestājpārbaudījumu.

Priekšrocības

  • Rekomendācijas un/vai apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.).
  • Dalība Latvijas valsts vai reģiona skolēnu ZPD konferencēs un/vai olimpiādēs.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, konkursa rezultāts veidojas pēc šādas formulas:

(CE latviešu valodā x CE līmeņa koeficients + CE matemātikā x CE līmeņa koeficients +  CE svešvalodā x CE līmeņa koeficients) x 0,25 + (atestāta vidējā atzīme x 10) x 0,25 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + visu CE kopvērtējumu vidējā vērtība x 0,05

Piemērs. Pieņemot, ka CE matemātikā (optimālais mācību saturs) – 65%, CE latviešu valodā (augstākais mācību saturs) – 75% un CE svešvalodā (augstākais mācību saturs) – 70%, atestāta vidējā atzīme – 7, vērtējums iestājpārbaudījumā  – 8, reflektanta iegūtais vērtējums būtu šāds:  (75 x 1 + 65 x 0,75 + 70 x 1) x 0,25 + (7 x 10) x 0,25 + (8 x 10) x 0,5 + 70 x 0,05 = 109,44

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai ir atbrīvotas no CE kārtošanas, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, formulā CE vērtējums tiek aizstāts ar GA x 10.


Konkursa rezultātu aprēķina formulā CE līmeņiem tiek izmantoti šādi līmeņa koeficienti:

  • augstākā mācību satura CE – 1;
  • optimālā mācību satura CE – 0,75;
  • vispārējā mācību satura CE – 0,5  ;
  • visiem CE, kas kārtoti līdz 2022 – 0,75.

Strādāt par pirmsskolas skolotāju.

Turpināt studijas LiepU bakalaura studiju programmā Sākumizglītības skolotājs.


Studiju programmas direktore

Jana Grava, Dr.paed.
E-pasts: jana.grava@liepu.lv

Tālr. 29110674