Studiju programmas

Skolotājs

Profesionālā bakalaura studiju programma
 (budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju forma un ilgums

 • Pilna laika klātiene – 4 gadi
 • Nepilna laika neklātiene – 4,5 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālā bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija - skolotājs

Iespēja izvēlēties un apgūt vienu apakšprogrammu:

 • Matemātikas skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs

VAI

Iespēja kombinēt un apgūt divas vai vairākas apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs
 • Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Dabaszinību skolotājs (Dabaszinību un Fizikas vai Ģeogrāfijas skolotājs)
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs

Uzņemšanas prasības

Studiju programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi, kas ieguvuši vidējo izglītību un kuru vidējās izglītības dokumentā izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi ir ne zemāki par 7 ballēm.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām tiks uzņemtas studiju programmā, pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm un iestājpārbaudījumu.

 

Kopējais vērtējums veidojas no:

 • izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi vidējās izglītības dokumentā 30%;
 • vērtējumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā 20% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā, d) gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos);
 • Iestājpārbaudījums 50%.

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

 • Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa).
 • Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija). 

 

Piezīme: uz iestājpārbaudījumu ieteicams ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs. un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).

 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt pamata vai vidējās (vispārējās) izglītības iestādē
 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Izglītības zinātnes vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs
 • papildus apgūt studiju kursus augstākajā pakāpē vai papildmoduļu saturu kādā citā mācību priekšmetu jomā.

 

Studiju programmas direktore – Dr. paed. Linda Pavītola, profesore

Kontakti

+ 371 29553461;
+ 371 26181317;
+ 37126167420
linda.pavitola@liepu.lv