Uzņemšanas kārtība pamatstudijās

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā, jo epidemioloģiskā situācija valstī saistībā ar COVID-19 var likt mainīt uzņemšanas grafiku.

Uzņemšana no 5. jūlija līdz 18. jūlijam

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas  studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto

 • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

 • Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot, izpildot attiecīgās darbības

 • Ja vidējā izglītība iegūta, laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam ieskaitot, un nav kārtots CE matemātikā, tā vērtējumu var aizstāt ar GA matemātikā

 • Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543.

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

 1. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana

 2. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

 3. Pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

 4. Vairāk informācijas par vienoto pieteikšanās sistēmu

KAD? 19. jūlijā līdz 22.jūlijam

KUR? Sekot līdzi eksāmenu grafikam, atbilstoši savai izvēlētajai studiju programmai

Līgumu slēgšana notiek no 19. jūlija līdz 23. jūlijam pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas, saskaņā ar uzņemšanas komisijas darba laiku

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Uzņemšanas komisija:uznemsana@liepu.lv, tālr. 2619 0339

Maģistra studijas

Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā, jo epidemioloģiskā situācija valstī saistībā ar COVID-19 var likt mainīt uzņemšanas grafiku.

Uzņemšana no 12. jūlija līdz 21. jūlijam

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem

 • Jānoskaidro, kādas  studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai ir jākārto iestājpārbaudījumi

 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

KAD?

No 12. jūlija līdz 21. jūlijam

KUR?

Augstskolas uzņemšanas punktā klātienē un/ vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus LiepU vietnē e.liepu.lv/magistrantūra

KAD?

22. jūlijā konsultācijas

25. jūlijā iestājpārbaudījumi / rezultāti

KUR?

Sekot līdzi eksāmenu grafikam, atbilstoši savai izvēlētajai studiju programmai


Sagatavošanās kursi studiju programmai "Mākslas terapija"

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā sagatavošanās kursus, pieteikšanās līdz 10.06.2022. Vairāk lasi - https://min.liepu.lv/

Līgumu slēgšana notiek no 26. jūlija līdz 29. jūlijam pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas, saskaņā ar Uzņemšanas komisijas darba laiku

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • vidējās izglītības atestāts/diploms;

 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • vidējās izglītības atestāts/diploms;

 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Slēdzot studiju līgumus, fakultātē jāuzrāda iepriekš minēto dokumentu oriģinālus, no kuriem tiek izveidotas kopijas personas lietas noformēšanai saskaņā ar Augstskolu likumu 46. panta 7. daļu.

Maksa par dokumentu reģistrāciju

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu ir 35 euro un par katru nākamo studiju programmu – 15 euro. Samaksu par pieteikumu lūgums veikt iepriekš - ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

LiepU rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja,
LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

HABALV22XXX
LV95HABA0551024926046
TRELLV22XXX
LV45TREL9150190000000

*No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.

Uzņemšanas komisija: uznemsana@liepu.lv, tālr. 2619 0339