Ziemas uzņemšana 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”

Ziemas uzņemšana notiks 1. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs” nepilna laika neklātienes studiju formā

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 19. janvārim plkst. 23.00.

Aktuālie uzņemšanas datumi:
 • Elektroniska pieteikšanās no 3. janvāra plkst. 9.00 līdz 19. janvārim plkst. 23.00.
 • Iestājpārbaudījums: 21.01. (attālināti)
 • Līgumu slēgšana: 25., 26.01.

1. līmeņa profesionālajā studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”

Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

Uzņemšanas prasības: Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada**

Uzņemšanas prasības: Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām, ārvalsts personām**

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma

Pirmsskolas skolotājs

Nepilna laika – 2 gadi 6 mēneši

Pirmsskolas skolotāja kvalifikācija

(pēc kvalifikācijas iegūšanas ir iespēja turpināt studijas Sākumizglītības skolotājs programmā 3.kursā)

Obligātās prasības:

CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina vidējās izglītības dokuments;

Iestājpārbaudījums izglītības gadījumu analīze (visiem reflektantiem)

Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja piedalīties konkursā nokārtojot papildpārbaudījumu - mutiskas pārrunas.

Pēc papildpārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto iestājpārbaudījumu.

Obligātās prasības:

GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija), ko apliecina vidējās izglītības dokuments;

Iestājpārbaudījums izglītības gadījumu analīze (visiem reflektantiem)

Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja piedalīties konkursā, nokārtojot papildpārbaudījumu  - mutiskas pārrunas.

Pēc papildpārbaudījuma sekmīgas nokārtošanas, reflektants kārto iestājpārbaudījumu.


* Uzsākot studijas ir jāiemaksā vismaz 25% no gada studiju maksas. Studējošajam ir tiesības izvēlēties individuālu maksājuma grafiku

**Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • atestāts/diploms;

 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);

 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;

 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa (skat. uzņemšanas noteikumus);

 • reģistrācijas maksas apliecinājums*.

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • ja mainīts vārds, uzvārdsvai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;

 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;

 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā;

 • reģistrācijas maksas apliecinājums*.

Studiju maksa nepilna laika studijās, EUR gadā: 1190Piesakoties studijām Liepājas Universitātē, jāsamaksā reģistrācijas maksa 35 EUR. Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Reģistrācijas maksa un pirmā iemaksa par studijām (EUR 297,50) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu

LiepU rekvizīti reģistrācijas maksas un studiju maksas pārskaitīšanai:

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Uzņemšanas komisija: tālr.: 26190339, e-pasts: uznemsana@liepu.lv

Uzņemšanas jaunumi:

Fakultātes

Absolventu stāsti