Jaunumi:

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 21.10.2021 16:46

Par darba režīma un studiju procesa organizēšanu no 21. oktobra

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un Ministra kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2021.gada 21.oktobra Liepājas Universitāte (turpmāk – LiepU) ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus un līdz 2021.gada 15.novembrim nosaka šādu darba režīma un studiju procesa organizāciju:
 1. ATCELT 2021.gada 11.oktobra protokolu “Liepājas Universitātes drošības protokols Covid-19 pandēmijas laikā”.
 2. NOTEIKT, ka
  1. augstākās izglītības studiju programmu apguve, pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti;
  2. klātienē ar Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu var strādāt tikai izņēmuma gadījumā augstskolas personāls, kas nodrošina kritiski svarīgas funkcijas un nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Šos darbiniekus apstiprina ar rektora rīkojumu;
  3. augstskolas kā zinātniskās institūcijas nodarbinātie strādā attālināti, izņemot gadījumus, kad klātienes darbs nepieciešams, lai nodrošinātu zinātnisko institūciju darbības nepārtrauktību, saglabātu infrastruktūru, dzīvās dabas resursus un izpildītu saistības projektos. Šos darbiniekus apstiprina ar rektora rīkojumu;
  4. Saimniecības daļas darbinieki ārkārtējās situācijas laikā var tikt norīkoti darba līgumā neparedzētu infrastruktūras uzturēšanas un citu neatliekamu saimniecisko darbu veikšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;
  5. darbā klātienē stingri jāievēro princips, kas nosaka, ka klātienē darbā uzturas iespējami minimālo laika periodu. Iespēju robežās netiek pieļauts nodarbināto sociālais kontakts;
  6. visi darbinieki, kas strādā klātienē, katru reizi ierodoties darbā rakstveidā pie dežuranta apliecina, ka viņiem nav infekcijas slimības pazīmju, un viņi nav bijuši kontaktā ar inficētām personām;
  7. LiepU ēkas apmeklētājiem ir slēgta;
  8. 2.2. un 2.3. punktā minēto darbību veikšanai LiepU ēkas ir atvērtas sekojošos laikos:
   1. Lielā iela 14 - pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 11:00 līdz 15:00;
   2. Kūrmājas prospekts 13 - piektdienās no 11:00 līdz 15:00;
  9. ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē;
  10. ir atcelti LiepU iepriekš apstiprināti, bet vēl nenotikuši, kā arī aizliegts apstiprināt jaunus komandējumus vai darba braucienus darbiniekiem Latvijas teritorijā, izņemot gadījumus, ja:
   1. jānodrošina LiepU personāla došanos noteiktajos ārvalstu komandējumos;
   2. jānodrošina neatliekamo saimniecisko darbu veikšana.
   3. LiepU personālam, ja viņu pārvietošanās Latvijas teritorijā notiek laika posmā no 20:00 līdz 5:00, obligāti ir jāaizpilda un pie sevis jāglabā pašapliecinājums “Par pamatotu došanos ārpus dzīvesvietas / darba vietas”.
 3. ATĻAUT veikt ārvalstu komandējumus, darba braucienus vai citus mobilitātes pasākumus:
  1. strikti ievērojot Latvijā noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus un ar tiem saistītās prasības, pastiprināti izvērtējot, vai ar brauciena mērķi saistītos rezultātus nav iespējams sasniegt citādā veidā, kā arī aicinot iesaistītās personas vakcinēties pret Covid-19;
  2. LiepU personālam dodoties uz ārvalstīm, papildus jāievēro sekojošo:
   1. jāiepazīstas ar konkrētās mērķa valsts un tranzītvalstu epidemioloģisko situāciju un Ārlietu ministrijas vai Slimību un profilakses kontroles centra rekomendācijām un tās jāievēro;
   2. strikti jāievēro mērķa valstī un tranzīta valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi un ar tiem saistītās prasības;
   3. jāievēro konkrētās izglītības vai citas iestādes, uz kuru plānots doties, epidemioloģiskās drošības pasākumi un prasības;
   4. jāveic ceļojumu apdrošināšana, kas arī sedz iespējamās izmaksas, kas var rasties konkrētajai personai saistībā ar inficēšanos ar Covid-19;
   5. ja komandējuma vai mobilitātes pasākuma mērķa vai tranzītvalstī ir noteikta uz komandējamo personu attiecināma atšķirīga pieeja starp vakcinētajām un/vai Covid-19 izslimojušajām personām, un pārējo sabiedrību (piemērām pašizolācija, testu veikšana u.tml.) un šīs atšķirīgās pieejas rezultātā palielinās ar komandējumu saistītie izdevumi, vai atšķirīgās pieejas dēļ nav iespējams pilnvērtīgi veikt komandējuma uzdevumus, vai pēc komandējuma personai ir jāievēro pašizolācija, šajos komandējumos tiek nosūtīts tikai tas LiepU personāls, kam visā komandējuma periodā ir derīgs, konkrētajā valstī atzīts, Covid-19 sertifikāts;
   6. ja LiepU personālam atgriežoties Latvijā no darba brauciena ārvalstīs ir jāievēro pašizolācija, kas ir noteikta tikai personām, kuras nav vakcinētas un/vai pārslimojušas Covid-19, personāls, ja ir iespējams savus darba pienākumus pilda attālināti vai izmanto ikgadējo atvaļinājumu.
 4. UZDOT:
  1. dekāniem nodrošināt attālināto studiju procesu;
  2. Mūžizglītības nodaļas vadītājai nodrošināt attālināto pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu;
  3. struktūrvienību vadītājiem, tai skaitā zinātnisko institūtu direktoriem:
   1. plānot un nodrošināt darba veikšanu attālināti, nodrošinot struktūrvienības nepārtrauktu darbu un savlaicīgu funkciju izpildi;
   2. līdz katras piektdienas plkst. 12:00 iesniegt LiepU Personāla un dokumentu pārvaldības daļā sarakstu ar tiem darbiniekiem, kuriem nākamā nedēļā ir jānodrošina 2.2. vai 2.3. punktos minētie darbi, ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu. Sarakstā jāuzrāda darbinieka vārds, uzvārds, apmeklējamās ēkas adrese, telpa, datums, kad nepieciešams apmeklēt LiepU ēku un apmeklējuma iemesls.
 5. NOTEIKT, ka LiepU bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta.
 6. NOTEIKT, ka LiepU neizsniedz pakalpojumus (izziņu sniegšana, bibliotēkas pakalpojumus u.tml.) klātienē.
 7. NOTEIKT, ka LiepU personālam par pozitīvu Covid-19 testa rezultātu pēc iespējas ātrākā laikā ir jāinformē LiepU administrācija, zvanot pa tālruni +371 25749388 vai sūtot e-pastu uz covidinfo@liepu.lv .
 8. UZDOT Saimniecības daļas vadītājai A.Pirktiņai:
  1. nodrošināt ēku atvēršanu 15 minūtes pirms un ēku slēgšanu 15. minūtes pēc 2.8.1. un 2.8.2. punktā noteiktajiem ēku darba laikiem;
  2. nodrošināt dežuranta atrašanos 2.8.1. un 2.8.2. punktos noteiktajās ēkās un laikos;
  3. papildu noteiktajiem darba pienākumiem, uzdot dežurantiem veikt atnākušo LiepU darbinieku Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu (pase, ID karte) pārbaudes un 2.6. punktā minētā apliecinājuma iegūšanu;
  4. organizēt un kontrolēt telpu dezinfekciju un uzkopšanu atkarībā no telpu noslodzes;
  5. organizēt 2.4. punktā minēto darbu veikšanu pēc nepieciešamības;
  6. organizēt 2.10.3. punktā minēto pašapliecinājumu veidlapu esamību LiepU transporta līdzekļos;
  7. neparedzētu apstākļu gadījumā nodrošināt ēku pieejamību (pēc struktūrvienību vadītāju argumentēta pieteikuma saņemšanas e-pastā: dvs@liepu.lv) citos laikos.
 9. UZDOT IT centra vadītājam, pēc atsevišķa un pamatota struktūrvienības vadītāja pieprasījuma, iespēju robežās nodrošināt LiepU darbiniekus (izņemot studentus) ar datortehniku attālinātā darba veikšanai.
 10. UZDOT Saimniecības daļas darba aizsardzības speciālistam noteikt un nodrošināt šī rīkojuma izpildei atbilstošus iekšējās kontroles pasākumus darba vietā.
 11. UZDOT struktūrvienību vadītājiem ar šo rīkojumu iepazīstināt sev pakļauto personālu, t.sk. dekāniem informēt studējošos.